1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

«Салгалдарның өнчүзү» делегей чергелиг чурук конкурузу

Массалыг информация чепсектерин болгаш Тываның чурук-мастерлерин «Салгалдарның өнчүзү» делегей чергелиг чурук конкурузунга киржиринче чалап тур. Конкурстуң сорулгазы – Россия Федерациязының чоннарының культура салгалын делгередири, төөгү болгаш культура салгалынга, бойдустуң чаражынга болгаш хөй янзылыынга сонуургалды хандыкшыдары, салгалдарның чугаалажыышкынынга чурук уран чүүлүнүң херекселдери-биле сеткил-сагыш хайныгыышкынныг чаа утка аянны киирери, аныяк салгалга чоннарның эрткен болгаш амгы үези дээш чоргааралды, ажыл-чорудулганың аңгы-аңгы адырларынга оларның чедиишкиннерин кижизидери. Доктаамал даштыкыда чурттап турар  ада-чуртчуларывыс-биле харылзааларны быжыглаары, Россияның шажын болгаш культура амыдыралынга оларны хаара тудары, чаңгыс аай культура делгемин хевирлээри.

Массалыг информация чепсектериниң, ном үндүрер черлерниң удуртукчулары болгаш төлээлекчилери, чурукчулар, билдингир чурук тырттырар кижилер кирип турар конкурс комиссиязы чеди номинацияга тиилекчилерни тодарадыр. Конкурстуң шупту киржикчилери «Салгалдарның өнчүзү» делегей чергелиг чурук конкурузунга оларның киржилгезин бадыткап турар электроннуг сертификатты алыр.

Чурук конкурузунуң тиилекчилери медальдар, дипломнарның эдилекчилери болур, а конкурстуң кол шаңналы – 150 000 рубль; номинация бүрүзүнге тиилекчиге – 100 000 рубль. Көрүкчүлер бадылаашкынының тиилекчизи делегейде билдингир бүдүрүкчүнүң чурук техниказы-биле шаңнадыр.

«Салгалдарның өнчүзү» делегей чергелиг чурук конкурузунуң дугайында дүрүм

1. Ниити дүрүмнер

1.1. Бо Дүрүм чыл санында болур «Салгалдарның өнчүзү» делегей чергелиг чурук конкурузунуң эрттирер чурумун доктаадып турар (моон ыңай - Конкурс).

1.2. Конкурстуң тургузукчузу «Салгалдарның өнчүзү» культура салгалын кадагалаар фонду Коммерцияга хамаарышпас организация болур (моон ыңай - Тургузукчу).

1.3. Конкурстуң күүсекчи органынга «Культура-көргүзүг хемчеглериниң күүсекчи дирекциязы» КХН хамааржыр (моон ыңай – Күүсекчи дирекция).

1.4. Бо Дүрүм конкурс хемчеглериниң төнеринге чедир күштүг болур болгаш Тургузукчунуң шиитпири-биле өскертинген, неметтинген болгаш хуусаазын узаткан бооп болур. Шупту өскерилгелер болгаш немелделер http://www.dostoyanie-pokoleniy.ru, (http://www.достояние-поколений.рф) Тургузукчунуң сайтызынга «Фотоконкурс» кезекке парлаттынар.

2. Конкурстуң сорулгалары

2.1. Россия Федерациязының чоннарының культура салгалын делгередири, төөгү болгаш культура салгалынга, бойдустуң чаражынга болгаш хөй янзылыынга сонуургалды хандыкшыдары, салгалдарның чугаалажыышкынынга чурук уран чүүлүнүң херекселдери-биле сеткил-сагыш хайныгыышкынныг чаа утка аянны киирери, аныяк салгалга чоннарның эрткен болгаш амгы үези дээш чоргааралды, ажыл-чорудулганың аңгы-аңгы адырларынга оларның чедиишкиннерин кижизидери. Доктаамал даштыкыда чурттап турар  ада-чуртчуларывыс-биле харылзааларны быжыглаары, Россияның шажын болгаш культура амыдыралынга оларны хаара тудары, чаңгыс аай культура делгемин хевирлээри.

3. Конкурстуң номинациялары

Конкурска киржиринге дараазында номинацияларга чурук ажылдарын хүлээп алыр:

1. Төөгүлүг салгал

Бо номинацияга төөгүлүг салгалдың объектилериниң чуруктарын, репортажтарын болгаш культура салгалын шинчилээр, кадагалаар болгаш делгередир талазы-биле ажылдап турар кижилерниң портрет-чуруктарын, аңгы-аңгы эртем экспедицияларын, чаартылгалар, төөгүлүг болуушкуннар, байырлалдар, улусчу тывыштар чоруткан черлеринден жанр болуушкуннарын, чурук-коллажтарны хүлээп алыр.

2. Шажынчы салгал: төөгү болгаш амгы үе

Бо номинацияга аңгы-аңгы конфессияның шажынчы төптериниң чуруктарын, репортажтарын болгаш шажын ажылдакчыларының база чүдүкчүлерниң портрет-чуруктарын, хүн бүрүде амыдыралындан, төөгүлүг болуушкуннар, байырлал хемчеглерин эрттирген черлеринден жанр болуушкуннарын хүлээп алыр.

3. Аян-чоруктар

Бо номинацияга чоннарның амыдырал болгаш чаңчылдарын, төөгүзүн өөренип көөрүнге, билиин делгемчидеринге база долгандыр турар делегейни билип алырынга дузалаар спорт болгаш дыштанылганың хевири кылдыр аян-чоруктарның хөй янзылыын көргүскен ажылдарны хүлээп алыр. Конкурстуң киржикчилери боттарының аян-чоруктарының үезинде тырттырган чуруктарын чурук уран чүүлүнүң аңгы-аңгы херекселдерин болгаш жанрларын – пейзаж, репортаж, чурук-коллаж, жанр болуушкуннарын ажыглап тургаш, көргүзүп болур.

4. Театр болгаш кино делегейинде

Бо номинацияга театр болгаш кино уран чүүлүнүң аңгы-аңгы адырларын көргүзүп турар чуруктарны хүлээп алыр. Театр болгаш кино делегейиниң хүн бүрүде амыдыралындан, кино тырттырар шөлдерден болгаш шиилер, фестивальдар, чогаадыкчы ужуражылгалар, төөгүлүг болуушкуннар  белеткелдеринден репортажтар болгаш жанр болуушкуннары кирер.

5. Биосфераның хевирлери

Бо номинацияга үнүш аймаа болгаш дириг амытаннар төлээлериниң, аңгы-аңгы бойдус болуушкуннарының, бойдустуң чараш чуруктарын хүлээп алыр, ол ышкаш чурук-коллажтарны база көөр.

6. Онза чугула репортаж

Бо номинацияга Россияның амыдыралының аңгы-аңгы адырларынга чидиг болуушкуннарны көргүзүп турар чурук-репортаж жанрынга кылган чуруктарны хүлээп алыр.

7. Спорт

Бо номинацияга спорттуң аңгы-аңгы хевирлериниң хүн бүрүде амыдыралының, төөгүлүг болуушкуннарының чүгле байырлалдарын, тиилелгелерин көргүзүп турар эвес, а оон ыңай спортчуларның бедик түңнелдер чедип алыр дээш берип турар улуг күш-ажылын чырыткан чуруктарны хүлээп алыр. Улуг салгалдың өзүп орар аныяк салгалга арга-дуржулгазын дамчыдарының дугайында репортажтар болгаш жанр болуушкуннары кирер.

4. Конкурска киржириниң негелделери

4.1. Конкурска киржир кылдыр Конкурстуң негелделеринге дүүштүр боттарының ажылдарын таныштырган бүгү күзелдиглерни чалап турар.

4.2. Авторну баш бурунгаар дыңнадыышкын болгаш кандыг-бир шаңнал төлевири чокка чуруктарын коммерцияга хамаарыштырбайн ажыглаар эргени ажылдарның авторлары Тургузукчуга бээр. Конкурска берген ажылдарны хөй-ниитиге көргүзери авторнуң адын ыяап демдеглээри-биле боттаныр. Конкурс хемчеглериниң кызыгаарында чуруктарны парлап үндүрүп турган азы делгелгеге көргүзүп турган үеде киржикчилерниң Конкурска берген чуруктарында кирип турар кижилерниң талазындан хомудалдар кирген таварылгада, чурук ажылдарының авторлары харыысалганы чүктээр.

4.3. Конкурстуң шупту киржикчилери бүрүткел дадывырларын төлеп алыр. Бүрүткел дадывырларының хемчээлин Конкурстуң Күүсекчи дирекциязы тодарадыр. Кирген акша-хөреңгини Конкурс комиссиязының, күүсекчи дирекцияның ажылын хандырарынга болгаш конкурс хемчеглеринге, шаңнал фондузун тургузарынга, МИЧ-ке Конкурстуң хемчеглериниң дугайында парлалганы белеткээринге, «Салгалдарның өнчүзү» хөйге билдингир эртем сеткүүлүнүң эң-не эки чурук ажылдарын чырытканы-биле Конкурска тураскааткан тускай үндүрүлгелерин парлаарынга, сайтының үделгезинге, РФ-тиң болгаш даштыкы чурттарның делгелге шөлдеринге эң-не шыырак ажылдарны делгээринге, полиграфияның реклама продукциязының үндүрүлгезинге ажыглаар.

4.4. Конкурска киржири дээрге бо Дүрүмнүң негелделери-биле чөпшээрежип турары болур.

5. Конкурсту эрттирериниң хуусаазы

5.1. Конкурстуң Тургузукчузу-биле тодараттынган хуусаага Конкурс эртер. Ажылдарны 2015 чылдың январь 25-ке чедир хүлээп алыр. Конкурстуң хуусааларының дугайында медээни http://www.dostoyanie-pokoleniy.ru, (http://www.достояние-поколений.рф) Тургузукчунуң сайтызынга «Фотоконкурс» кезээнге киирер.

6. Чагыгларны бээриниң чуруму

6.1. Конкурска киржири-биле http://www.dostoyanie-pokoleniy.ru, (http://www.достояние-поколений.рф) Тургузукчунуң сайтызынга «Фотоконкурс» кезээнге бүрүткелди эртер, бүрүткел дадывырын төлеп алыр болгаш дараазында документилерни чорудар ужурлуг:

* Анкета

* Электроннуг хевирге чуруктар. Чорудар чуруктарының техниктиг параметрлери: алгыг чери JPEG, улуг талазы-биле хемчээли - 1920 pix, чаңгыс чуруктуң эң улуг хемчээли - 2 Mb.

* Чорудуп турар чуруктар тырттырган үези база чери кирип турар тайылбырлыг болгаш аттыг болур ужурлуг.

6.2. Конкурс комиссиязы-биле шилиттинген эң-не эки ажылдарның авторларынга делгелге хемчеглеринге киржири-биле дыңнадыгларны чорудар.  Дараазында негелделерге ажылдарны чортур ужурлуг: парлаары-биле хемчээли 40*60 см, 300 dpi, JPEG TIFF.

6.3. Конкурстуң киржикчилери Конкурсче чоруткан чуруктарынга оларның автор эргезиниң барын магадылаар болгаш өске улустарның автор эргезин үрээни дээш харыысалганы чүктээр.

6.4. Конкурска киржири-биле анаа почта таварыштыр чоргускан чагыгларны хүлээп албас.

6.5. Конкурска киржир кылдыр шилиттинген ажылдар 10 хонук дургузунда Тургузукчунуң сайтызынга киирттинген болур. Конкурска кирген чуруктарның авторлары киржикчилерниң электроннуг сертификадын алыр.

7. Конкурстуң түңнелдерин үндүрери болгаш тиилекчилерни илередири

7.1. Конкурстуң түңнелдерин үндүрери болгаш тиилекчилерни илередири Конкурс комиссиязының чажыт бадылаашкыны-биле боттаныр.

7.2. Тургузукчунуң http://www.dostoyanie-pokoleniy.ru, (http://www.достояние-поколений.рф) сайтызынга электроннуг бадылаашкынның түңнелдери-биле «көрүкчүнүң сонуургалы» конкурстуң тиилекчизи тодараттынар.

7.3. Тиилекчилерни дипломнар болгаш өртектиг чүүлдер-биле шаңнаар. Эң-не эки ажылдарны «Салгалдарның өнчүзү», «Федерация Чөвүлелиниң дыңнадыкчызы» сеткүүлдерге болгаш өске-даа Россияның болгаш даштыкы чурттарның МИЧ-ке парлаар база Россияда болгаш даштыкыда делгелге шөлдеринге делгеп көргүзер. Конкурстуң түңнелдери-биле «Салгалдарның өнчүзү» хөйге билдингир эртем сеткүүлүнүң эң-не эки ажылдарны чырыткан тускай үндүрүлгезин парлаар.

7.4. «Көрүкчүнүң сонуургалы» номинацияны алган конкурстуң шупту киржикчилериниң ажылдарын кайы хамаанчок чыылданы болдурбазы-биле, «лайктарның» шын көвүдээнин тодарадыры-биле хынаар (роботтар ажыглаанын дээш, оон-даа өске). 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.