1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ДААЙЫМ

Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчизи, «Эки турачы аъттыг эскадрон» деп номнуң автору Михаил Сундуйнуң чырык адынга

Ада-чуртче калчаа дайзын халдап кээрге,

Арат кижи анаа кайын олурарыл,

Экер эрлер ыдык чааже сөктүп кирген

Эки турачы шерииндиве даайым кирген.

             Чалымнарлыг даглар хараан Улуг-Хемниң

             Чалгыы безин дүрген агып чыткан-даа дег,

             Улуг чааже чоруп турар оглун, кызын

             Улус-чону уттундурбас үдеп кагган.

Дайзын-биле хайыра чок тулчуп тургаш,

Даайым чаага балыглангаш, ат боор часкан.

«Эки турачы Монгуш Сундуй эрес-дидим

Маадырлыг өлген» деп каан бижик келген.

             Таакпылажып чоок-кавы чону келгеш,

             Дайынчыны куруг черге «ажаап» кааннар.

             Өршээл болуп, бурган башкы ээ көрген,

             Өлген улус аразындан дириг үнген.

20 чылдар эрткен соонда даайывыс

Деражно суурунга барып чораан.

Акы-дуңма хөөрүнде ооң адын

Алдын-биле сиилбип бижип каан болган.

             Амы-тынын артынга каап, коргуш чокка,

             Аткан октуң оруун дуглай тулчуп чораан

             Улуг Саян, Таңды Тыва эзирлерин

             Украин чон утпайн сактып чоруур болган.

Тыва чуртун кыш-чай чок эргип чорааш,

Даайывыс төөгүнү тургузуп каан.

Өлүм-чидим, эки-бакты кады көрген

Өөрүнүң дугайында чыып бижээн.

             Даады-ла бодап чораан бодалдары,

             Дайын-чаага, тайбың ишке эштериниң

             Сактыышкынны, чуртталгазын, салым-чолун

             Салгалдарга арттырып каан ному ол-дур!

Кым-даа, чүү-даа уттундурбас.

Гвардейжи даайывыстың ортун оглу

Ачазының изин истеп, соон салгап,

«Эки турачы салгалдарын» баштай берди.

             Кызыл тынын артынга каап, тулчуп чораан

             Гвардейжи дайынчылар ады-сывы

             Ада-чурттуң төөгүзүнге кезээ мөңге

             Алдар-аттыг артып калыр, өлүмү чок!

15.02.2015 чыл.

Нина Куулар, эки турачының чээни.

 Баян-Тала суур.

«Шын» №39 2015 чылдың апрель 14

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.