Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Дилегни барымдаалааш, ачы-дузалыг чаа хоойлуларны чогаадып турар

23 июня 2023
13

«Ада-чурт камгалакчылары» деп фондунуӊ хайгаарал чөвүлелиниӊ чаа хоойлу чогаадыр талазы-биле ажылчын бөлүүнүӊ баштайгы хуралын Андрей Турчак биле Анна Цивилева эрттирген.

Аӊаа тускай операцияныӊ хоочуннарын болгаш киржикчилерин деткиир талазы-биле эгелекчи саналдарны тус-тус яамыларныӊ төлээлери сайгарып чугаалашкан.

«Ада-чурт камгалакчылары» деп фондунуӊ хайгаарал чөвүлелиниӊ чаа хоойлу чогаадыр талазы-биле ажылчын бөлүүнүӊ баштайгы хуралынга ТШО-нуӊ хоочуннарынга болгаш киржикчилеринге социал магадылалдарыныӊ, дайынчыларныӊ эрге-ажыктарын немей камгалаарыныӊ дугайында хоойлу төлевилелдерин сайгарып чугаалашкан.

Хоойлу чогаадыр ажылчын бөлүктү «Чаӊгыс демниг Россия» Чиӊгине чөвүлелиниӊ секретары, ТШО айтырыгларыныӊ талазы-биле ажылчын бөлүктүӊ удуртукчузу Андрей Турчак баштап турар. Хуралга фондунуӊ даргазы Анна Цивилева, Күрүне Думазыныӊ болгаш Федерация Чөвүлелиниӊ, хамаарылгалыг яамыларныӊ төлээлери киришкен.

«Кезек хоойлу төлевилелдерин ТШО талазы-биле ажылчын бөлүктүӊ Президентиге ай санында илеткелдеринде көргүскен, оларны Күрүне Думазынга дамчыдып киирген, ону үнелеп көргеш, саналдаар кылдыр Чазакче чорудуптарга, ол чүүлдер астыга берген болган. Ооӊ чылдагааны болза күүсекчи эрге-чагырганыӊ федералдыг органнарыныӊ быжыг демниг туружунуӊ чогунда» – деп, Андрей Турчак хуралдыӊ эгезинде чугаалаан.

ТШО-нуӊ киржикчилери, хоочуннары болгаш өг-бүлезиниӊ кежигүннери юридиктиг дузаны халас алыр эргелиг болурунуӊ дугайында ажылчын бөлүктүӊ чогааткан хоойлузунга Президент ат салган дээрзин ол сагындырган.

2014 чылдыӊ майдан тура Донбасс дээш дайылдажып келген ополченнерге дайын хөделиишкиннериниӊ хоочуну деп эрге-байдалды тыпсыр; ТШО-нуӊ киржикчилери документилерин катап кылдырып турар болза, олар күрүне каайлызын (госпошлина) төлевес; ТШО-нуӊ киржикчилерин ис чок читкен азы мөчээн деп санаарыныӊ чурумун бөдүүнчүткен; тускай шериг операциязыныӊ киржикчилери-биле кады чээли ап турган шупту кижилер кредит дыштанылгазын алыр эргелиг; ТШО-га киржип тургаш, мөчээн азы кемдээшкин алгаш, инвалид апарган кижиниӊ, ооӊ-биле кады ада-иезиниӊ банкыда кредиттерин долузу-биле дуглаар эргелиг болурунуӊ дугайында эгелекчи саналды деткип, хүлээп алган.

«Бир эвес тускай шериг операциязыныӊ хоочуннары дээди эртемниг өөредилге албан черинче дужаап турар болза, оларны тускай 10 хуу квотаже киирер деп бистиӊ эде көрген чүүлүвүстү Күрүне Думазы ийиги болгаш үшкү номчулгазында хүлээп алган. Шак ол квотаже эрткен чылдыӊ төнчүзүнде ТШО-нуӊ киржикчилериниӊ уругларын, Россияныӊ Маадырларын болгаш «Эрес-дидим чорук» ордениниӊ бүрүн кавалерлерин бистиӊ эгелекчи саналывыс-биле киирген. ТШО-га киржир мурнунда төлевирлиг салбырга өөренип турган улус ам халас өөренир кылдыр шилчидип ап болур» – деп, Андрей Турчак тайылбырлаан.

Тускай шериг операциязыныӊ киржикчилериниӊ ажы-төлүн уруглар садынче, школаже, дыштанылга лагеринче оочур чок киирер чиигелде бээр деп ажылчын бөлүктүӊ саналын хүлээп алган дээрзин ол чугаалаан.

📢Эки турачылар күрүне камгаладылгазын алыр ужурлуг

Фондунуӊ хайгааралында турар кижилерге ёзулуг ачы-дузаны чедирер дээш чаа-чаа хоойлу чогаадыр эгелекчи саналдарны ажылдап кылыры чугула дээрзин Анна Цивилева демдеглээн.

«Салбырларныӊ ажылдап эгелээн хүнүнден бээр хоочуннардан болгаш мөчээн шериглерниӊ өг-бүлелеринден фондуга янзы-бүрү дилеглер кээп турар. Дилеглерниӊ ужур-утказын сайгарып көөрге, Ада-чурт камгалакчыларын деткип, оларга дузалаар дизе, хоойлужудулга баазазын улаштыр экижидери болгаш таарыштыр эдери негеттинип келген дээрзин ол көргүзүп турар. Фондунуӊ хайгаарал чөвүлелиниӊ чаа хоойлу чогаадыр талазы-биле ажылчын бөлүүнүӊ ачызында шынап-ла бар бергедээшкиннерге хамааржыр шиитпирин тып, хоочуннарывыска үре-түӊнелдиг дузаны дарый чедирер боор бис» – деп, Анна Цивилева чугаалаан.

Бо хуралга хөй нуруузунда ТШО-нуӊ эки турачыларынга камгаладылга дугайында чугаалашкан. Мобилизацияже келдирген болгаш керээлиг шериглер күрүне бюджединиӊ камгаладылгазын чурум ёзугаар ап турарлар. Эки турачылар азы оларныӊ өг-бүлезиниӊ кежигүннери шак ындыг камгаладылга төлевирлерни ап шыдаар болзун дээш ону хоойлу-биле шиитпирлээри чугула. Хоойлуга киирер эдилгелерни белеткээн, Камгалал яамызыныӊ болгаш Саӊ-хөө яамызыныӊ төлээлери ону деткип турарлар.

📢Тулчуушкунга турбаан кижи хоочун деп ат албас

Камгалал яамызы-биле керээ чарып алгаш, ТШО-да киржип турар-даа болза, херек кырында тускай опреацияныӊ девискээринде турбайн турар улуска хамаарыштыр база бир хоойлуга өскерилге киирерин яамылар деткип турар. Чижээ, Воронеж областа шеригжи ажылын күүседип турар ракетчиктер, далайжылар болгаш өске категорияларга хамааржыр тускай операцияныӊ киржикчилери. Олар дайынчы тулчуушкуннар болуп турар черде турбайн турар болганда, дайынчы хөделиишкиннерниӊ хоочуну деп эрге-байдалды ап шыдавас. Ынчангаш хоочуннар дугайында хоойлуга чогуур өскерилгелерни киирер.

📢Шагдаалап чораан шериглерниӊ өг-бүлезинге субсидияларны бээр

Эрге-хоойлу камгалаар органнарга ажылдап чораан, ооӊ соонда 2022 чылдыӊ февраль 24-тен тура мобилизацияже келдирген азы керээ чарып алган шериг кижи мөчээн болза, оларныӊ ада-иезинге болгаш өг-бүлезиниӊ кежигүннеринге субсидия алыр эргелерин хевээр арттырарыныӊ дугайында хоойлуга өскерилге киирерин ажылчын бөлүк чүүлдүг деп санаан.

Амгы үеде оларныӊ субсидия алыр эргезиниӊ чогу-биле холбаштыр, ук саналды ИХЯ биле Саӊ-хөө яамызы деткип турар.

«Эгелекчи саналдарныӊ шуптузун чүгле тодаргай дилеглерге даянып, ону үндезилеп тургаш киирген, улус ону дыка манап турар. Үзел-көрүжүвүстү чоокшулаштырып, маргыштыг чүүлдерни тургуспас боор бис дээрзинге идегээр мен» — деп, Андрей Турчак хуралды түӊнеп тура чугаалаан.

«Чаӊгыс демниг Россия» партияныӊ медээзи-биле Р. Демчик белеткээн.