1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЭМЧИ ЭКИ ТУРАЧЫЛАР

Эмчи волонтерлар.
 
Республиканың медицина колледжинде 2017 чылдың июнь айдан эгелеп Бүгү-российжи «Волонтер эмчилер» хөй-ниити шимчээшкини регионда ажылдап эгелээн. Ында колледжтиң 60 студентизи хаара туттунган. Он айларның дургузунда волонтер эмчилер 70 ажыг хемчег­лерге киришкен.
2017 чылда Тываның Башты­ңының грантызы-биле 10-10 ме­ди­цина сумкаларын болгаш рацияларны садып алган. Бо деткимче оларны чүглендирип, оон-даа идепкейлиг ажылдаарынга идигни берген. 
“Волонтер эмчилерниң” Тывада шимчээшкининиң координатору, эмчи колледжиниң “Эмнелге херээ” салбырының эргелекчизи Айбес Агбаан-биле чугаалаштывыс.
 
Шимчээшкинниң төөгүзү
Эки турачы шимчээшкин эмчи колледжинге 2010 чылдан тура ажылын эгелээн. Аңгы-аңгы чылдарда ооң удуртукчуларынга идепкейжи башкылар Светлана Пирлей, Буянмаа Сүдер-оол, Белекмаа Ондар, Айлана Чульдум олар ажылдап турган. 
“Волонтер эмчилер» хөй-ниити шимчээшкининиң кол сорулгалары – кадык камгалал адырынга эки турачы шимчээшкинни сайзырадыры, идепкейжи хамааты туруштуг кижилерниң катты­жыышкынын тургузары, нацияның кадыкшылынга эки салдарны чедирери.
 
Далайга дамды дуза
Каа-Хем суурда республи­каның Эки турачылар штавында эмчи колледжиниң студентилери ажылдап кирипкен. Харык-шинээ кызыгаарлаттынган, улуг на­зылыг база хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерниң бажың-балгадын аштап арыглап, печказын чугайлап, одап, чылыг хеп үлээри дээш ажыл-ла хөй. «Далайга дамды дуза” дээри ышкаш волонтер эмчилер шыдаар шаа-биле акша-төректи чыггаш, сугдан когарааннарга аъш-чемни садып үлээн.
Солуттунмас өңнүктер
Келир үениң эмчи ажылдакчылары амыдыралдың кадык овур-хевирин суртаалдап, республиканың эмнелгелери-биле сырый харылзаалыг ажылдап турар. Ол дээрге “Ак ромашка”, “Ак кызыл кожаа”, “Кадык чүрек”, “СПИД-ке удур бис!”, “Ханың базыышкынын хынадып ал!”, “Чигириң деңнелин хынадып ал!”, “Меңээ чуртталганы хайыр­ла!”, “Аныяктар арагага, таакпыга, наркотиктерге удур бис!” дээш оон-даа өске акцияларның солуттунмас өңнүктери.
 
Үлүүн киирген
Волонтер эмчилер “Дүрген дуза чедирер станцияның” эмчи ажылдакчыларынга дузазын көргүзүп, хөй чон дыштанып чыг­лыр Шагаа, Наадым байырлалдарының үезинде кады ажылдап турар. Олар малчыннарның кадыкшылының камгалалында. Национал тыва хүреш, ММА холушкак хевирниң хүреш маргылдааларынга волонтер эмчилер дежурныйлап, үлүүн база киирип турар. 
 
Аныяк специалистер чөвүлели
Тываның Кадык камгалал яамызының аныяк специалистер чөвүлели-биле волонтер эмчилер сырый харылзаалыг. Олар демнежип алгаш, аңгы-аңгы хемчеглерге күзелдиг кижилерниң ханының базыышкынын хынап, бестерге УЗИ шинчилелдерин кылып, диш эмчизиниң сүмелерин берип, өске-даа ачы-дузаны чедирип турар. Аныяктарның бот-идепкейиниң чылын хаап турган хемчегге Тываның аныяк специалистер чөвүлели “Чылдың эгелээшкини” номинацияның тиилекчизи болган. 
 
Хоочуннар хүндүткелде
Кызылдың кырганнар бажы­ңының хоо­чуннары аалчылар кээрге, аажок өөрүүр. Чүге дизе кандыг-даа кижиге кичээн­гей херек болгай. Уйнуктары дег уруглар кадыкшылының байдалы дээш сагышсырап чедип кээрге, кырган-авалар болгаш кырган-ачаларга дыка эргим. Волонтер эмчилер Шивилиг деп черде малчын турлагга чедип, 89 харлыг малчынның ыяжын чарып, сигенин сери кырынче үндүрүп, дажыглаарынга дузалашкан. 
Хоочуннардан аңгыда волонтер эмчилер харык-шинээ кызыгаарлаттынган, өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларга база доктаамал дузалап чоруурлар. «Георгий кожаазы» патриотчу база «Школаже чыгдынарынга дузалаш» ачы-буян акцияларынга өске волонтер эш-өөрү-биле бир деңге киржип турар.
 
Волонтер эмчилерниң школазы
Кызылдың 3, 14, 15 дугаар школалары-биле кады ажылдажылга дугайында керээлер чардынган. Дээди болгаш ортумак медицина өөредилге черлеринче кирер деп турар доозукчу класстарның өөреникчилери-биле эки турачылар ужуражып, эмчилер шимчээшкининче оларның кичээнгейин хаара тудуп турар. 
Эмчи колледжиниң студентилери доозукчу класстың өөреникчилеринге бирги эмчи дузазын чедиреринге, чаа төрүттүнген чашты шын чөргээринге мастер-класстарны эрттирип турар. Солун ужуражылгалар оларның эмчи болур күзелин улам-на быжыктырган. 
 
Медсанбат
Эмчи колледжинде “Медсанбат” деп шериг-патриотчу клуб ажыттынган. Эрткен чылын “Тыва – эрес-дидим чоруктуң девискээри” деп губернатор төлевилелиниң адаа-биле рес­публика чергелиг шериг-патриот­чу слетка колледжтиң курсантылары I черге төлептиг болган. 
Байырлыг ажыдыышкынга Кызылдың шериг комиссары Петр Ширко, “Да­йынчы акы-дуңмалышкы” хөй-ниити организацияның Тывада салбырының удуртукчузу Сергек Шактар болгаш афган дайынының болгаш ИХЯ-ның хоочуннары киришкен.
 
Шуулганнар, шуулганнар
Волонтерлар делегей, Россия чергелиг аңгы-аңгы хемчеглерге киржип, дыка хөй өңнүктер-биле таныжып алыр аргалыг. Мос­ква хоорайга 2017 чылдың декабрь айда Бүгү-российжи эки турачылар шуулганы эрткен. Аңаа чурттуң 2000 ажыг тергиин дээн волонтерлары чыглып, арга-дуржулгазын солчуп, аңгы-аңгы шөлчүгештерге ажылдаан. 
“Волонтер эмчилерниң” Тывада шим­чээш­кининиң координатору Айбес Аг­баан, волонтер эмчилер Аржаана Хуурак биле Байлак Ямбиль РФ-тиң кадык камгалал сайыды Вероника Скворцованың «Кадык камгалалының келир үези» деп ажык лекциязынга киришкен. 
Шуулганның сөөлгү хүнүнде чурттуң Президентизи Владимир Путин эки турачыларга байыр чедирип келгени оларга улуг чоргаарал болгаш ажылының үнелели болган.
Март айда Красноярск хоо­райга Сибирь федералдыг округтуң волонтер эмчилериниң шуулганынга эмчи колледжиниң аныяк башкызы Айдың Кара-Сал, волонтерлар Айрана Донгак биле Айда-Сай Сат киришкен. Олар төрээн чуртунга эмчи эки турачы шимчээшкинин сайзырадыры-биле ажыктыг билиглерни шиңгээдип ап, ону боттандырарынга күштү берген.
Шак бо мындыг езулуг-ла энерел сеткилдиг, дузааргак, улугну улуг, бичени биче деп хүндүлеп чоруур аныяк-өскен турда, Тыва бурунгаар сайзы­раар дээрзинге бүзүрел улуг. Оларның кезээде кыптыгып чоруур энергиязы өөредилгезинге-даа, хөй-ниити ажылдарынга-даа, респуб­ликада болуп турар аңгы-аңгы хемчеглерге киржиринге-даа четчир.
Шончалай  ХОВАЛЫГ.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.