1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КАДЕТТЕР - АРБИТРАЖ СУДУНДА

Тыва Республиканың Ар­битраж Судунга Прези­ден­тиниң Кызыл хоорайда кадет училищезиниң 7-ги класс­чыларынга судтуң пар­лалга секретары Венера Ооржак экскурсияны ­ноябрь 17-де эрттирген. 
«Тывада Арбитраж суду 1991 чылда тургустунган. Суд хамаа­ты болгаш административтиг хе­ректерни көрүп турар. 2009 чылда суд амгы оран-савазынче көшкен. 2012 чылдан эгелеп судтуң даргазы – Владимир Ажи» – деп, Венера Ооржак та­ныш­тырды. Улаштыр кадеттер судтуң музейин сонуургадылар. Ында Арбитраж судунуң төөгүзүн херечилээн база үе аайы-биле суд даргаларының фоточуруктары, юбилейлиг номнары, шаңналдары, бирги парлалга машиназы…
Дараазында кадеттер суд прис­тавтарының өрээлин, судтуң база президиумнуң хуралдаар залдарын сонуургап көрген. Суд залының амгы үении-биле дериттингенин оолдар дораан-на эскерип, шииткекчилерниң, харыылакчы биле негекчиниң олуттарын эжелепти. Парлал­га секретары өске хоорайлар-биле видеохарылзаа-биле херектерни көрүп турарын чугаалаарга, судтуң төлээзи 360 градус дол­ганып турар видеокамера дамчыштыр мониторга зал иштин көргүзүптерге, олар ону кым башкарып турарын дилегзинип шаг болганнар. Харыы­лакчы судтуң шиитпиринге чөп­шээрешпейн барган таварылгада херекти кайы чаданың суду көөр дээш оон-даа өске айтырыгларга 7-ги классчылар тодаргай харыыларны алган.  Херек көрүп турар үеде талалар аразынга чөрүлдээлер болбазы-биле аудиопротоколду бижип турар тускай херексел бар дээрзин парлалга секретары тайылбырлап берди. 
Венера Ооржак Россия­ның, Тываның Үндезин Хоой­лула­рының база юрист хүнүнүң төө­гүзүн кадеттерге чугаалап, президиумнуң хуралдаар залынга тускай комиссияның мурнунга шииткекчи эрге-дужаалче кордакчылар шылгалда дужаарын, ажылдакчылар аттестациязын база хуралдарны аңаа эрттерин тайылбырлады. Оон аңгыда эрге-хоойлу ажылдакчылары, шериг албанныглар каяа-даа бол боттарын төлептиг алдынар ужурлуг дээрзин онзалап демдегледи. 
Роман Пархоменко, 41-ги взводтуң 7-ги классчызы: “Өөрлерим-биле мында бир ду­гаар келдивис. Судтуң хуралдаар залының амгы үении-биле дериттиргени онзагай-дыр. Шииткекчиниң олудунга олуруп алырга, залда шупту улусту хайгаарап турар ышкаш болду. Шииткекчи – харыысалгалыг болгаш солун ажыл-дыр. Ынчалза-даа мен өзүп келгеш, шериг албанныг болур мен” – деп чугаалады.
Кадеттерге 14 хардан тура корум-чурум үрээни дээш кеземче херээнге онаарын парлалга секретары сагындырып, келир үениң шериг албанныгларын аныяандан адын камнаарын чагаан. Олар Арбитраж судунга болган солун экскурсиядан боттарынга дыка хөй ажыктыг чүүлдерни билип ап, чуруктарга тырттыржып алганнар.
Шончалай  ХОВАЛЫГ.
Арслан  АРАКЧААНЫҢ  тырттырган  чуруу.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.