1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

МААДЫРГА МӨГЕЙИГ

Ада-чурттуң Улуг дайынынга немец фашизм-биле демиселге Тиилелгениң 70 чылын демдеглеп эрттирип турда, тыва эки турачыларның дайынчы ат-алдарын улам киискидип көдүрер талазы-биле ажыл республикага улам күштелген. Оларның фронтуже аъттанган хүнү – сентябрь 1-ни Тыва эки турачылар хүнү кылдыр Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Чарлыы-биле доктааткан.
2016 чылда тыва эки турачыларның тураскаалын республиканың найысылалы Кызыл хоорайның төвүнде тургускан. Бо чылдың октябрь 8-те тыва эки турачыларның командири, Совет Эвилелиниң Маадыры Түлүш Кечил-оолга тураскаал самбыраны Улуг-Хем кожууннуң Хайыракан ортумак школазынга ажыткан. Ол тураскаал самбырада «Бистиң школавыска Совет Эвилелиниң Маадыры Түлүш Кечил-оол өөренип чораан» деп бижээн.
Совет Эвилелиниң Маадыры Түлүш Кечил-оолга тураскаал самбыраның байырлыг ажыдыышкынынга маадырның ук-салгалдары кээп киришкен. Олар дээрге Түлүш Кечил-оолдуң кады төрээн акызы Май Балданович Кечил-оолдуң уруу Зинаида Маевна Кыргыс болгаш төрелдери Эрес-оол Монгушевич Салчак, Вера Доңгаковна биле Яков Байкараевич Таспанчиктер дээш өскелер-даа.
Совет Эвилелиниң Маадыры Түлүш Кечил-оолга тураскаал самбыраның байырлыг ажыдыышкынын Хайыракан ортумак школаның директору Сергей Сундуй маадырның ук-төөгүзүнүң, эрес-дидим дайынчы чоруунуң дугайында чылыг сактыышкын сөстер-биле эгелээн. Школада уран чүүлдүң идепкейлиг киржикчизи, 11-ги класстың өөреникчизи, ыраажы Александра Ховалыг «Тураскаал» деп ырны күүсеткен.
Түлүш Кечил-оолдуң төрелдери маадырның ук-салгалдары кымнарыл дээрзин, оларның кайда ажылдап, өөренип чоруурун тураскаал самбыраның байырлыг ажыдыышкынынга чыылган чонга болгаш школаның өөреникчилеринге төөгүп бергеннер.  Улуг-Хем кожууннуң Хайыракан сумузунуң Төлээлекчилер хуралының даргазы Кушкаш-оол Какпаяк сумунуң амыдырал-чуртталгазынга, төөгүзүнге бо чугула болуушкунга келгени дээш чоннуң мурнундан өөрүп четтиргенин маадырның төрелдеринге илередип, Түлүш Кечил-оолдуң маадыр эрес-дидим овур-хевири аныяк салгалдарны Төрээн чурттунган бердинген чорукка өстүрүп кижизидеринге кезээде үлегер-чижек боор деп демдеглээн. 
Уламчызын "Шын" №118 октябрь 11 2016 чылдан номчуңар.
Шаңгыр-оол МОНГУШ.
Владимир ЧАДАМБАНЫҢ
тырттырган чуруктары.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.