1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Көдээ ажыл-агыйда

Салчактарның төрел бөлүү демниг-ле-дир!

Август төнчүзүнүң кааң аяс хүннериниң бирээзинде Бай-Тайганың Кызыл-Даг сумузунга хамааржыр Көп-Сөөкче углай шууштур үш чүък машиназы өскеп олурган. Оларның бирээзинде машина кырында он шаа кижи чораан.

Барыын кожууннар мурнаан

Кожууннарда көдээ ажыл-агый эргелелдериниң дыңнадып турары-биле алырга, бо неделяның эгезинде 75,8 муң га черден малга чемни белеткээн, сигенни 89,5 муң тоннаны, азы планның 60 хуузун күүсеткен.

Эң-не тергиин саанчы - Бии-Хемден Снежана Салчак

 

 Август 8-те Бии-Хем кожууннуң сүт продукциязы бүдүрүп турар «Туранның» КХН-ниж чайгы фермазынга Наадым неделязын таварыштыр саанчылар аразынга «Сүт саар машинага инек саарының тергиин оператору - 2016» деп республика чергелиг мөөрей болуп эрткен.

Кышты түрегдел чок эртер бис

Мал чеминиң белеткели - шалыпчы иш

КОЖУУННУҢ ЭКОНОМИКАЗЫ - КӨДЭЭ АЖЫЛ-АГЫЙДА

2015-2016 чылдарда Тываның көдээ ишчилери РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң Күрүне Думазының депутаттарынга айыткалын база Ш.В. Кара-оолдуң Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутаттарынга айыткалын амыдыралга боттандырар дээш шудургу ажылдап турарлар.

БАЙ-ТАЙГА - КАЙГАМЧЫК ЧАРАШ ОРАН

Тываның каас-чараш чурумалдыг, бай-байлак булуңнарының бирээзи Бай-Тайга кожуун. Ол ус-шеверлерниң, уран талантылыгларның, онзагай тывынгырларның чурту.

ВАЛЕНТИН ТЕН: "ТЫВАГА НОГААНЫ ӨСТҮРҮП БОЛУР-ДУР"

2016 чылдың август 2. №86 "ШЫН" солун

«Инек – чемгерикчи малым» – боттаныышкында

Бо чылын эгелээн «Инек – чемгерикчи малым» деп Ты­ваның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң хөй ажы-төлдүг, чединмес байдалдыг өг-бүлелеринге дуза кадары-биле тургускан төлевилелиниң боттаныышкыны Сүт-Хөл кожуунда эгелей берген.

ЧЕРЛИК ҮНҮШТЕРНИ БОЛБААЗЫРАДЫР

«Төгерик стол»

ТЕРЕ-ХӨЛДҮҢ ЭРЕС ОГЛУ

Чоокта чаа Чөөн-Хемчик ко­жуун­нуң Бора-Булакка аът чарыштырарынга республиканың бирги чери дээш маргылдаазын Тере-Хөл, Тожу болгаш Каа-Хем кожууннар бедик деңнелге организастап эрттиргеннер.

«Инек — чемгерикчи малым»

«Инек» деп сөстү адапта­ры­выска-ла, итпек, хойтпак, быштак, саржаг, ааржы, курут  дээн чижектиг ак чемнер кижиниң сагыжынга чайгаар-ла кирип келир.

БЫЖЫГ КАДЫКШЫЛДЫҢ МАГАДЫЛАЛЫ

Тыва. Өзүлдениң базымнары

КУР ЧЕРЛЕРНИҢ ТРАКТОРИЗИ

Эрткен вектиң 50-60 чылдарында кур болгаш куруккан черлерни шиңгээдип алыр дээш, хайныышкынныг ажыл бүгү Тываның девис­кээринге калбарган.

Кидис идикти ийи шак кылыр

Март айның сөөлгү хүнүнде Тываның Херээженнер эвилелиниң организастааны-биле Чөөн-Хемчик кожууннуң Мерген-Херел Монгуш аттыг Культура бажыңынга ко­жуун чагыргазы база кожуунда Адалар эвилели «Дүк салыр» мастер-классты  демнежип эрттирген.

ӨШКҮ СҮДҮНҮҢ КИЖИГЕ АЖЫКТЫЫ

Бо чылдың, февраль 29-тан март 4-ке чедир Москва хоорайга, «Гостиный двор»  болгаш «Крокус-Экспо» деп улуг делгелге төптеринге, эът болгаш сүт бүдүрүп турар делегей чергелиг бүдүрүлгелерниң аъш-чеминиң, ону болбаазырадыр чаа үениң дериг-херекселдериниң болгаш аъш-чемниң ажыктыы

Страницы