1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ДАРГА ЧОК ЧАГЫРГАЛАР

Суму чагыргаларының даргаларын конкурс эрттирип тургаш томуйлаарын Төлээлекчилер хуралдарынга хүлээндирерин прокуратура суд дамчыштыр чедип алыр. 
Бии-Хем кожууннуң тус чер бот-башкарылга органнарының нормативтиг эрге-хоойлу актыларын ол кожууннуң прокуратуразы хынаан. Ол хыналда мынчага чедир Бии-Хемниң чаңгыс-даа сумузунуң даргазын томуйлаваанын илереткен. Оларның хүлээлгезин «хүлээлгезиниң күүседикчизи» деп түр ажылдыг кижилер күүседип турар болган. 
2016 чылдың сентябрь 18-те болган соңгулдалар соонда Аржаан, Тарлаг, Өөк, Хадың, Суш, Севи болгаш Сесерлиг көдээ сумуларның Төлээлекчилер хуралдарын тургускан, тус чер бот-башкарылгазын ор­га­низастаарының ниити прин­цип­териниң дугайында хоойлужудулгага дүүштүр үстүнде адаттынган хуралдар тус-тус чагыргалар даргаларының албан-дужаалдарын ээлээриниң конкурстарын эрттирер болгаш оларны томуйлаар ужурлуг. Ол хүлээлге мынчага чедир күүсеттинмээн.
Оон аңгыда Туран хоорайның чагырга даргазын дыка хөй үениң дургузунда томуйлаваанын хыналда көргүскен. Хоорай чагыргазын ол хүлээлгени түр күү­седип турар кижи удуртуп келген.
Бо фактылар прокуратурага судче сес билдириишкин кииреринге барымдаа болган. Тус-тус чагыргаларының дар­галарының албан-дужаалдарын ээлээриниң конкурстарын эрттирерин Төлээлекчилер хуралдарынга хүлээндирерин негелде билдириишкинде дилээн. Ол билдириишкинни сайгарып турар.
Игорь КАПСАРГИН,
Бии-Хем районнуң прокурорунуң оралакчызы.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.