1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШҮЛҮКТЕР

Тыва дылым
Азия диптиң төвүн чурттаан
Аржай-буурул өгбелерниң
Өпей ырга алгаттырган,
Өнчү болган эртинези — тыва дылым.
Чеди харлыг биче чаштың
Сеткилинден шиңгээдири,
Yжен алды үжүк сиңген
Yнелеп четпес үүжези — тыва дылым.
Карак четпес талыгырда делгемнерде
Кадарчының тайгазының аялгазы,
Өөрүшкү, өлчей-кежик, буян долган
Өртемчейге өртээ турбас тыва дылым.
Светлана Седен-оол,
Дус-Даг школазының тыва дыл болгаш
чогаал башкызы.
 
Дарга дужаал
Дарга дужаал эдилээр дээш кыстым бе,
Таалың долдур мөңгүн чыыр дээш кыстым бе,
Каптагайның чырыткызы — чайырлыг
Кара чаңгыс айы боор дээш кыстым бе...
Бедик олбук чымчаандыва чүткүттүм,
Белдиң чечээн таптаар чазып, чүгүрдүм,
Таалың иштээр кежик чогун билбедим,
Даарта тайып бадарымны билбедим.
Тепкииш, чада бедип үнген санында
Деңгер-дээрниң арны хуулуп чоруурун,
Селескениң кежи ышкаш, өскерлип,
Черзи чудук болу бээрин таныдым.
Дарга дужаал тепкиижинден тайылгаш,
Даваным сып, бертик артар частым көр.
 
Талаар ыйнаан
Үндүр тынган дүжүметтиң аайы-биле
Үлегерлиг хөдел каяа болу бээр мен.
Холун, будун бектеттирген албаты дег,
Хостуг үнүм боглу берзе, талаар ыйнаан.
Киир тынган бошкажыктың аайы-биле
Хилинчек чок чалча каяа болу бээр мен.
Меңээ, солуум ээликтээн бызаа ышкаш,
Медерелим ышкынзымза, хоржок ыйнаан.
Лидия Ооржак.
 
КЫРААН МЕН ДЭЭШ
Кыраан мен дээш, чөнээн мен дээш,
Кымга-чүге чарбыттынар.
Чем-не чооглаар бурган болуп,
Чеме дыңнап оргаш чоорул?
Чөнээн мен дээш, кыраан мен дээш,
Чөгел төнүп орбас дээн мен.
Бакка-сокка имнеп-сомнап,
Баажыланган херээ чүү деп?
Ийи холум бүдүн-бүрүн
Иштениптер аргазы бар.
Ийи будум амдыызында
“Илчирбелээр” четкелек-тир.
Карактарым тода көөрү
Харын арай баксыраан бол,
Ынчалза-даа хөлүн часпайн,
Ырак-чоокту көрүп ор мен.
Айдың черге чурттап эрткен
Амыдырал-чуртталгамдан
Ажыктыг дээн арга-сүмем
Ажы-төлге дамчыткай мен.
Угааным-даа чана бербээн
Ужу-кыдыы уттунза-даа,
Амыдырал узун оруун
Ам-даа часпайн базып ор мен.
Шыдаплаттар шаам-биле
Шырбайып-ла чүткүп чорааш,
Бурган башкы чаяап кааны
Буктуг хүнге чеде бээр мен.
Маадыр-оол ДАНЗЫН.
Кызыл хоорай.
 

 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.