1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

НААДЫМ – 2019 МААДЫР ИЕНИҢ САЛГАЛЫ

“Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилели Тываның ат-алдарлыг малчыннарының хоочун салгалдары биле аныяк салгалдарының аразында харылзааны тударынга база улуг ужур-дузалыг бооп турар дээрзин, Бай-Тайга кожууннуң Кызыл-Даг сумузунга чорааш, көрдүм. 

2016 чылда боттандырып эгелээн губернатор төлевилелиниң баштайгы киржикчилериниң аразында аныяк малчыннар Адыгжы биле Сай-Суу Лопсаннар база бар. Оларның чедиишкиннериниң дугайында Кызыл-Дагның суму чагыргазының даргазының социал политика талазы-биле оралакчызы Мариана Оюн биске чугаалап тура, аныяк өг-бүлениң ажыл-ишке кызымаан онзалап демдеглээн чүве. Тус черниң аныяктарының аразындан “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелиниң баштайгы киржикчилери Адыгжы биле Сай-Суу болганнар. Ук төлевилелдиң негелделери ёзугаар аныяк өг-бүлеге 200 баш хойну берип, кыштаг тудуп алырынга материалдыг деткимчени херек кырында көргүскени, а кол-ла чүве оларның боттарының кызымак чоруу, баштайгы чедиишкиннери губернатор төлевилелинге өске аныяк өг-бүлелерниң бүзүрелин быжыглаан. Ынчангаштың 2017 чылда Чаяан биле Чаяана Чымбалар, 2018 чылда Начын биле Саглана Тойбу-Хаалар губернатор төлевилелинче киргеннер. Оон-на Кызыл-Дагның аныяктарының аразындан киржир күзелдиглер көвүдээн. 

Адыгжы биле Сай-Суу Лопсаннар Даштыг-Арыг деп черде кыштаандан чазагже көжеринге белеткенип турда, оларның аалынга чораан бис. Топтуг арын-шырайлыг, чугаа-соотка шоолуг-ла тура чок Адыгжыны ылап-ла херек кырында ажыл-иштиң кижизи деп билдим. Төрүүр 200 баш аныяк хойну 2016 чылдың июль айда алганын, төрелдериниң болгаш эш-өөрүнүң дузазы-биле кыштагны октябрь айда тудуп четтигипкенин, 2016 – 2017 чылдың кыжынында хойларның төрээн хураганнарының 180 хирезин онча-менди камгалап алганын каш-ла сөс-биле Адыгжы Андреевич чугаалап берди. 

Аныяк малчын өг-бүлениң херээжен ээзи Сай-Суу Экер-ооловна экер-эрес, ээлдек аажы-чаңныг чугаа-сооттуг уруг болду. 2017-2018 чылдарның кыжынында төрээн 200 хойдан 180 ажыг хураганнарны алганын, губернатор төлевилели ёзугаар алган 200 хойну дараазында киржикчиге дамчыдып берипкенин, коданында боттарының хууда 350 хире хойлар болгаш хураганнар барын чугаалааш, ССРЭ үезинде Тывага ат-алдары диңмиттиг турган малчын ие, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры Үрүле Шыыраповна Канданның ук-салгалы мен деп немей тыртып кагды. 

Кайгап кааш, ылавылаарымга: 

- Мээң авам Аптыы Айлаңмаа Мөңгүн-ооловнаның авазы кырган-авам Аптыы Күнзеңмаа Салчаковна улуг ие өгбем Үрүле Кандан Шыыраповнаның уруу – деп тайылбырлады. 

- Улуг өгбе кырган-аваңарның ат-алдарының харыысалгазы силерде база бар ышкажыл – дээримге: 

- Ону база билип чоруур бис – деп, аныяк малчын ие чугаалады. 

Маадыр Иениң болгаш Социалистиг Күш-ажылдың Маадырының алдын сылдыстары-биле шаңнаткан, 11 уруг-дарыгны чырык черге бодараткапш, азырап өстүрген Үрүле Кандан Шыыраповнаның 100 харын 2018 чылдың май 5-те Кызыл-Даг суурга чон демдеглеп эрттирген. 

Адыгжы биле Сай-суу Лопсаннар өгбе кырган-авазының малчыннап, көжүп-дүжүп чораан черин ээлеп турарлар. Ооң ат-алдарын олар төлептии-биле уламчылаар деп бодап каан мен. Чүге дээрге олар хүн батареялары-биле шаңнатканын билип алгаш: 

- Телевизор, интернет көөрде амыраан-дыр силер – дээримге: 

- “Хааржак” көрүп олуруп бээр болзувусса, хамык малды кым ажаар-дежээр, кадарар. Суурга боттарывыстың хуу малдарывыстан халбактанып орган улус бис. “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелиниң ачызында кодан хойга четтиндивис. Ынчангаштың телевизор кайгап, интернетке “астынып” алган орбайн, малывысты азыраан, карактаанывыс-ла дээре деп, Сай-Суу шыңгыы чугаалаан чүве. 

Чуруктарда: Сай-Суу Экер-ооловна оглу-биле ийис хураганнарны иезинге эмзирип олурары, Адыгжы Адреевич бүзүрелдиг дузалакчызы оглу-биле, Маадыр Ие болгаш Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры Үрүле Шыыраповна Кандан. 

 

Шаңгыр-оол Моңгуш. 

Арслан Аракчааның тырттырган чуруктары.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.