1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Бии-Хемниң Хүндүлүг чурттакчызы

Торел чонум – чоргааралым

Бии-Хемниң Хүндүлүг чурттакчызы

Чымба Макар Хертекович 1943 чылда Бай-Тайганың Көөп-Сөөкке төрүттүнген. Элээди оол турда ооң ада-иези Бии-Хемниң Сесерлиг суурже 1955 чылда көжүп келгеннер. 1958 чылда Бии-Хем кожууннуң Суш суурга чедиги классты дооскаш, ада-иезинге   мал-маган карактажып дузалажып турган.  1963-1964 чылда Балгазынның механизация школазын дооскаш, 1964-1967 чылдарда шериг хүлээлгезин эрттирген, ээп келгеш Сесерлиг суурга трактористеп ажылдай берген.  Куш-ажылчы намдарын Чымба Макар Хертекович ынчаар эгелээн.   1968 чылда хып дээн чалыы үезинде Чаа чыл кежээзинде, Сесерлиг суурга чалыы кыс Минчимаага душкан. Баштайгы душкан хүнүнден олар бо хүннерге чедир чарылбайн, эгин-кожа бежен бир чыл ажыг чурттап чоруурлар.

1971чылда өг-буле Өөк суурже көжүп келген. Минчимаа угбай суурнуң «Алёнушка» аттыг уруглар садынга хүндүлүг дыштанылгаже үнгүже ажылдаан.  Минчимаа угбай амгы үеде хүндүлүг дыштанылгада-даа болза, Бии-Хем кожууннуң «Марк Оюн» аттыг төп культура бажыңында «Ойнаарушка» деп улуг назылыглар бөлгүмүнүң идепкейлиг киржикчизи, олут орбас адак-чиик кырган ава.

Макар Хертекович трактористеп ажылдап чораан. Ооң күш-ажыл стажы үзүк чокка 31 чыл. Тараа тарып, совхозтуң механизаторлары-биле сиген белеткелинге чүс-чүс тонна сигенни кезип, белеткеп, совхзозтуң фермазында инектеринге, кыштагларда малчыннарның хойларынга чеже тонна сиген-ширбиишти дажываан дээр. Ол ажылдап турган үезинде үргүлчү шаңнал-макталды ап келген. 2006 чылда Тыва Республиканың Чазак даргазынын база республиканың көдээ ажыл-агый сайыдының Хүндүлүг бижиктери-биле шаңнаткылаан.

 Бии-Хем кожууннуң «Хүндүлүг чурттакчызы» аттыг хөрек демдээниң эдилекчизи.  Ол 1999 чылда «Саян» совхозу дүшкүжеге чедир ажылдаан.  Амгы үеде мал-маганын азырап, өстүрүп өөнүң ишти-биле өөрүшкүлүг, аас-кежиктиг чурттап чоруурлар, ийи кыстың, бир оолдуң төлептиг ада-иези, уйнуктарының база оларның ажы-төлүнүң кончуг ынак кырган-ава кырган-ачазы. Хүндүлүг өг-бүлеге Күш-ажылчы кижиниң чылында кадыкшылды, өөрүшкүнү, ак орукту күзээр-дыр мен.                                                     

                 М.Б Ооржак, Өөк суурда ном саңынын эргелекчизи.                                

 

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.