1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЭЛЕКТРИ ЭНЕРГИЯЗЫН ТЫВАНЫ ТАВАРТЫР

Азия чурттарынче электри энергия­зын Тываны тавартыр үндүр садар апаар.
Олег Бударгин ажыл-херек аайы-биле республикага кээп чораан. Россиядан энергия курлавырларын үндүр садар база бир орукту ажыдар планның дугайында «Росчеткилер» хөй-ниити акционерлиг ниитилелдиң чиңгине директору Олег Бударгин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужуражылга үезинде дыңнаткан. 
Ооң Тываже аян-чоруунуң үезинде «Тываэнерго» ААН регионнуң четки компаниязы биле Тываның Чазааның аразында дугуржулгага ат салган, ол дугуржулга езугаар энергетиктер чоокку 2 чыл дургузунда тус черниң электри-четки комплекизин сайзырадырынга 700 млн. хире рубль инвести­цияны салыр сорулгалыг. Электри энергиязын хөгжүдериниң талазы-биле айтырыгны чугаалажып турган үеде «Росчеткилерниң» баштыңы:
— Шолбан Валерьевич мени Тываның айтырыгларының дугайында, ылаң­гыя энергетиканың стратегтиг угла­ныыш­кыннары­ның дугайында утпазын аажок ээлдек, ынчалза-даа дыка чүткүлдүг албадап турар кижи. 2000 чылдарның эгезинде бо айтырыгны шиитпирлээрин хөмүр-даш чыдыннарын шиңгээдип алыры, демир-орук тудуу-биле харылзаштырып турган бис. Бо төлевилелдер экономиктиг нарын байдалдарның уржуундан саадап турар. Ынчангаш өске чаа арганы дилеп тывар апаар. 
 «Росчеткилерден» улуг делегация Кызылдан Моолче баар бис. Аңаа Тываның төлээлери база кирер, Европада эң улуг дээн француз EDF электро­энергетика компания-биле кады ажылдажылгага киржириниң дуга­йында айтырыгны шиитпирлээр. Тываның энергия системазын сайзырадырынга перспективалар бо төлевилелге кирер деп санап турар мен – деп дыңнаткан.
Тываның энер­гия системазын­ хөг­жүдери­ниң­ стратегтиг айты­рыг­ла­рының дугайында  саналды Россияның Чазаанче киирер деп Шолбан Кара-оол биле Олег Бударгин дугурушкан. 
Саналдың кол-кол чүүлдерин белеткеп кылырын Олег Бударгин бодунуң специа­листеринге дааскан. Оларның аразында  тус черниң чурттакчыларынга электрини одалгага ажыглаарының аргалары кирип турар.
ТР-ниң Чазааның парлалга албаны.
Виталий ШАЙФУЛИННИҢ 
тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.