1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Өөредилге болгаш эртем

В. Чапаевтиң уйнуу төрээн Тывазындан курсантыларны өөредир

Сибирь федералдыг университеттиң Шериг-инженер институдунуң шериг өөредилге төвүнүң начальниги, полковник Владимир Алексеевич Копылов — Тыва чурттуг кижи. Ол Ээрбек суурга төрүттүнген. Ада-иези Туран хоорайда чурттап чоруур.

БУРУНГААР КӨРҮШ-ТҮР

2016 чылдың январь 18-те Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва дыл хүнүн тургузар Чарлыкка ат салган.

САГЫЖЫМ ААРЫП ЧОР...

Тыва дылывыс — эртиневис

БАШКЫ – ЧОРГААР ДЫҢНАЛЫР СӨС

Тыва – чоннар найыралының  чурту

Тываның сайзыралынга үнелеп четтинмес үлүг-хуузун киирген баштайгы орус башкыларга тураскаалды 2010 чылдың октябрь 5-те байырлыг байдалга ажыткан.

АНГЛИ ДЫЛДЫ ЧАЛГЫН КЫЛЫЫЛ

“Кижи каш дылды билир, ынча катап кижи болур” деп мерген чугаада ханы утка сиңниккен. Кандыг-бир национал дылды билири дээрге-ле, ооң чүгле сөс курлавырының байлаан билири-биле кызыгаарланмас.

ШЫЛГАЛДАЛАРГА БЕЛЕТКЕЛ

ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы школачыларның шылгалдаларга белеткелин хынаар сорулгалыг кожууннарже үнүүшкүннерни чорудуп эгелээн.

Тыва бижиктиң тургузукчулары

2015 чылдың август 1-де Тыва Республиканың «Шын» солунунуң 10 дугаар арнынга тыва бижиктиң латинчиткен төлевилелдериниң төөгүзүнге хамаарыштыр бижикчи Танов Чигденниң «Кым чогаатканыл?» деп чүүлү үнген.

ОРУС ДЫЛДЫ САЙЗЫРАДЫР

Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызынга орус дылга грантылар эдилекчилери-биле «төгерик стол» болуп эрткен.

ЭР БАШКЫЛАР СЪЕЗДИЗИ

Ноябрь 6-да Кызыл хоорай­ның муниципалдыг өөредилге албан черлериниң эр башкыла­ры­ның I съездизи № 2 орту­мак школаның баазазынга болуп эрткен.

Географтыг диктант «Мээң чуртум – Россия»

Ноябрьның 1-де, Орус география ниитилели бодунуң 170 чыл оюнга тураскаадып, Россия Федерациязының бүгү регионнарынга «Бирги бүгү Россияның география диктантызы» деп акцияны организастап эрттирген.

ЭРГЕЛЕЛ 70 ЧЫЛДААН

Тыва Арат Республика ССРЭ-ниң хүрээлеңинге кирген соонда, республиканың бүгү булуңнарынга ортумак школалар ажыттынып, аңаа ажылдаар өөредилге шугуму-биле ханы билиглиг, тускай эртемниг башкылар дыка хе

ТООЛЗУГ ОРАН – ТОЖУ

Журналистиң орук демдеглели

ЧАЖЫТ «ДYЛГYYРЛЕРИ» КАЙДАЛ?  

ХОВАР МЕРГЕЖИЛДИГЛЕР

Октябрь 31 – имнээр очулдурукчунуң хүнү

АЖЫК КИЧЭЭЛДЕРГЕ ОЛУРУШКАН

Тыва Республиканың  Хөй-ниити палатазының Тес-Хем кожуунга хүнү

ЧААРТЫЛГАЛАР ЭВЭЭШ ЭВЕС

ТКУ-нуң көдээ ажыл-агый факультединде

Интервью

Страницы