Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн
Кызыл
09 августа, вт

Делегей байдалы.

17 июля 2022
10

Каттыштырган

Пенсия болгаш социал камгаладылга фондузун тургузарының дугайында чарлыкка Россияның Президентизи Владимир Путин холунуң үжүүн салган.

Россия Федерациязының пенсия фондузун эде тургускаш, аңаа РФ-тиң социал камгаладылга фондузун каттыштыргаш, күрүнениң чаа албан черин тургускан.

Россия Федерациязының пенсия фондузу биле РФ-тиң социал камгаладылга фондузун каттыштырганы, чаңгыс аай ажылдыг офистерни тургусканы күрүнениң социал акша ачы-дузазын алыры хамаатыларга эптиг болгаш дүрген болур деп Россияның Чазаа санап турар.

“Даштыкы агентилерни” бүрүткээр

Россияның Федералдыг Чыыжының сенаторлары болгаш депутаттары даштыкы күрүнелерниң салдарынга боттары алзып, база ону нептередип турар “даштыкы агентилер” деп кижилерниң ажыл-чорудулгазын контрольдаар дугайында хоойлу төлевилелин ажылдап кылгаш, ону Күрүне Думазынче кииргеш, хүлээп алган.

“Даштыкы агентилерниң” ажыл-чорудулгазын контрольдаар дугайында хоойлуга Россияның Президентизи Владимир Путин холунуң үжүүн салган.

“Даштыкы агент”, “даштыкыдан салдар”, “даштыкыдан медээ” билиишкиннерни, кымны даштыкы агент деп санап болурун ол хоойлуда тодаргайлап доктааткан.

“Даштыкы агентилерниң” чаңгыс аай даңзызын тургузарының чурумун база ол хоойлуда тодаргайлаан. Ол даңзыже, чижээлээрге, ажыл-чорудулгазын хоругдаткан «Эхо Москвы» радиостанцияның кол редактору Алексей Венедиктов, журналист Александр Невзоров, журналист болгаш политиктиг тайылбырлакчызы Сергей Пархоменко оларны киирген. Российжи шериглерниң Украинада дайынчы операция үезинде хөделиишкиннериниң дугайында меге медээлерни таратканы дээш бо журналистерге хамаарыштыр кеземче херектерин оттурган, амгы үеде истелге чоруп турар.

Россия уламчылаар

Украин шериглер российжи чепсектиг күштерге удур шавар халдаашкыннарны эгелээр дугайында Киевтиң хоозун чулчуруушкуннарының сорулгазы Американың Каттышкан Штаттарындан, Европа чурттарындан болгаш оларның талалакчылары күрүнелерден шериг техниказы болгаш ок-чепсек алыры деп Россияның Даштыкы херектер яамызының төлээзи Мария Захарова чугаалаан.

Ырадыр болгаш хөме адар HIMARS ракеталар-биле Донбасстың хоорайларын адарынга дузалажып, агаар болгаш радиоэлектроннуг разведканың медээлерин украин талага АКШ дамчыдып берип турганы илерээн деп Мария Захарова дыңнаткан. Украинаның чепсектиг күштеринге ырактан адар болгаш халдаар шериг техниказын Америка дамчыдып бергени болгаш оларны канчаар ажыглаарын өөредир шериг инструкторларны чорутканы-биле украин шериглерниң хөделиишкиннери шору күштелген деп Захарова демдеглээн.

Американың Каттышкан Штаттары болгаш ооң талалакчылары Украинага дузазын чедирип, ооң шериг күчүзүн чеже-даа быжыглап турар болза, тускай шериг операцияның сорулгаларын чедип алыры-биле Россия дайынчы хөделиишкиннерни уламчылаар деп Мария Захарова медеглээн.

Өжээнзирек болгаш дайынзырак

2022 чылдың февраль 10-да Россияга албан-херек аайы-биле келгеш, даштыкы херектер сайыды Сергей Лавров-биле чугаалажыышкыннар үезинде Украинаның кызыгаарындан российжи шериглерни ырадырын негээн Великобританияның даштыкы херектер яамызының сайыды Лиз Трасс бо күрүнениң чазааның даргазының албан-дужаалындан халажылгаже үнген Борис Джонсоннуң дүжүлгезин ээлээр күзелин илереткен.

Бир эвес ону Великобританияның чазааның даргазынга соңгуп алыр болза, Россияның чорудуп турары дайынчы операциязынга Украинаның бүрүн тиилелгезин хандырар дээш шыдаар-ла чүүлдерни кылырын Лиз Трасс дыңнаткан.

Россияның Даштыкы херектер яамызының төлээзи Мария Захарова ону дыңнааш, Лиз Трассты “өжээнзирек болгаш дайынзырак херээжен” деп адаан.

Хүлээп албас болза...

Бир эвес делегейниң күштүг күрүнелериниң баштыңнары Россияның Президентизи Владимир Путинниң Украинага хамаарыштыр санал-оналдарын херекке албас болза, делегейге чүү болурунга хамаарыштыр Сербияның президентизи Александр Вучичтиң чугаазының дугайында медээни Sputnik информация агентилели тараткан.

Ол агентилелдиң дыңнатканы-биле алырга, “Бисти чүү манап турарын билир мен. Северскиге, Бахмутка болгаш Соледарга, ооң соонда ийиги шугум: Славянск — Краматорск — Авдеевкага “ажыл-херектерни” Владимир Путин доозупкаш, Украинага хамаарыштыр бодунуң саналдарын дыңнадыр эвеспе. Бир эвес оларны хүлээп албас болзувусса, бис шупту эрлик оранынче чоруптар бис” – деп, Александр Вучич чугаалаан.

Бир эвес Александр Вучич ылап-ла ынча деп чугаалаан болза, Россияның талалакчызы Сербияның президентизи делегейниң күштүг күрүнелерин кортпактап турары-дыр деп чамдык политиктиг тайылбырлакчылар санап турар.

Казахстанче чалаар

Россияның рыногундан үнген компанияларны Казахстанче чалап, оларның аңаа ажыл-чорудулгазын уламчылаарынга таарымчалыг байдалды тургузары күрүнеге ажыктыг деп президент Касым-Жомарт Токаев санап турар. Ол компаниялар улуг хемчээлдиг инвестицияларны делегейниң сайзыраңгай чурттарындан Казахстанче кииреринге дузалаар ужурлуг.

“Россияга турган 1,4 муң хире даштыкы компанияларның чартык кезии российжи экономикага ажыл-чорудулгазын түр када соксаткан азы ооң рыногун шуут каггаш чоруткан” деп, Казахстанның сайыттар чөвүлелиниң хуралынга К.-Ж. Токаев чугаалаан. Амгы үеде Казахстанда улуг хемчээлдиг чаа инвестиция программалары чок, Россиядан үнген компанияларны чуртче чалап, оларның саң-хөө болгаш өске-даа салыышкыннарын ажыглап, капитал тудугну сайзырадып, продукция бүдүрүлгезин көвүдедип болур байдал тургустунган деп бодалын К.-Ж. Токаев илереткен.

Чөпшээрээн

Россияның чепсектиг күштери Украинага тускай сорулгалыг дайынчы операцияны чорудуп кириптерге, элээн хөй даштыкы күрүнелер Россия Федерациязынга удур саң-хөө болгаш экономиктиг кызагдаашкыннарны эгелээннер.

Ол кызагдаашкыннар Американың Каттышкан Штаттары дээш кызагдаашкыннарны чоруткан күрүнелерниң боттарының экономиказынга багай салдарлыг болган: нефть, газ дээш чугула хереглелдиң продукциязы чедишпестеп, өртээ улгадып турар.

АКШ-тың саң-хөө яамызы Россияга удур экономиктиг кызагдаашкыннарның чамдыызын соксадыр шиитпирни хүлээп алган. Чижээлээрге, кижилерге болгаш азырал дириг амытаннарга аъш-чем аймааның, тараа болгаш ногаа ажыл-агыйының минералдыг болгаш органиктиг чемишчидилгелериниң, эм-таң болгаш медицина дериг-херекселиниң садыглажыышкынын Россия-биле чорудуп турар компанияларга саң-хөө операцияларын чорударын чөпшээрээн.

Россияның информация агентилелдериниң ажык медээлеринден белеткээн.