Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Делегей байдалы.

9 июля 2022
49

Америк ракеталарны чок кылган

Украинада чоруп турар дайынчы операция үезинде российжи шериглерниң күштүг хөделиишкиннеринге удур украин шериглерге дузалаары-биле Американың Каттышкан Штаттары, Великобритания, Германия, Польша, Норвегия дээш элээн каш чурттар шериг чепсээн чорудуп турар. Оларның аразында ырактан хөме адар ракета системалары бар. Украинаның чепсектиг күштери америк М142 HIMARS деп ракета системаларын июнь 28-тен российжи шериглерге удур ажыглап эгелээн.

Россияның шериглери часпайн адар амгы үениң ракеталары-биле М142 HIMARS америк ракеталарны чок кылып турар. Донецк Улус Республиканың Малотарановка районунда америк ракеталарны адып үндүрер ийи турушту болгаш ырадыр адар ракеталарны чок кылганын Россияның Камгалал яамызының төлээзи генерал-лейтенант Игорь Конашенков массалыг информация чепсектеринге дыңнаткан. М142 HIMARS-ны адып үндүрер туруштарны чок кылганы америк ракеталарны украин шериглерниң ажыглаар аргазын кызыгаарлап турар.

Россияның Камгалал яамызының сөөлгү медээлери-биле алырга, украин чепсектиг күштерниң ырадыр адар реактивтиг 720 системазын российжи шериглер самолёттар-биле агаардан, ракеталар-биле черден болгаш Кара далайда дайынчы корабльдерден чок кылган.

Ок-чепсекти дилеп тыпкан

Российжи шериглерниң украин эрге-чагыргадан хостааны девискээрлерде украин чепсектиг күштерниң диверсант бөлүктери боттарының хөделиишкиннерин чорударын болгаш оларны калбартырын, аңаа тус черниң чурттакчы чонун хаара тударын оралдажып турарлар. Тус черниң чурттакчыларының аразында Россияның талалакчылары кижилер диверсантыларның дугайында российжи шериглерге бо-ла дыңнадыптарлар. Ындыг медээлерниң ачызында российжи шериглер украин диверсантыларны чок кылып турар.

Херсон областың девискээринде украин диверсантыларның чаштынып турар бир улуг пунктузун российжи шериглер дилеп тыпкаш, ону буза чазылдырган. Диверсантыларның ок-чепсек чажырып шыгжаан черинден хөй санныг гранаталарны, ол ышкаш гранатомёттарны, автоматтарны болгаш октарны бистиң дайынчыларывыс тып алган.

Дузалаарынга удур

Американың Каттышкан Штаттары болгаш ооң талалакчылары өске-даа чурттарда Украинага шериг дузазын көргүзүп турарынга удур кижилерниң саны көвүдеп турар. Чижээлээрге, АКШ-тың камгалал яамызының удуртукчузунүң чөвүлекчизи чораан полковник Дуглас Макгрегор Украинага дайынчы дузаның ооң бодунга айыылдыын демдеглеп, ол дузаны соксадырынга хамаарыштыр бодалын илереткен. Ооң бодалы-биле алырга, украин чепсектиг күштерге амгы үениң ок-чепсээ-биле дуза, российжи – украин шериг чөрүлдээ дыка дүшкүүрээр болза, Украин күрүне чиде бээринге чедирип болур.

Украин чепсектиг күштерге ок-чепсек-биле дузага удур хөөннер делегейде күштелип турза-даа, Американың Каттышкан Штаттары болгаш ооң талалакчылары күрүнелер дузалаарын уламчылавышаан. Австралия 14 бронетранспортёрну, Bushmaster деп куяк дайынчы 20 машинаны, боттары ужуп боолаар элээн каш агаар аппараттарын украин шериглерге дамчыдып бээрин бо күрүнениң чазааның сайыттар чөвүлелиниң даргазы Энтони Альбанезе дыңнаткан.

Украин күрүнеге 800 миллион доллар өртектиг дайынчы техниканы чоокку үеде бээр дугайында АКШ-тың президентизи Джо Байден чугаалаан. Ол дээрге колдуунда агаардан халдаашкындан камгаланырының амгы үениң системалары, ырадыр часпайн адар ракеталар.

Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония болгаш Американың Каттышкан Штаттары составынче кирген G7 деп каттыжыышкынның кежигүннери күрүнелериниң төлээлериниң чөвүлел хуралынга Украинага “чүү хире херек болдур, ол хире дузалаар бис” деп медеглээни чүгле российжи – украин эвес, а делегейде шериг-политиктиг байдалды улам чидиглендирип турар.

Израиль боолаан

Сирияның Тартус провинциязының мурнуу талазында Эль-Хамидия хоорайның чоогунда элээн каш куш фермаларын Израильдиң чепсектиг күштери ракеталар-биле боолаан. Ооң уржуунда Сирияның аъш-чем-биле хандырылгазынга кончуг чугула ажыл-агый объектилери когаралга таварышкан, тус черниң ийи тайбың чурттакчызы балыглаткан.

Израиль шериглерниң Сирияның хамааты ажыл-агый объектилерин ракеталар-биле боолаанынга Россияның Даштыкы херектер яамызы таарзынмаанын илереткен. Ооң мурнунда Израильдиң шериг агаар ужар чүүлүнүң дайынчы самолёттары Сирияның найысылалының аэропортун база боолааш, хамааты ужар чүүлдүң самолёттары хонар болгаш ужуп үнер дилиндекти, агаарга ужудуушкуннарны башкарарының дериг-херекселин үрегдээн.

Аштың айыылы

Каттышкан Нациялар Организациязының аъш-чем болгаш көдээ ажыл-агый талазы-биле организациязының кол экономизи Максимо Тореронуң медеглээни-биле алырга, делегей чурттарының агроүлетпүр адырының байдалы дыка баксыраан. Ынчангаш эң ылаңгыя кошкак экономиктиг болгаш көдээ ажыл-агыйлыг, агаар-бойдузунуң байдалы каңдаашкынныг чурттарга аш айыылы диргелип келген. 2021 чылда аңгы-аңгы чурттарга 828 миллион хире кижи ашка таварышкан. Ону Украинада дайынчы хөделиишкиннер улам нарыыдаткан. Ооң уржуунда 2021 чылда аштаан 828 миллион кижиге 2022 чылда 13 миллион кижи немежип болур.

Коронавирус: Америкадан бе?

Американың Каттышкан Штаттарының биотехнологтуг лабораторияларынга чорудуп турган эртем-шинчилел ажылдарының үезинде частырыгдан азы харыысалга чок чоруктан халдавырлыг аарыг коронавирус тарап үнген деп делегейге ат-сураа алгаан америк экономист, профессор Джеффри Сакс чарлаан.

Россия Федерациязының Күрүне Думазының Даргазы Вячеслав Володин ону дыңнааш, шериг-биологтуг шинчилел ажылдарын делегейге калбаа-биле чорударын дүрген соксадырынче АКШ-тың удуртулгазын кыйгырган. “Аңгы-аңгы чурттарда миллион-миллион кижилер бо халдавырлыг аарыгдан аараан болгаш өлген, делегей экономиказы буураан, кижилерниң амыдырал-чуртталгазының байдалы кудулаан. Ол дээш Вашингтон кеземчеге онаажыр ужурлуг. АКШ-тың бүгү делегейде чорудуп турар шериг-биологтуг шинчилел ажылдарын дораан соксадыр, оларның чажыттарын чарлаар херек. Коронавирустан аараан кижилерниң шуптузунуң когаралдарын Американың Каттышкан Штаттары бүрүнү-биле дуглаар ужурлуг” – деп, Вячеслав Володин Telegram-каналга бижээн.

SARS-CoV-2 аарыгның канчаар тывылганы ам-даа тодаргайы-биле шинчилеттинмээн. Эртемденнерниң бодалы-биле алырга, бо аарыг часкылардан дириг амытаннарже шилчээш, оон кижилерже дамчаан. Коронавирус лабораториялардан тарап үнген дугайында бодал үндезин чок деп эртемденнер санап турар.

Россияның информация агентилелдериниң ажык медээлеринден белеткээн.