1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ВЛАДИМИР ПУТИН ФЕДЕРАЛДЫГ ХУРАЛГА АЙЫТКАЛДЫ КЫЛГАН

Россияның Президентизи Владимир Путин Федералдыг Хуралга Айыткалын  2019 чылдың февраль 20-де “Манеж” Төп делгелге залынга кылганы бо удаада ооң утказы бир янзы боор дээрзиниң демдээ болган.  Президентиниң Айыткалының барык хөй кезии чурт иштиниң социал-экономиктиг нарын айтырыгларының дугайында. 
Амгы үеде иштики политика мурнуку чергениң ажыл-херээ апарганын Айыткалының эгезинде-ле Путин демдеглээн: “Кижилерни мегелеп шыдавас. Олар авыяас-мегени, боттарынга хүндүткел чок чорукту болгаш кандыг-даа шын эвес чүүлдү кезээде өттүр билип каарлар. Оларга бюрократчы хөлзээшкиннер, саазыннар аайлаар чоруктар шоолуг солун эвес. Херек кырында чүү кылдынганы, ол чүүлдер оларның чуртталгазын, оларның өг-бүлелериниң амыдыралын экижидеринге кандыг салдарлыг болганы чугула. А келир үеде эвес – а бо дораан. Эрткен он-он чылдарның частырыгларын катаптавас болгаш “коммунизм кажан келирин” манавас ужурлуг бис. Байдалды бо дораан экижидер херек” – деп чугаалаан. 
Амыдыралдың шынарын канчаар экижидери, пенсияны көвүдедири дээш чуртта чыглы берген өске-даа социал-экономиктиг айтырыгларны канчаар шиитпирлээрин кижилер Президентиден шагда-ла дыңнаксааннар. Владимир Путинниң  2019 чылдың февраль 20-де Айыткалындан ону олар дыңнап, ооң уг-шиин билип алганнар. Ынчангаш Путинниң бо чылгы Айыткалы чонга кончуг чугула, ханы уткалыг болган деп медээлер массалыг информация чепсектеринде көстүп келген.
Россияның Президентизиниң Айыт­калынга Федерация Чөвүлелиниң кежи­гүннери, Күрүне Думазының депутаттары, РФ-тиң Чазааның кежигүннери, губернаторлар, Россияның субъектилериниң хоойлужудулга хуралдарының даргалары дээш өске-даа бедик албан-дужаалдыг кижилер олурушкан. 
Сорулгалар бистен улуг күженииш­киннерни негеп турар, инициатива чок болгаш харыысалгадан сестир, биеэги хевээр ажылдаксаар кижилер снарядка чоокшулавааны дээре деп Владимир Путинниң чугаалааны оларга база шыңгыы сагындырыг болганы чугаажок.
Россияның Президентизиниң Айыткалынга чурт иштиниң социал-экономиктиг айтырыглары колдаан-даа болза, российжи күрүнениң камгалалы болгаш даштыкы политика кичээнгейге хевээр арткан.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Президентизи Владимир Путинниң Федералдыг Хуралга Айыткалынга олурушкаш: “Россия бут кырында быжыг туруп келген, бодунуң кол чөленгиижи өг-бүлеге улуг кичээнгейни салып шыдаар апарганы билдингир-дир” – деп чугаалаан. Эрге-чагырганың шупту деңнелдериниң мурнунга тургускан кол сорулга кижи, ооң өг-бүлезиниң чаагай чоруу дээрзи Айыткалдан илдең-дир деп Шолбан Кара-оол чугаалааш, өг-бүлеге болгаш ажы-төлге дузалаар талазы-биле ажылдар бистиң республикада чоруп турарын демдеглээн. Олар дээрге “Социал картофель”, “Социал хөмүр-даш” дээш өске-даа губернатор төлевилелдери-дир.
ТЫВАНЫҢ ЧУРТТАКЧЫЛАРЫ РОССИЯНЫҢ ПРЕЗИДЕНТИЗИ ВЛАДИМИР ПУТИННИҢ ФЕДЕРАЛДЫГ ХУРАЛГА 2019 ЧЫЛДА АЙЫТКАЛЫНЫҢ ДУГАЙЫНДА
Маадыр-оол Данзын, күүседикчи эрге-чагырга органнарының хоочуну: – Путинниң Айыткалында “Кижини муңгаш черже киир сывыртаары – сөөлгү херек-тир” деп сөстери кулаамга дыңналып артып кагды. Хууда ажыл-агыйлыг, ажылды боттары тып ажылдап турар кижилерден үндүрүг тыртарының дугайында саналдар күрүнениң төп органнарының талазындан сөөлгү үеде үнүп турду. Бистиң респуб­ликада болза, эң ылаңгыяда көдээде, каш баш мал тудуп, оларның ачызында хүн бүрүде амыдырап олурар өг-бүлелер эвээш эвес болгай. Ындында-ла арга чадаарда ын­чаар амыдырап чоруур кижилерден үндүрүг тырткан херээ чүү боор. Мен бодаарымга, Путинниң Айыткалының соонда эвээш орулгалыг хамаатылардан янзы-бүрү төлевирлер, үндүрүг тыртар саналдарга эрге-чагырганың талазындан хамаарылга өскерлир боор. Амыдыралының деңнели эң куду кижилерден үндүрүг тыртарының херээ чок боор. 
Чечек Моңгуш, Чаа-Хөл кожуун: – 2020 чылга чедир Россияның шупту суурларынга эмчи дузазы чедингир турар кылдыр хемчеглерни алырын Президентиниң Айыткалында айытканы меңээ дыка өөрүнчүг болду. Ол хемчег­лер бистиң республикага кончуг улуг дуза боор. Көдээ суурларда эмнелге пунктуларынга ажылга, улуг назы-харлыг-даа болза, арга-дуржулгалыг эмчи ажылдакчыларын хаара тудар дээни база эки-дир. Суурларда эмнелге пунктулары хагдынганы азы штадын кызырганы-биле көдээде ажыл чок арткан эмчи ажылдакчылары бар болгай. Ажылдап шыдаар, ажылдаар күзелдиг эмчилер ажылдаар аргалыг апаар-дыр.
Амыдырал-чуртталгазының байдалы берге өг-бүлелерге күрүне дузазын улгаттырар дээнин база дыка чүүлдүгзүнүп дыңнадым. Чижээлээрге, Инвалид уруг­ларны ажаап-дежээри болгаш бичии чажындан инвалид уругларга пособия акшазын 10 муң рубль чедир көвүдедири өөрүнчүг-дүр. Ынчалза-даа ол-ла дораан  барааннар өртээ улгады бээр, ынчангаш өртектер өскениниң деңнелинге пенсия болгаш пособия акшаларының индексациязын чорудар аргазын көөр болза эки боор.
 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.