1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

МЕРГЕЖИЛИНИҢ ТЕРГИИННЕРИ

Эрткен неделяда Тываның тудуг техникумунга «Аныяктар – амыдыралдың кадык овур-хевиринче!» деп кыйгырыглыг профессионал мергежил неделязы болуп эрткен. Аңаа нии­тизи-биле 170 ажыг сургуулдар мергежилиниң аайы-биле мастер-класстарны көргүзүп мөөрейлешкен. 
Баштайгы хүннерде «Бодунуң мергежилиниң эң-не тергиини» деп мөөрейге каңнакчылар, тудуг мас­терлери, чазаныкчы-бызанчылар аразында адааннашкан. Каңнакчы мергежилдиң сургуулдары 2 аңгы демир хоолайларны чараш болгаш эң-не шынарлыг кылдыр тудуштурар онаалганы кылган. Демир каңнаар ажыл ындыг-ла амыр эвес, ону чүгле бодунуң мергежилин эки билир, шевер кижилер шыдаар. Ынчалза-даа сур­гуул оолдар теория кырында өөренип билип алган билиглерин практика кырынга бадыткап шыдааннар. 
Каңнакчының ажылындан дыка хөй чүүлдер хамааржыр. Чижээлээрге, одалга системазының хоолайларын тудуштуруп тура, багай хайындырар болза, оон суг төктүп келир болгай. Ынчангаш демир каңнаарда эң-не шынарлыг, арыг-силиг кылыры чугула.  Мөөрейге 8 киржикчиниң аразындан Далай-Херел Монгуш (21-ги бөлүк) эң-не тергиин каңнакчы болган. Эрес Монгуш (1-ги бөлүк) биле Буян Куулар (31-ги бөлүк) 2-ги черни үлешкен. Алдын-Херел Ховалыг (1-ги бөлүк) 3-кү, Хартыга Хертек (21-ги бөлүк) 4-кү черлерге төлептиг болганнар. 
Чазаныкчы-бызанчы оолдар ыяштан соңга рамалары чазап кылырынга мөөрейлешкен. Соңга рамаларын чазаарда, иштики-даштыкы тудушкан черлерин эки быжыглап кылбас болза, шил салыры болдунмайн баар. Ынчангаш ыяштан кылган раманың шынары эки болур ужурлуг. Мөөрейниң негелделеринге дүүштүр, соңга рамазын шалыпкыны-биле чазап кылгаш, 5 дугаар бөлүктүң командазы – Айдыс Делгер, Кежик Дондуп, Алим Шойдак мергежилиниң тергииннери болган. 
База бир солун мөөрей тудуг мастерлери болур оолдар аразынга болган. Мөөрейниң киржикчилери тудугнуң демир макет хевиринге бажың ханазын гипс материал-биле шеверлеп кылырын көргүскеннер. Баштайгы хүнде тудугнуң демир өзээн тургускаш, дараазында хүнде ооң ханазын гипсокартон-биле шевергин дуглап кылганнар. Монтаж ажылдарын чедиишкинниг кылыр талазы-биле Ай-Хаан Хомушку тиилекчи болган, а Субудай Иргит, Чаян Кунаа-Сиирин 2-ги, 3-кү черлерни алганнар. 
 Мергежилин эки билир мастерлер мөөрейлери-биле чергелештир сургуулдар аразынга спортчу оюннар: стол теннизи, баскетбол, хөглүг старттар база болган. «Аныяктар – амыдыралдың кадык овур-хевиринче!» деп кыйгырыглыг профессионал мастерлер неделязынга идепкейлиг киришкен тиилекчилерни хүндүлел бижиктер болгаш чигирзиг белектербиле шаңнаан. Шак мындыг спортчу оюннар-биле чергелештир билиг хынаарының мөөрейлери оолдар, уругларның найыралын быжыг­лаар болгаш оларның билигже чүткүлүн күштелдирер дээрзин башкылар демдеглээн.
Сайсуу ДАРГЫН-ООЛ.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.