Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Ада-чурт камгалакчыларынга чиигелделер болгаш чаа хоойлулар

14 июня 2023
10

Тускай операцияныӊ хоочуннарынга болгаш оларныӊ өг-бүлелеринге дуза чедирери-биле Күрүне Думазында СВО талазы-биле ажылчын бөлүү болгаш «Ада-чурт камгалакчылары» күрүне фондузу күжүн демнештирерин дугуржуп алган.


Айтырыгларны комплекстии-биле шиитпирлээр, хоочуннарга адрестиг дуза чедирери-биле регионнарга кады ажылдажылганыӊ системазын тургузар.

Фондунуӊ даргазы Анна Цивилева биле «Чаӊгыс демниг Россия» Чиӊгине чөвүлелиниӊ секретары Андрей Турчак кады ажылдажылганыӊ айтырыгларын, хоойлужудулга деӊнелинге сайгарып чугаалашкан.

Андрей Турчак күрүне фондузунуӊ ажыл-чорудулгазын хайгаараар чөвүлелдиӊ составынче кирген, хоойлу чогаадып тургузар ажылчын бөлүктү удуртуп баштаар болган.

«Бис кады чаӊгыс ниити ажыл-херекти кылып турар улус-тур бис. Кады-ажылдажылгавыстыӊ угланыышкыннары көвей болур. Фондунуӊ курлавырын, ажылчын бөлүктүӊ чартык чыл дургузунда билдилии-биле шиӊгээткен мергежилдиг арга-дуржулгазын эӊ-не чедимчелии-биле ажыглаары чугула. Бистиӊ кол кылыр чүүлүвүс дээрге хоойлу чогаадып кылыры. Фондуга чөленгииш болуп, бо талазы-биле дузалаар бис» — деп, Андрей Турчак демдеглээн.

Ажылчын бөлүктүӊ саналдап киирген хоойлуларынга Президент атты салган дээрзин ол сагындырып чугаалаан. Шериг кижиниӊ мөчээн болгаш ис чок читкен деп санаар чурумну бөдүүнчүдериниӊ дугайында, Дайынчы хөделиишкиннерниӊ хоочуну деп эрге-байдалды Донбасстыӊ ополченнеринге тыпсырыныӊ дугайында чаа хоойлулар үнген.

Ажылчын бөлүктүӊ дараазында саналдап киирген хоойлуларын Күрүне Думазы хүлээп алган.
• Тускай операцияга мөчээн азы аар кемдээшкин алгаш, инвалид апарган кижиниӊ, ооӊ-биле кады чээли ап турган ада-иезиниӊ болгаш назы-хар четкен уругларыныӊ кредиттерин долузу-биле дуглаар эргелиг болур;
• Тускай операцияныӊ киржикчилеринге болгаш өг-бүлезиниӊ кежигүннеринге юридиктиг дуза халас болур;

Оон аӊгыда, эки турачыларныӊ уругларын школаже, уруглар садынче болгаш дыштанылга лагерьлеринче мурнай хүлээп киирер дугайында хоойлу төлевилелин Парламентиже киирген.

Регионнарда ажылчын бөлүктүӊ координаторларын быжыглаан, олар Фондунуӊ регионнарда салбырларыныӊ ажылдакчыларынга дузалажыр дээрзин Андрей Турчак дыӊнаткан.

«Регионнарны башкарар төптер (ЦУР), «Диалог» бот-хандырылгалыг коммерциялыг эвес организация-биле сырый харылзаалыг ажылдап турар бис. Ниитизи-биле бүгү чурттуӊ-даа, регион бүрүзүнүӊ-даа кол-кол берге айтырыгларын көргүзер «тепловая картаны» неделя санында кылып турар. Бо медээ фондунуӊ регионалдыг салбырларынга-даа, федералдыг эрге-чагырга черинге-даа ажыктыг деп бодаар мен» — деп, Андрей Турчак демдеглээн.

«Ада-чурт камгалакчылары» фондунуӊ шупту регионнарында салбырлары июнь 1-де ажылдап эгелээн. Бо үе дургузунда дөрт чүс муӊ ажыг билдиришкинни социал координаторлар хүлээп алган дээрзин фондунуӊ даргазы Анна Цивилева чугаалаан.

«Айтырыглар хөй нуруузунда юридиктиг угланыышкынныг болуп турар. Олар федералдыг болгаш регионалдыг, ылаӊгыя чаа регионнарда, төлевирлерге хамааржыр. Дайынчы хөделиишкиннер хоочуну деп шынзылганы, ол ышкаш инвалид бадыткаар шериг-эмчи комиссиязын эртип алырыныӊ дугайында база айтырып турарлар. Бистиӊ координаторларывыс шупту билдириишкиннерни алгаш, эӊ кыска хуусаа иштинде дарый шиитпирлээри-биле ажылдап турарлар» - деп, Анна Цивилева тодаргайлаан.

СВО-нуӊ киржикчилеринге деткимче хемчеглерге чаӊгыс аай стандарт тургузар, дайынчыларга бээр төлевирлерни деӊнештирериниӊ дугайында ажылчын бөлүктүӊ саналын фонд деткип турар дээрзин ол чугаалаан.

«СВО киржикчилеринге бээр төлевирлерниӊ түӊнериниӊ аӊгылашкаанга хамааржыр дыка хөй билдириишкиннер алган бис. Кымныӊ-даа сеткилин хомудатпазы-биле бо айтырыгны каттыжып алгаш, шиитпирлээр ужурлуг бис. Ада-чурт камгалакчыларыныӊ шуптузу хүндүткелге төлептиг, чиигелделер болгаш деткимче хемчеглер база чөптүг болур ужурлуг» — деп, Анна Цивилева тайылбырлаан.

Фондунуӊ хайгаарал чөвүлелиниӊ чаа хоойлу чогаадыр талазы-биле ажылчын бөлүүнүӊ баштайгы хуралын кады эрттирериниӊ дугайында Күрүне Думазында СВО талазы-биле ажылчын бөлүктүӊ даргазы Андрей Турчак биле «Ада-чурт камгалакчылары» күрүне фондузунуӊ даргазы Анна Цивилева дугурушкан.

«Чаӊгыс демниг Россия» партияныӊ медээзи-биле Р. Демчик белеткээн.