1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Көдээ ажыл-агыйда

ТЫВАНЫҢ МАЛЧЫННАРЫНЫҢ ТОСКУ СЪЕЗДИЗИ

ДАГДЫНЫКЧЫ МАЛЧЫННАР

Валерий Кууларның ада-иези Дакпыы биле Дузак Кууларлар Чөөн-Хемчик кожуунга «Большевик» колхоз үезинде-ле малчыннап келген ол ажыл-агыйның хоочун малчыннары. 

КҮРҮНЕ-ХУУ ЭШТЕЖИЛГЕНИҢ ДУЗАЗЫ-БИЛЕ...

Күрүне-хуу эштежилге республиканың улуг көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелерин катап тургузарынга дузазын көргүзүп, ажылын бадыткап эгелээн деп Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы демдеглээн. 

ИЮЛЬДА ЭГЕЛЕЙ БЭЭР

2017-2018 чылдарның кышкы үезинде ниитиниң малының баш санын хоратпайн хүр-чаагай кыш ажып алырының бир кол магадылалы – четчир хемчээлдиг мал чемин белеткеп алыры.

КӨДЭЭ ТУРИЗМНИ САЙЗЫРАДЫРЫ-БИЛЕ

"ТУРАН" - БИИ-ХЕМНИҢ ЫЛГАВЫР ДЕМДЭЭ

ХООЧУН ЧЫЛГЫЧЫ

АМГЫ ҮЕДЕ 140 ХУРАГАН

УК-ЫЗЫГУУРУНДАН МАЛЧЫН

"БАЙ-ХӨЛДҮҢ" АЖЫЛ-ИЖИ

КОЛ КИЧЭЭНГЕЙНИ - ХОЙ ООЛДААШКЫНЫНЧЕ

Чеди-Хөлдүң Чал-Кежиг суурнуң «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилелиниң 2016 чылдың киржикчилери Чойган, Инна Араптаннарның өг-бүлези кышты хүр-менди эртип турар. Оларның кыштаа Кадыр-Орук деп озалааш черде. 

САГЫШ-СЕТКИЛИНДЕН БЕРДИНГЕН

ЧАА КИРЖИКЧИЛЕРНИ ШИЛИИР

Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы-биле тус чер чагыргалары “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелинге киржир аныяк өг-бүлелерниң чаа шилилгезин эгелээн. 

КӨДЭЭ АЖЫЛ-АГЫЙ КООПЕРАТИВТЕРИНГЕ ДЕТКИМЧЕ

ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы көдээ ажыл-агый кооперативтерин күрүнеден деткиириниң талазы-биле програм­маның күүселдезин уламчылаар. 

ИЙИГИ ЭЭЛЧЕГДЕ 80 ӨГ-БҮЛЕ

Страницы