Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Республика хүнүнде күрүне шаӊналдарын тывыскан

16 августа 2023
7

Чазак бажыӊынга күрүне шаӊналдары тыпсыр ёзулалды Тыва Республика хүнүнге тураскадып эрттирген.


Республиканыӊ болгаш чурттуӊ хөгжүлдезинге бодунуӊ үлүг-хуузун киирип чоруур аӊгы-аӊгы мергежилдиӊ төлээлерин шаӊнаан.

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг күрүне шаӊналдары тыпсып тура, шаӊнал тыпсыр ёзулал дээрге амыр эвес күш-ажылы болгаш профессионал чедиишкиннери дээш чаӊгыс чер чурттугларывыска ханы хүндүткеливисти, өөрүп четтиргенивисти илередириниӊ демдээ-дир, оларныӊ ачызында республикавыс хөгжүп сайзыраар аргаларлыг девискээр апарган дээрзин чугаалаан.

Республиканыӊ чурттакчыларыныӊ хүн бүрүде карак кызыл күш-ажылыныӊ, Россияныӊ Президентизи Владимир Владимирович Путинниӊ, чурттуӊ Чазааныӊ талазындан доктаамал кичээнгей салып турарыныӊ, ат-сураглыг чаӊгыс чер чурттувус Сергей Күжүгетович Шойгунуӊ деткимчезиниӊ ачызында, республика бурунгаар чоруп, федералдыг күрүне программаларында киржип турар дээрзин регионнуӊ удуртукчузу база демдеглээн.

Ниити российжи ужур-дузалыг улуг төлевилелдерни, ооӊ иштинде бойдус курлавырын шиӊгээлге алырыныӊ, Россиядан Моол биле Кыдатче кызыгаар таварып чоруур чаа транспорт коридорун тургузарыныӊ талазы-биле төлевилелдерни республикада боттандырып турар. Тудуг ажылы Тываныӊ экономиктиг хөгжүлдезиниӊ шимчедикчизи апарган. Хары угда он бир школаны республикада бир дугаар тудуп кылып турар. Чиигелделиг ипотека программазын ажыглавышаан, чурттаар оран-сава тудуун массалыы-биле кылып эгелээн. Чурттаар бажыӊ-балгатты ажыглалга киирериниӊ бир чылдыӊ планыныӊ 90 хире хуузу күүсеттинген. Сайгарлыкчыларныӊ саны өзүп турар.

Тывадан барган шериглер Ада-чурттуӊ камгалакчыларыныӊ хүлээлгезин алдар-аттыг күүсетпишаан, боттарыныӊ тергиин эки бүдүш-шынарын көргүскен дээрзин Владислав Ховалыг сагындырган. Республиканыӊ хоорай-суурларыныӊ чону Россияныӊ чаа регионнарыныӊ чурттакчыларынга, шериглерге болгаш оларныӊ өг-бүлезинге сеткилиниӊ ханызындан дузалажып турар. Ээлчеглиг гуманитарлыг дузаламчыны Луганскиже бо чоокку хүннерде чорудупкан.

Республиканыӊ хөгжүлдезинге үлүг-хуузун киирип чорууру дээш регионнуӊ удуртукчузу чаладып келген ажыл-ишчилерге өөрүп четтиргенин илереткеш, Республика хүнү болгаш национал Наадым байырлалы-биле байыр чедирген. Күрүне шаӊналдарынга республиканыӊ үжен хире чурттакчызы төлептиг болган.

Тыва Республиканыӊ Баштыӊыныӊ өөрүп четтириишкинин:
Дыӊнаары багай уругларныӊ школа-интернадыныӊ дефектолог башкызы Юлия Степановна Биче-оолга;
Федералдыг суд пристав албаныныӊ Тыва Республикада эргелелиниӊ биче суд приставы, иштики албанныӊ биче лейтенантызы Кара-Сал Омак Каӊ-ооловичиге;
Федералдыг яла күүселдезиниӊ албаныныӊ Тыва Республикада эргелелиниӊ кол бухгалтери, иштики албанныӊ капитаны Марина Александровна Брутковога;
РФ-тиӊ ИХЯ-ныӊ «Чөөн-Хемчиктиӊ» кожууннар аразында килдизиниӊ ОШАЧКИ-ниӊ орук-патруль албаныныӊ инспектору, полицияныӊ прапорщиги Алим Алексеевич Моӊгушка;
Федералдыг үндүрүг албаныныӊ Тыва Республикада эргелелиниӊ күрүнениӊ үндүрүг инспектору Чечек Саман-ооловна Ондарга;
«Авиакомпании «Тываныӊ авиация шугумнары» республиканыӊ казна бүдүрүлгезиниӊ кывар-чаар материалдар заправказыныӊ чолаачызы Евгений Федорович Филимоновка;
РФ-тиӊ ИХЯ-ныӊ «Кызылдыӊ» кожууннар аразында № 6 полиция килдизиниӊ полицияныӊ участок төлээлериниӊ болгаш назы четпээн уруглар херектериниӊ талазы-биле килдис даргазы, полицияныӊ майору Аяна Чкалововна Суньга;
РФ-тиӊ Тыва Республикада Росгвардия эргелелиниӊ «Эзир» дүрген хемчег алыр тускай отрядыныӊ дайынчы салбырыныӊ оперативтиг төлээзи (взрывотехник), полицияныӊ улуг лейтенантызы Сайдаш Олегович Моӊгушка;
«Хөмүр-даш компаниязы «Межегей хөмүр» КХН «Бус болгаш изиг суглуг ажыл-агыйыныӊ» котел участогунуӊ оператору Амир Михайлович Лузянинге илередип чарлаан.
Тыва Республиканыӊ Баштыӊыныӊ Хүндүлел бижии-биле:
Чөөн-Хемчик кожууннуӊ Чыраа-Бажы сумузунуӊ хуу дузалал ажыл-агыйыныӊ баштыӊы Владимир Дамдынчапович Моӊгушту;
Тыва Республиканыӊ халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниӊ биче эмчи сестразы Оксана Сереповна Маадыны;
«Авиакомпании «Тываныӊ авиация шугумнары» республиканыӊ казна бүдүрүлгезиниӊ электрогазосварщиги Валерий Викторович Мерзляковту;
Республиканыӊ 2 дугаар эмнелгезиниӊ санитарказы Долаана Базыровна Донмутту шаӊнаан.

«Тыва Республиканыӊ Көдээ ажыл-агыйыныӊ алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты «Сайыр» муниципалдыг унитарлыг бүдүрүлгениӊ кол зоотехниги Тамара Удумбараевна Чамзынга тывыскан.
«Тыва Республиканыӊ Алдарлыг аът соодукчузу» хүндүлүг атты Чөөн-Хемчик кожууннуӊ Баян-Тала сумузунуӊ хуу дузалал ажыл-агыйыныӊ баштыӊы Валерий Базырович Моӊгушка тывыскан.
«Тыва Республиканыӊ Алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты «Россияныӊ Арга-арыг камгалалыныӊ төвү» «Тыва Республиканыӊ Арга-арыг камгалалыныӊ төвү» федералдыг бюджеттиг албан чериниӊ салбырыныӊ арга-арыг патологиязын хынаар даргазыныӊ оралакчызы Юлия Геннадьевна Ондурга тывыскан.
«Тыва Республиканыӊ Алдарлыг чылгычызы» хүндүлүг атты Чөөн-Хемчик кожууннуӊ Чадаана хоорайыныӊ хуу дузалал ажыл-агыйыныӊ баштыӊы Валерий Донгакович Дас-оолга тывыскан.
«Тыва Республиканыӊ Культуразыныӊ алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты Надя Рушева аттыг уругларныӊ уран чүүл школазыныӊ скрипка клазыныӊ талазы-биле башкызы Татьяна Анатольевна Потаповага тывыскан.
«Тыва Республиканыӊ Алдарлыг малчыны» хүндүлүг атты Чаа-Хөл кожууннуӊ Чаа-Хөл суурунуӊ хуу дузалал ажыл-агыйыныӊ баштыӊы Данил Михайлович Дангыт-оолга тывыскан;
«Тыва Республиканыӊ Хартыга мөгези» хүндүлүг атты Россияныӊ Тыва Республикада Федералдыг айыыл чок чорук албаныныӊ Кызыгаар эргелелиниӊ шериг кезээниӊ шеригжизи Начын-Мерген Демдекович Ооржакка тывыскан.
«Тыва Республиканыӊ Көдээ ажыл-агыйыныӊ алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты Улуг-Хем кожууннуӊ Арыг-Үзүү сумузунуӊ арат-(фермер) ажыл-агыйыныӊ кадарчызы Анчымаа Суваковна Дамдын-оолга тывыскан.
«Тыва Республиканыӊ Алдарлыг чылгычызы» хүндүлүг атты Чөөн-Хемчик кожууннуӊ Теве-Хая сумузунуӊ хуу дузалал ажыл-агыйыныӊ баштыӊы Дактан Досумович Доӊгакка тывыскан.
«Тыва Республиканыӊ Улустуӊ эмчизи» хүндүлүг атты республиканыӊ уруглар эмнелгезиниӊ анестезиолог-реаниматолог эмчизи Николай Алексеевич Паркаевке тывыскан.
«Тыва Республиканыӊ Улустуӊ башкызы» хүндүлүг атты өөредилгениӊ хоочуну Валентина Бегзиевна Моӊгушка тывыскан.
«Тыва Республиканыӊ Улустуӊ артизи» хүндүлүг атты Тыва Республиканыӊ В. Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрыныӊ шии артизи Мерген Киим-оолович Хомушкуга тывыскан.
«Тыва Республиканыӊ Улустуӊ эмчизи» хүндүлүг атты Тыва Республиканыӊ кадык камгалалыныӊ хоочуну Руслан Владимирович Кимге тывыскан.
«Тыва Республиканыӊ Улустуӊ чогаалчызы» хүндүлүг атты «Тываныӊ Чогаалчылар эвилели» регионалдыг хөй-ниити организациязыныӊ төлээзи Артык Хом-Отуковна Ховалыгга тывыскан.
«Тыва Республиканыӊ Улустуӊ башкызы» хүндүлүг атты Национал школа сайзырадыр институттуӊ өөредилгеге болгаш регионалдыг компонентиге чоннуӊ культуразыныӊ ужур-утказын киирер лабораториязыныӊ эргелекчизи Алевтина Сугдуровна Шаалыга тывыскан.
«Буян-Бадыргы» ордениниӊ III-кү чергези-биле Республиканыӊ Р.Д. Кенденбиль аттыг уран чүүлүнүӊ школа-интернадыныӊ ксилофон клазыныӊ талазы-биле башкызы Валерий Дыртый-оолович Ондар шаӊнаткан.
Буян-Бадыргы» ордениниӊ III-кү чергези-биле Олимпийжи курлавырныӊ спорт школазыныӊ, «ЦСКА-Тыва» комплекстиг школаныӊ ча адар талазы-биле тренер башкызы Елена Евгеньевна Достайны шаӊнаткан.

Тыва Республиканыӊ Чазааныӊ медээлеринден Р.Демчик белеткээн.