Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн
Кызыл
09 августа, вт

ДЕЛЕГЕЙ БАЙДАЛЫ

23 июля 2022
10

“Соңгу агым” ажылын эгелээн

Бо чылдың июнь айда “Соңгу агым” газ дамчыдар шугумнуң техниктиг байдалын болгаш автоматизация системазын хынаар дээш, ооң ажылын түр када соксаткан. “Соңгу агымның” Европа чурттарынче газты сордуруп дамчыдарын Россия ол хевээр соксадып кааптар чыгыы боор деп европейжи чурттарның чамдыызының удуртукчулары болгаш чурттакчы чоннары сестип турганнар. Амгы үеде “Соңгу агым” Европа чурттарынче газты дамчыдып эгелей берген.

“Соңгу агым”-ның хыналдазының болгаш септелгезиниң узамдыкканын российжи тала тайылбырлаан: Россияга удур кызагдаашкыннарны Канада киирген уржуунда газ шугумунуң «Портовая» компрессор станциязының турбиналарын Simtns немец компанияның Канададан алырынга нарыыдаашкыннар турган. Чүгле июль айның эгезинде турбиналарны Германияже чорударын, оон Россияга дамчыдып бээринге Канада чөпшээрешкен.

“Соңгу агым” шугум-биле Европа чурттарынче газ дамчыдарындан Россия кажан-даа ойталаваан, бодунга алган хүлээлгелерни күүседиринге кезээде белен, чеже-даа газты сордуруп дамчыдып шыдаар деп, Президент Владимир Путин сагындырган.

Бастрыкинниң

даалгазы

Россияның Украинада чорудуп турары тускай дайынчы операция үезинде амы-тынындан чарылган солдаттарны эки хөөржүдүп, аңаа аъш-чем, арага-дары хөй болганынга төрелдери болгаш чаңгыс чер – чурттуглары амырап турарының дугайында Новосибирск хоорайның хоойлужудулга хуралының депутады Хельги Пирогова социал четкилерге бижээн.

Ооң соонда эвээш эвес кыжаныышкыннар Х.Пироговага социал четкилер дамчыштыр кээп турар апарган. Оларга харыы кылдыр “Мындыг байдалда шыдажып чурттап турар кижилер хамыктың мурнунда меңээ кээргенчиг-дир. Оларны ындыг байдалче күрүнениң киир идип каанын хүлээп көрүп шыдавас мен” – деп, Х.Пирогова бижээн.

Хельги Пирогованың социал четкилерге бижимелдериниң утказын хынааш, истелгени чоруткаш, ооң түңнелдерин дыңнадыр даалганы Россияның Истелге комитединиң Новосибирск область талазы-биле эргелелиниң удуртулгазынга РФ-тиң Истелге комитединиң удуртукчузу Александр Бастрыкин берген.

Хельги Пирогованың социал четкилерге бижээн чүүлдеринге таарзынмаанын Новосибирск областың губернатору Андрей Травников база илереткен. “Политиктиг үзел-бодалдардан аңгыда, кижизиг моральдыг билиишкиннер база бар. Ону Х. Пирогова дорамчылаан” деп губернатор социал четкилерге бижээн.

ШЕНЕП ТУРАР

«Украинада болуп турар дайынчы хөделиишкиннер үезинде российжи чепсектиг күштерге удур ажыглаар дээш, Американың Каттышкан Штаттары, Великобритания, Франция дээш дайынчы техниканы, ок-чепсекти хөй бүдүрүп үндүрүп, өске-даа күрүнелерден дилеп ап, дайынчы техниканы ажыглаарынга украин солдаттарны өөредир даштыкы шериг инструкторларны Киев чалааш, Украинаның девискээрин шенелде шөлү болгаш чонун шенелдеге ажыглаар языты-мелегейлер кылып турар» – деп, Россия Федерациязының Даштыкы херектер яамызының төлээзи Мария Захарова чугаалаан.

– Американың Каттышкан Штаттарының болгаш ооң талалакчылары күрүнелерниң украин армияга берген дайынчы ок-чепсээн российжи шериглерге удур тулчуушкуннарга ёзулуг дайынчы байдалдарга шенээр деп Украинаның камгалал сайыды Алексей Резников дыңнаткаш, чүнү үүлгедип турарын сайыт боду безин медереп билбес-тир.

Мария Захарованың ол чугаазынга харыы кылдыр Украинаның камгалал сайыды Алексей Резников: “Захарова боду чүнү чулчуруп турарын билбес” – диген.

САМОЛЕТТАРНЫ БЭЭР ЧАДАВАС

Американың Каттышкан Штаттарындан, Европаның Великобритания, Франция, Швеция дээн ышкаш күрүнелеринден амгы үениң дайынчы шүүргедекчи самолёттарын Украинага берип болур деп бодалын АКШ-тың Шериг- агаар күштериниң штавының удуртукчузу генерал Черльз Браун илереткен. Ынчалза-даа кандыг дайынчы самолёттарны Украинага херек кырында дамчыдып берип болурун генерал Черльз Браун дыңнатпаан.

АЖЫГЛАП ЭГЕЛЭЭН

Россияга бүдүрүп үндүрген, ыракшыл адар дайынчы снайпер “Сумрак” винтовканы чоокта чаа Украинада дайынчы операция үезинде эң-не баштай Киев болгаш Харьков хоорайларның чоогунга тулчуушкуннарга ажыглаан.

Делегейниң күрүнелериниң шериг чепсеглелинде снайпер винтовкаларның аразында “Сумрак” эң ырак адар болгаш часпайн дээр октуг боо. Ынчалза-даа ооң чедимче чок шынарлары: аар болганындан ону кончуг шалыпкын ажыглаар арга чогу, октарының тургузуу нарын болганындан оларның эвээжи.

“Сумрак” снайпер винтовканың эки шынарлары: 2,5 километр ырак черге дайызынны часпайн адып болуру, огунуң ужугарының дүргени секундада 900 метр болганы.

ХӨЙҮ-БИЛЕ

САДЫП АП ТУРАР

Россиядан нефть, хөмүр-даш садып алырын кызагдаарын Европа күрүнелери чарлаза-даа, боттары одаар чүүлдүң бо хевирлерин российжи рыноктан хөйү-биле садып албышаан.

Чижээлээрге, Россиядан хөмүр-дашты садып алыр экономиктиг кызагдаашкын 2022 чылдың август 10-да күштүг болур. Нефть садып алырынга кызагдаашкын 2022 чылдың декабрь 31-де күштүг апаар. Россияга удур экономиктиг кызагдаашкыннар күш кирер хуусааның бетинде Европа чурттары Россиядан хөмүр-дашты болгаш нефтини хөй хемчээлдиг садып албышаан, харын-даа мырыңай ону дүргедеткен болгаш хемчээлин көвүдеткен.

Бо чүүл Россияның нефтизи болгаш хөмүр-дажы чокка бистиң чуртка удур санкциялар чарлаан Европа күрүнелеринге одаар чүүл-биле хандырылгага улуг бергедээшкиннер тыптып кээп болурун бадыткап турар. Чогум-на бо чылдагаан-биле нефть болгаш хөмүр-даш рыногунга Россияга удур кызыгдаашкыннарны европейжи күрүнелерниң удуртулгалары күш чок болдуруп, Россиядан одаар чүүлдү хөйү-биле садып эгелээр чыгыы деп экономистер санап турар.

(Россияның информация агентилелдериниң ажык медээлеринден белеткээн).