1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"ПЛЕХАНОВКА"-БИЛЕ КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГА

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага Россияның Г.В. Плеханов аттыг экономика университеди-биле кады ажылдажылгазының дугайында дугуржулгага атты салган. Документиде бижиттингени-биле дугуржулганың кол чүүлү болза консалтинг, аналитика, эксперт, өөредилге болгаш инновация­лыг, эртем-практиктиг ажыл-чорудулга талазы-биле кады ажылдажылга болур.
Дугуржулга-биле катай ону күү­седириниң планынга база ат­ты салган. Ол колдуунда Россия­ Федерациязының болгаш респуб­ликаның социал-экономиктиг хөгжүл­дезинге ужур-дузалыг угланыышкыннар талазы-биле шинчилелдер чорударынга Тывага дузалаар, регионнар, чоннар аразының кады ажылдажылгазын сайзырадырынга, экономика талазы-биле болгаш эргелеп-башкарылга кадрларын белеткеп, эде белеткээринге дуза көргүзер кылдыр көрдүнген.
Оон аңгыда дугуржулганың ажыл-чорудулгазында демниг өөредилге, эртем-шинчилел программалары, инновациялыг төлевилелдер, аныяктар эге­лээшкиннери даап көрдүнген.
Дээди өөредилге чериниң талазындан Г.В. Плеханов аттыг РЭУ-нуң ректору Виктор Гришин документиге атты салган.
«Бо дээрге Тывага чогумчалыг болгаш чугула болуушкун-дур. Бис­тиң республиканың онзагай байдалы – бизнестиң сайзыралынга, черле ниитизи-биле ажыл-агый комп­лекизинге бергедээшкиннер тургузуп турар ооң рыногунуң география, транспорт талазы-биле кызы­гаар­лыында. Ол шаптараазыннар ажып эртинмээн, экономика талазы-биле бедик мергежилдиг, чаңгыс аай эвес шиитпирлерни дилеп шыдаар специалистер бистерге эргежок чугула. А «Плехановка» шак ындыг кадрларны белеткеп шыдаар бедик алдар-аттыг өөредилге чери» – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн.
gov.tuva.ru

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.