1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШАЛЫПКЫН АЖЫЛДЫГ

Тываның удуртулгазы амгы үеде тудуп турар бажыңнарны бо чылдың төнчүзүнде ажыглалга киирер талазы-биле хемчеглерни алырын хоорайларның болгаш кожууннарның эрге-чагыргаларындан негеп турар. Тывага ниитизи-биле 2017 чылда 140 муң дөрбелчин метр чуртталга шөлүн ажыглалга киирер ужурлуг. Ооң иштинде 108 муң дөрбелчин метр чуртталга шөлү хууда боттары тудуп турар кижилерниң бажыңнарының чуртталга шөлү. 
Республиканың найысылалы Кызыл хоорайда тудуг ажылдарының хемчээли улуг. Мында хөй каът бажыңнарны  Кызыл хоорайның бодунуң болгаш Россияның өске девискээр­леринден келген тудуг организациялары тудуп турар. Өске девискээрлерден келген тудуг организацияларының бирээзи Красноярск крайның капитал тудуг эргелелиниң тудуг отряды. Ооң тудугжулары найысылалдың мурнуу талазында Московская 6 «а» районда шалыпкын ажылдап турарлар. 
Красноярск крайның капитал тудуг эргелелиниң чиңгине директорунуң оралакчызы Игорь Морозов ол ажылдарны удуртуп турар.
— Кызыл хоорайда 2014 чылдан бээр ажылдап келдивис. Тываның найысылалынга хөй каът бажыңнарны тударынга Красноярск крайның тудугжуларының киирген үлүү элээн улуг деп санаар мен – деп, ол чугаалады. – Московская кудумчузунда 111, 112, 113 дугаар дээш ниитизи-биле 19 бажыңны тудуп доостувус. Амгы үеде Московская 6 «а» районда беш каът алды бажыңны тууйбу-биле тудуп үндүрүп турарывыс бо. Олар 30 квартиралыг бажыңнар. Оларның чанында 258 квартиралыг панель бажыңны база тудуп тур бис. Бо бажың 9 каът бажың болур. 
Красноярск крайның капитал тудуг эргелелиниң бо тудуг отрядында Минусинск, Абакан хоорайлардан тудугжулар база ажылдап турар. Олар шупту боттарының ажылынга мерге­жээн арга-дуржулгалыг тудугжулар болду. Тууйбу-биле алды каът бажыңны тудуп үндүрүп турар Абакандан тудугжуларның эң аныяа Сергей Кабаев бе­зин Кызылда беш чыл ажылдап каапкан.
Чазык-чаагай арын-шырайлыг, чугаа-сооттуг бо оол:
— Бодумну Кызыл хоорай чурттуг мен деп санап болур мен – деп чугаалады. – Таныжым уруг бар. Ол бо хоорай чурттуг. Өг-бүле тудуп чурттаа-ла, үш чыл апардывыс.
Сергейниң эштери Геннадий Кузургашев, Алексей Чертыгов олар тудуг ажылдары шалыпкын чоруп турарын, тудуг материалдары-биле хандырылга багай эвезин демдегледилер. Кызыл хоорайда бажыңнарны Красноярск крайның тудугжулары боттарының тудуг материалдары-биле тудуп турар, тудуг машина-техниказы база четчир. 
— Алды каът, үжен квартиралыг ийи бажыңны бо чылдың сентябрь айда, база шак-ла ындыг ийи бажыңны 2017 чылдың төнчүзүнде ажыглалга киирер бис. 258 квартиралыг 9 каът панель бажыңны база 2017 чылдың төнчүзүнде ажыглалга чайлыг киириптер боор бис – деп, Игорь Морозов дыңнатты. 
Кызыл хоорайның өске-даа микрорайоннарында тудуп турар бажыңнарның тудуу сөөлгү үеде элээн шапкынчаан деп болур. Хоорайның чөөн чүгүнде  Первомайская микрорайонга турган эргижирээн ийи каът бажыңнарның чурттакчыларын Спутник районда туттунган хөй каът бажыңнарже көжүрген соон­да, оларның орнунга хөй каът дөрт бажыңны дүргени-биле тудуп эгелээн.
Тудуп турар бажыңнарның чоогунда бажыңның чурттакчызы Сесинмаа Монгуш:
— Бо тудугжуларның ажылы­ның шалыпкынын кайгап көрүп тур мен. Сагыжымга совет шаг­ның «коммунизм» үези-даа кирер. Ынчан тудугжулар, бо тудугжулар дег, кончуг шалыпкын ажылдап турган болдур ийин. Эң ылаңгыя каът-каът бажыңнар мөөгү дег өзүп турган деп болур – деп, өөрүп чугаалады. – Респуб­ликада тудуг ажылы чүгээртеп, хөй каът бажыңнар туттунуп турары өөрүнчүг-дүр. Бир кезек када чаңгыс, ийи каът хөй хуу бажыңнар тудуп, найысылал хоорайывысты суур хевири киирип ал часкан улус болгай бис. 
Кызылдың аңгы-аңгы микрорайоннарында чаа хөй каът бажыңнар туттунуп, найы­сыла­лывыстың овур-хевири чаагайжып орар эки-дир.
Шаңгыр-оол Монгуш.
Даш-оол Монгуштуң тырттырган чуруу: Аныяк тудугжу Сергей Кабаев.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.