1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Өөредилге болгаш эртем

ЭР БАШКЫЛАР СЪЕЗДИЗИ

Ноябрь 6-да Кызыл хоорай­ның муниципалдыг өөредилге албан черлериниң эр башкыла­ры­ның I съездизи № 2 орту­мак школаның баазазынга болуп эрткен.

Географтыг диктант «Мээң чуртум – Россия»

Ноябрьның 1-де, Орус география ниитилели бодунуң 170 чыл оюнга тураскаадып, Россия Федерациязының бүгү регионнарынга «Бирги бүгү Россияның география диктантызы» деп акцияны организастап эрттирген.

ЭРГЕЛЕЛ 70 ЧЫЛДААН

Тыва Арат Республика ССРЭ-ниң хүрээлеңинге кирген соонда, республиканың бүгү булуңнарынга ортумак школалар ажыттынып, аңаа ажылдаар өөредилге шугуму-биле ханы билиглиг, тускай эртемниг башкылар дыка хе

ТООЛЗУГ ОРАН – ТОЖУ

Журналистиң орук демдеглели

ЧАЖЫТ «ДYЛГYYРЛЕРИ» КАЙДАЛ?  

ХОВАР МЕРГЕЖИЛДИГЛЕР

Октябрь 31 – имнээр очулдурукчунуң хүнү

АЖЫК КИЧЭЭЛДЕРГЕ ОЛУРУШКАН

Тыва Республиканың  Хөй-ниити палатазының Тес-Хем кожуунга хүнү

ЧААРТЫЛГАЛАР ЭВЭЭШ ЭВЕС

ТКУ-нуң көдээ ажыл-агый факультединде

Интервью

ЧААРТЫЛГАЛАР ЭВЭЭШ ЭВЕС

ТКУ-нуң көдээ ажыл-агый факультединде

Интервью

ТООЛЗУГ ОРАН — ТОЖУ

орукка чугаа

«Дириг ном» болган этнограф эртемден

Мен бодум 1969 чылдың апрель айдан эгелеп билдингир эртемден М.Б.Кенин-Лопсан-биле кады ажылдап, оон өөренип, арга-сүмезин ап чордум, ам кады кырыдывыс. Ол — езулуг «дириг ном» кижи.

Уран кыс удазынга ораашпас

Тываның күрүне университеди 20 чыл оюн демдеглээн

Тыва университет 20 харлаан

Октябрь 16-да Тываның күрүне университединиң тургустунганындан бээр 20 чыл оюнга тураскааткан  аңгы-аңгы байырлыг хемчеглер Кызыл хоорайга болуп эрткен.

«Ада-иези кандыг болдур, ажы-төлү ону дөзээр»

Кыска  намдарындан

КЫЗЫЛ ДИПЛОМ — ЧЕДИИШКИННЕР ЭГЕЗИ

Сентябрь 3-те Чазак Баштыңы Шолбан Кара-оол  дээди болгаш ортумак өөредилге черлериниң кызыл дипломнуг доозукчулары-биле ужуражылганы эрттирген.

Чаа өөредилге чылы-биле

Бистиң Тожу кожууннуң девис­кээринде бо чаа өөредилге чылында 7 ниити билиг бээр ортумак школалар ажылдап эге­лээн. Ол школаларның шуптузунуң септелгезин эки кылгаш, 2015-2016 өөредилге чылын багай эвес көргүзүглерлиг уткуп алдывыс.

Страницы