Президент Владимир Путинниң бүгү чонга Кыйгырыы

Эргим, эш-өөр! Хүндүлүг Россияның хамаатылары! Россияга ажылдавас хүннер кылдыр чарлаан неделя доос­туп турар. Медицина албан чер­­лериниң эмчилери, эмчи сестралары, бүгү персоналы дүшкүүрлүг чурум-биле ажылдап турарлар. Амгы үе оларның шуптузунга белен…
Медээлер

Тывада Яндекс-школаның кичээлдери эгелей берген

«Делегейде чүү-даа болуп турар болза, өөреник­чилерге билиг алыр аргалар турар ужурлуг. Парта артынга эвес-даа болза, бажыңынга база өөренип болур. Ындыг эптиг арганы Яндекс-школа сүмелеп турар. Педагика уран мергежилиниң төвү-биле кады…

«Шын» солун шынга чедирер боор

Кыдыкы Соңгу чүктүң  эвээш санныг үндезин чоннарының дугайында «Шын» солунну таварыштыр эрге-чагырганың албан-адырлары, ажылында билишпес чүүлдерин сайгаржыры дээрге, бо шагда болза, уттундурган артынчы чадавас. Ынчалза-даа мен бодаарымга, бо берге айтырыгны…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню