1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"ШЫНЧЫЛАР" ШЫЛГАРААННАР

Массалыг информация чепсектериниң журналистериниң болгаш солун-сеткүүлдерни бүдүрүп үндүрүп турар полиграфистерниң солун медээлери чокта амгы үениң шапкын хөгжүлдезин дүрген билип алыры берге. Ынчангаш парлалганың, радио, телевидениениң ачызы-биле кижи бүрүзүнүң онзагай эргези – сөстүң хостуунуң эргези боттанып турар. 
Бистиң хамааты ниитиле­ливистиң эң чугула адыры сөстүң хостуунуң дузазы-биле журналистерниң кандыг-бир айтырыгны көдүрген материалдары, теледамчыдылгалары, үнелиг сөстери күрүнениң болгаш бизнестиң ажыл-херектеринден бичии-даа тудавайн, ниитилелде база бир чугула черлерни ээлеп турар. 
Россияның журналистери боттарының профессионал ба­йырлалы – парлалга хүнүн эрткен неделяда демдеглеп эттиргеннер. Тываның массалыг информация чепсектериниң ажылдакчылары ол байырлалын Кызылда Сүбедей аттыг спорт ордузунга солун оюн-тоглаалар-биле демдеглээннер. 
Тываның парлалгазының ажылдакчылары баштай спорт ордузунуң дош залының катогунга ажы-төлүн эдертип алгаш, уруг-дарыын дошка чуңгуладып, боттары база коньки кедип алгаш маңнап, арай кошкактары ужуп-туруп тургаш, бир шак ажыр мага хандыр дыштанып алганнар. 
Ооң соонда журналистер спорт ордузунуң улуг залынга  спорттуң 3 аңгы хевирлериниң маргылдааларынга киришкеннер. Оюннарның ба­йырлыг ажыдыыш­кынынга Тыва Республиканың Чазааның Дарга­зының оралакчызы М.В. Тунев, республиканың Информатизация болгаш харылзаа сайыды Р.В. Грицюк олар парлалга ажылдакчыларынга байырын чедирип, спортчу оюннарга чедиишкиннерни күзээннер.  
Маргылдааның судьялары чыылган командаларның ойнакчыларын 3 аңгы холушкак бөлүкке үскеш, улуг спорт залдың барык чартык кезиин ээлеп турар үрдүрүп каан, янзы-бүрү шаптараазыннарны ажып эртер батутка солун эстафетадан эгеледи. 
Батуттуң иштинге дүрген хөделип чоруп тургаш, кандыг-бир моондакка илдиккеш, кээп ужар-даа болза чымчак болганындан аарышкылыг эвес. Бир команданың ойнакчызы бодунуң оруунга таварышкан шаптараа­зынны эртип чадап турда, өске команданың кежигүнү чаданы өрү үнгеш, 20 метр хире бедик кадыр черден чуңгулап бадып турарлары-даа бар. 
Ол батутка тиилелгелерни эът-ханы бүгү талазы-биле белеткелдиг, күш-дамыр сайзыралы бедик, авааңгыр-кашпагай кижилер ажып эртер. Ынчангаш арай кошкак белеткелдиг кижилер ол батутка моондактарны төнчүзүнге чедир кылып шыдавас чорду. 
Ийиги ээлчегде командалар­ның кежигүннери канат тырттарынга маргышканнар. Бо оюнга команда бүрүзүнден 3 эр, 3 херээ­жен спортчулардан тургустунган командалар киришкеннер. Маңаа бир демниг, бот-боттарын эки билчир команда аштырыышкын чок бурунгаарлап тургаш, тиилелгелерни чедип ап турдулар. 
Эң сөөлүнде баскетбол дээрбээнче кым эң хөй бөмбүктү киир октаарының солун оюнунга кириштилер. Кыдыындан көрүп турарга, баскетбол оюнун эки ойнап чораан спортчулар өскелерден ылгалып, хөй бөмбүктерни чазыг чок дээрбекче киир октадылар. 
Болуп эрткен солун маргылдааларның түңнелинде шаңналдыг черлерни алган командалар республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызының тургусканы өртектиг белектери-биле шаң­натканнар. 
Журналистерниң болуп эрткен солун маргылдааларынга эң эки белеткенип, массалыы-биле киришкени дээш, республиканың ниитилел-политиктиг солуну «Шынның» демниг, найыралдыг коллективи жюри кежигүннериниң тургусканы тускай шаңналынга төлептиг болганнар. 
Ам хүндүлүг номчукчу­лары­выс­ка ол маргылдаалардан кылган фоторепортажымны бараалгаттым. 
 
Владимир ЧАДАМБА.
Авторнуң тырттырган чуруу.
 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.