1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ФЕДЕРАЦИЯ ЧӨВҮЛЕЛИНИҢ ДАРГАЗЫ-БИЛЕ УЖУРАШКАН

ТР-ниң Дээди Хура­лының даргазы Каң-оол Даваа РФ-тиң Федерация Чөвүлелиниң даргазы Галина Карелова-биле ноябрь 9-та ужурашкан. 
Тыва Республиканың 2015-2025 чылдарда социал-экономиктиг хөгжүлдезинче угланган хемчеглерниң планын Россия Федерациязының Чазаанга бадылаарынга чедирген бүгү талалыг дузазы дээш Федералдыг Хуралдың үстүкү удуртулгазынга, Валентина Матвиенкога болгаш Галина Кареловага Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң амы-хууда өөрүп четтиргенин ооң даалгазы-биле Каң-оол Даваа дамчыткан. 
«Тыва Республиканың со­циал-­экономиктиг хөгжүлдезинге күрүне деткимчезиниң дуга­йында» 2014 чылдың март айда Федерация Чөвүлелиниң хүлээп алган доктаалының күүселдези кандыг чоруп турарын Каң-оол Даваа Галина Николаевнага дыңнадып, Кызыл хоорайның аэропорт комплекизиниң самолеттар ужуп үнер болгаш хонар дилиндээниң тудуу барык-ла доо­зулганын, М-54 «Енисей» федералдыг автоорукту мурнуу чүктен барыын талаже угландырганын, республиканың найы­сылалында терапевт эмнел­гезиниң тудуу уламчылап турарын чугаалаан.
РФ-тиң Федералдыг Ху­ра­лының Федерация Чөвүлелинге 2014 чылдың март айда Тыва Республиканың хүннерин Ты­ваның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналы-биле эрттиргенин, Федерация Чөвүлелиниң чамдык комитеттериниң үнүүш­күннүг хуралдарын Кызылга эрт­тирерин ТР-ниң Дээди Ху­ра­лының даргазы Каң-оол Даваа саналдаарга, Федерация Чөвүлелиниң Камгалал болгаш айыыл чок чорук талазы-биле комитединиң үнүүшкүннүг хуралы 2015 чылдың сентябрь айда Кызыл хоорайга эрткен, Россия Федерациязының девискээрлеринге хөй-ниитиниң айыыл чок чоруун хандырар талазы-биле айтырыгларны Тыва Республиканың чижээнге ол хуралга чугаалажып көргенин демдеглеп каары чугула. 
«Тыва Республиканың социал-­экономиктиг хөгжүлдезинге күрүне деткимчезиниң дуга­йында» Федерация Чөвүлелиниң хүлээп алган доктаалының күү­сел­дезин ооң удуртуп эртти­рери хуралга чугаалажып көөрүн Галина Карелова Кан-оол Даваага дыңнаткан. Россия Федерациязының Чазааның Даргазының социал айтырыглар талазы-биле оралакчызы албан-дужаалга ажылдап чораан болгаш,  Галина Николаевна рес­публикада социал-экономиктиг байдалды эки билир. 
Г.Н. Карелова «Чаңгыс демниг Россия» бүгү-российжи политиктиг партияның Даргазының Хөй-ниитини хүлээп алыр төп чериниң удуртукчузу. Ынчан­гаш Каң-оол Даваа «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның Тыва девискээр салбырының секретары болгаш, «Чаңгыс демниг Россия» партияның Даргазының Тыва Рес­публикада хөй-ниитини хүлээп алыр чериниң ажылы-биле РФ-тиң Федерация Чөвүлелиниң даргазы Галина Кареловага таныштырган. «Чаңгыс демниг Россия» партияның Даргазының Тыва Рес­публикада хөй-ниитини хүлээп алыр черин 2008 чылда ажыткан соон­да, партияның девискээр организациязының чон-биле харылзаазы улам быжыкканын, хамаатылар партияның хөй-ниитини хүлээп алыр черинге кээп, боттарының саналдарын киирип, деткимчени-даа ап болур  апарганын Каң-оол Даваа демдеглээн. «Чаңгыс демниг Россия» партияның Даргазының Тыва Республикада хөй-ниитини хүлээп алыр черинге Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол хамаатыларны хууда айтырыг­лар талазы-биле хүлээп ап турары чонга дыка ажыктыг болганын, Тыва Республикадан Федерация Чөвүлелинде сенаторлар болгаш Күрүне Думазында депутаттар база «Чаңгыс демниг Россия» партияның Даргазының Тыва Республикада хөй-ниитини хүлээп алыр черге чонну хүлээп ап турарын тыва парламентиниң удуртукчузу демдеглээн. 2014 чылдың октябрьдан 2017 чылдың ноябрьга чедир «Чаңгыс демниг Россия» партияның Даргазының Тыва Рес­публикада хөй-ниитини хүлээп алыр черинге 799 хамаа­тылар чуртталга бажыңы-биле хандырылга, ажылга тургустунуп алыры дээш өске-даа социал айтырыг­ларлыг келгенин Каң-оол Даваа дыңнаткан.
ТР-ниң Дээди Хуралының парлалга албаны.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.