Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн
Кызыл
26 сентября, пн

Бөмбүрзектиң судалы.

10 сентября 2022
1

ПЕНСИЯНЫ “ХУУЖУДАР”

Россияның хамаатыларының акша-төгерик өнчүзүнге хамааржыр, оларның пенсиязының ыяап-ла пенсия камгаладылгазының чуруму-биле чыгдынган акшазын хамаатыларның боттарынга “хуужудуп” бээриниң айтырыын РФ-тиң Чазаанга чугаалашкан дугайында медээлер российжи массалыг информация чепсектеринде көстүп келген. Бо айтырыг, чуртка саң-хөө рыногун канчаар сайзырадырын Чазакка сайгарып турда, көдүрлүп келген дугайында дыңнадыглар бар. Россияның Чазааның 2014 чылда түр када соксатканы, ооң соонда 2024 чылга чедир улаштыр узадып кааны пенсияның камгаладылгалыг кезииниң акшазы “хуужудуушкунга” таваржып болур, доктаадып бадылаан чурум ёзугаар ол акшаны хамаатылар боттарының күзели-биле инвестицияга киириштирип болур деп медээлер база информация чепсектеринде бар апарган.

Россия Федерациязының Күрүне Думазының саң-хөө рыногунуң талазы-биле комитединиң даргазы Анатолий Аксаков ол медээлерни бадыткап, ыяап-ла пенсия камгаладылгазының чуруму-биле чыгдынган акша “хуужудулгага” таваржып болур дээрзин чугаалаан.

ПУТИН: ШУУТ САТПАС

Россиядан даштыкы чурттарже үндүр садар нефть биле газтың өртээн чиигедирин шургудуп турар күрүнелерге нефть биле газты шуут сатпайн барып болур дугайында медеглелди Россияның Президентизи Чөөн чүк экономиктиг шуулганынга кылган. Ооң чугаазы-биле алырга, барыын чурттарда Москвага боттарының шиитпирлерин чыгаар хире байдал чок. Бир эвес ол күрүнелер нефть, газ дээш өске-даа одаар чүүлдер аймааның өртээн чиигедирин ам-даа шургудар болза, олар одаар чүүлдер өртээниң улам улгадырынга таваржып болур деп В. Путин сагындырган.

Президент В. Путин Россияда ниити политиктиг байдалга база доктаап, бистиң чуртувус барыын күрүнелерниң экономиктиг, саң-хөө болгаш технологтуг кызагдаашкыннарын шыдажып эртип турар деп чугаалаан. Россиядан нефть болгаш газ садып алыр чурттарның мурнунга дугуржулгаларда көрдүнген негелделерни шуптузун күүседиринге российжи тала белен дээрзин Путин айыткан.

Россиядан нефть, газ садып албас шиитпирни хүлээп алган күрүнелерниң эрге-чагыргалары одаар чүүлдерниң хөлүн эрттир аар өртектериниң талазы-биле чурттакчы чонга чиигелделерни көргүзер, азы одаар чүүлдерниң хемчээлин кызырар талазы-биле хемчеглерни алыр ужурга таваржырын Владимир Путин сагындырган.

Европа чурттарында энергия кризизи дээрге-ле Россияга удур экономиктиг кызагдаашкыннарның салдары-дыр деп ол чугаалаан.

НҮГҮЛДЭЭРИНЧЕ СЕМЭЭШКИН

“Американың Каттышкан Штаттары болгаш Албанияның негелдези-биле Каттышкан Нациялар Организациязының Айыыл чок чорук чөвүлелиниң хуралынга “Краматорск, Кременчук, Мариуполь хоорайларга “российжи үүлгедиишкиннерни” чугаалажып көргени Россияны нүгүлдээринче семээшкиннер-дир” деп Россияның Каттышкан Нациялар Организациязында төлээзи Василий Небензя демдеглээн. Херек кырында ол болуушкуннар барыын күрүнелерниң эрге-чагыргаларының хөөктүрүп турары ышкаш болбаанын хөй херечилер бадыткап турарын, оларны КНО-нуң Айыыл чок чорук чөвүлели өжегерээн кичээнгейге албаанын база российжи дипломат чугаалааш, ол бүгү Россияны карартыр көргүзер-дир дээш кылып турар чүүлдер дээрзин айыткан.

МЕЛИТОПОЛЬДА ЧАСТЫЫШКЫННАР

Украинаның Запорожье облазында Мелитополь хоорайда “Россия-биле кады бис” деп хөй-ниити шимчээшкининиң штавының бажыңын чазылдырган. Ооң дугайында бо шимчээшкинниң удуртукчузу Владимир Рогов дыңнаткаш, ындыг террорисчи акция украин эрге-чагыргага тус черниң чурттакчы чонунуң хөөн чок чоруун улам күштелдирип турар деп демдеглээн.

Частыышкындан мөчээн болгаш кемдээн кижилер чок.

ЯДЫЫ ЧУРТТАРГА ЧЕДИРБЭЭН

Украинадан үндүр сөөрткен тарааны чурттакчы чоннарынга аъш-чем чедишпейн турар Африка чурттарынга чедирбээниниң дугайында Россияның Президентизи Владимир Путинниң медеглели-биле Турцияның президентизи Реджеп Эрдоганның чөпшээрешкенин ТАСС медээ агентилели дыңнаткан.

“Дээрги Путин шынын сөглээн, Украинадан чүдүрүп чоруткан тарааны ядыы чурттарже эвес, колдуунда сайзыраңгай чурттарже сөөртүп чедирген. Россия Федерациязынга удур чарлаан экономиктиг кызагдаашкыннарны деткип турар күрүнелерже тарааны чорутканы дээш

В. Путин дүвүреп турар. Бистер (В. Путин биле Эрдоган) ол айтырыгны Самаркандыга болур ужуражыышкын үезинде сайгарып чугаалажыр бис” – деп, Турцияның баштыңы медеглээн. (Кады ажылдажылганың Шанхай организациязының сентябрь 15 – 16-да Узбекистанның Самарканд хоорайга болур хуралынче Эрдоганны Россияның Президентизи В. Путин чалаан). Чурттакчыларынга аъш-чем чедишпес ядаргай чурттарже Россия боду тарааны чорудуп эгелээри чугула деп Эрдоган дыңнаткан.

2022 чылдың июль 22-де Россия, Украина, Турция болгаш Каттышкан Нациялар Организациязы украин тарааны ядыы чурттарже үндүр сөөртүр дугайында керээни чарган. Ол керээ ёзугаар тараа чүдүрүп каан судноларны Россияның болгаш Украинаның чепсектиг күштери боолавас ужурлуг.

(Россияның информация агентилелдериниң ажык медээлеринден белеткээн).