1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АК-ДОВУРАККА БАЙЫРЛАЛ

Пятницада, октябрь 13-те, Ак-Довурак хоорайга «Чаңгыс демниг Россия» пар­тиязының «Хоорай хү­рээлеңи» төлевилели-биле туттунган чаа объек­ти­лер­­ниң ажыдыышкынынга тураскааткан баштайгы кудум­чу байырлалы болуп эрткен. 
Комсомольская болгаш Монгуш Марат кудумчуларында бажыңнар аразында ийи дыштанылга девискээрлериниң ажы­дыышкынынга муң ажыг кижи чыылган. Аңаа Ак-Довурактың чагырга чериниң төлээлери, «Чаңгыс демниг Россия» партия­зының кежигүннери болгаш культура ажылдакчылары киришкен. Байырлыг езулалды ажыдып тура, чагырга даргазы Шолбан Ооржак хоорайның чурттакчыларынга байырын чедирген: «Бо хүн бистиң кайгамчыктыг байырлалывыс – бичии уруглар ойнаар шөлчүгештерни ажыдып тур бис. Уругларывыс маңаа ойнап хөглээр, оларга таарымчалыг, эптиг болур. Чурттакчы чоннуң болгаш чагырганың демниг күжү турда, келир үеде шак мындыг шөлдер кудумчу бүрүзүнге турар дээрзинге бүзүрээр мен».
Байырлал үезинде Культура бажыңының болгаш Уругларның чогаадылга бажыңының ажылдакчылары бичии уругларга солун мөөрейлерни эрттирген.
Монгуш Марат кудумчузунуң 2 биле 4 дугаар бажыңнарының аразын аштап-арыглааш, чадаң ыяштар болгаш шетчигештерни тарып олурткан, тротуарларга плиткалар чадар, брусчаткалар салыр ажылдар доозулган, беседкаларны болгаш сандайларны кылган. Ол ышкаш бажың чанының девискээрлеринге асфальт шывыын чаткан, бок октаар хааржакчыгаштарны база сандайларны тургускан.  Воркаут-комплексти кылган.
Комсомольская 4, 5, 6, 7 ба­жың­нарының подъездизиниң иштинге септелгени чоруткан. Брусчаткаларны салыр ажылдар бүрүнү-биле доозулган. Подъезд чанында сандайлар болгаш бок хааржактарын тургускан. Бажың мурнунуң девискээрлерин асфальтылаан. Уруглар ойнаар болгаш спорт шөлдерин кылган.
Чазак Даргазының Ак-Дову­рак хоорайда бүрүн эргелиг төлээзи Мөңгүн-оол Ооржак чаа кылдынган объектилерге хамаарыштыр мынчаар чугаалаан: 
— Ак-Довурактың бүгү чурт­так­­чы чону сеткил ханып, аажок­ өөрүп турар. Өрегелер де­вискээр­лери уругларга эргежок херек ойнаар шөлчүгештер-биле дериттинген. Чаагайжыдылга ажылын бо чылдың май айдан октябрьга чедир кылганы ол. Тудуг материалдарын колдуун­да тус черден алган. Келир чылын база Ак-Довурак «Хоорай хүрээлеңи» төлевилелдиң киржикчизи болурун, маңаа ам-даа уруглар ойнаар шөлдерни тударын, черле ниитизи-биле хоорайның чараш, чырык апаа­рын ак-довуракчылар күзеп турар. Чурттакчыларның болгаш уругларның санал-оналын бодап, көрүп турар бис – бо чылын чаагайжыдар өрегелерни чурттакчылар боттары шилээн. Үптеп-үрээр чоруктарны болдурбазы-биле школаларга, уруглар садтарынга, ортумак өөредилге черлеринге болгаш организация­ларга неделя санында беседаларны чорудар бис.
Чаяна НОРБУ,
«Чаңгыс демниг Россия» партиязының Тывада регионалдыг салбырының парлалга секретары.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.