1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

Чаа чылдың белээ — өг-бүлелерге чурттаар оран-сава

2012 чылдың декабрь 30-де  Кызыл хоорайның Дружба кудумчузунуң 3/2 болгаш 3/1 бажыңнарын байырлыг байдалга ажыглалче киирген. Ниитизи-биле 77 өг-бүлениң Чаа чыл бүдүүзүнде чурттаар оран-савалыг болганы канчаар-даа аажок өөрүнчүг.

Чоннуң бүзүрели улуг

Декабрь 20-де Хову-Аксы суурнуң чылыг-электри төвүнге (ЧЭТ) болган авария бо хүннерге чедир бүгүдениң кичээнгейинде туруп, ында үрелген чүүлдерни катап тургузарының болгаш септелге ажылдарының кандыг деңнелде чоруп  база чурттакчы чонга кайы хире ачы-дуза чедирип турарының дугайында барык хүн бүрүде төп болгаш республиканың массалыг информация чепсектери чонга тодаргайы-биле дыңнадып турар. Доңган суур, ооң чурттакчы чону дээш Тываның бүгү кожуун, сумулары, чон сагыш човап, Рос­сияның регионнары деткимче-дузазын көргүзүп турарын эки билир бис.

Рубрика: 

Бүзүрелим быжыкты

Россия Федерациязының Президентизи В.В.Путинниң дорт эфир дамчыштыр эрт­тирген парлалга конферен­циязын чон ортузунда улуг сонуургал-биле сайгарып, чугаалажып турары билдин­гир. Мен база аңаа хамаа­рыштыр бодалдарымны үле­жип көрейн.

Чурттуң, чоннуң төөгүзү-биле холбашкан

Тываның Баштыңы Шол­бан Валерьевич Кара-оолдуң Дээди Хуралга кылган Айыт­калы аажок тодаргай, ханы политиктиг болгаш ажыл-агый­жы утка-шынарлыг, бөгүнгү болгаш даартагы чугула со­рулгаларны салган доктаал-саавыр болур. Ону бурунгаар көрүштүг, деп­шилгелиг, хөг­жүл­дениң та­ваан салган, дазылын бы­жыглаан, кыска хуусаада күүседир, чүс чылды төлептиг уткуурунуң про­грам­мазы кылдыр хүлээп алдым.

Бурган төрүттүнгениниң байырлалы

Бурган төрүттүнгениниң байыр­лалы — Иисус Христос бурганның чаяаттынганынга тураскааткан христиан шажын­ның бир кол ба­йыр­лалдарының бирээзи. Ук ба­йыр­лалды декабрь 25-те демдег­леп турар, а юлиан календарьны ажыглап турар орус православ шажын хүрээзи болгаш оон-даа өске хүрээлер григориан кален­дарь-биле январь 7-де байырлаар чаңчылдыг. Бо хүн хөй санныг чурт­тар шуптузу Бурган төрүттүн­гени­ниң байырлалын калбаа-биле демдеглээн.

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ЧАРЛЫКТАРЫ

Тыва Республикага коррупцияга удур демисел талазы-биле комиссияның составынга өскерилгелер киирериниң дугайында

Рубрика: 

"Дириг ном" -биле дөмей

Амыдыралдан көрүп чо­руурга хөй-ле кижи­лерниң аразындан өске­лерге дөмей­лешпес онзагай аажы-чаңныг, ховар кижилер чоруур. Ын­дыгларның бирээ­зинге бо­дунуң шилип алганы мерге­жилинге 49 чыл ишти со­нуургалдыг, ак сеткилдиг ажылдап келген, амгы үеде Тыва Республиканың мал эмнелгезиниң төвүнде улуг мал эмчизи болуп ажылдап чоруур Да­дар-оол Арак­чааевич Дон­гак­ты хамаа­рыштырып болур.

Кагдынган тудуглар-биле "сайгарылга" ажылы эгелээн

Найысылалдың администра­циязының сайтызының дыңнадып турары-биле алырга, хоорайның Төлээлекчилер хуралынга Улуг-Хем эриинде кагдынган тудугну доозар деп Кызылдың эрге-чагырга орган­нары хүлээнип алган. Чүлдүм болгаш Кызыл партизаннар кудумчуларының белдиринде кагдынган тудуг оран-савазын хоорайның муниципалдыг өнчү-хөреңгизи кылдыр шилчидеринге депутаттар чөпшээрешкен. Кызыл хоорайның овур-хевирин үреп турар кагдынган тудуглардан адырлыры чугула дээрзин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2012 чылдың декабрь 5-те бодунуң Айыткалынга  онзалап демдеглээн.

Рубрика: 

Төөгүнүң база бир арнын ажыдып…

Эрткен чылдың декабрь айда Россия Федерациязының Тыва Республика талазы-биле кижиниң чаагай чоруунуң болгаш хереглек­чилерниң эрге-ажыының камгалалы­ның ады­рында хайгаарал талазы-биле феде­ралдыг албанның 90 чыл оюн дем­деглеп эрттирген. 1912 чылда РСФСР-ниң Улус комиссарларының чөвүлели санитар органнарын тургузарының дугайында хоойлуну хүлээп алган.

Дүрген сумузунче аалдаашкын

ТР-ниң Хоочуннар чөвүле­линиң даргазы С.К. Долгар, ооң оралакчызы, Кызыл хоо­райның хоочуннар (пенсио­нерлер) чөвүлелиниң дарга­зы О.К. Дамдын олар уран талантылыг, идепкейжи хоо­чуннарны баштап алгаш, республикада назылап кы­раан хамаатыларның база инвалидтерниң  бажың-интер­наттарының санаторий-про­филакторийлериниң доктаа­мал аалчылары апарганнар.

Рубрика: 

Страницы