Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Сылдыстарның сымыраныы

26 декабря 2023
38

ОВЕН (КОШКАР)

Улу чылы кошкарга дыка эки чыл болур. Эң-не улуг удугну “алдын рулеткадан” ойнап алыр арга бо чылын силерде келген-дир. Ылаңгыя чазын ынакшыл темазы күштелир, ындыг-даа болза хоозун бодалдар болгаш мегеледип болурунуң айыылы бар деп сылдыстар сагындырып турар. Бизнес болгаш ажыл-агыйыңарга чедиишкиннер хөй болур. Адааннажылгадан корткан ажыы чок. Дөмей-ле удуг силернии. Чүгле ону улуг күжениишкинниг ажыл-биле чедип алыр. Чыл ортузунда кадыыңар байдалынче улуг кичээнгейни салыры артык эвес.

ТЕЛЕЦ (БУГА)

Хөй чыл дургузунда буганың оруунга тургустунуп турган шаптараазыннар ам-на төнер. Чаа 2024 чылда бугаларга эки талаже өскерлиишкиннер эгелээр. Олар ону шыдамыы-биле чедип алганнар. Мурнунда салдынган сорулгаларны олар күжениишкин-даа чокка чайлыг кылырлар. Ол ышкаш профессионал ажыл-агыйынга бурунгаар депшилгелиг өскерлиишкиннер удаа-дараа болгулаар. Амы-хууда чуртталгазынга ада-ие болур эки өскерлиишкиннер болур чадавас. Акша-хөреңги талазы-биле кажангызындан артык чедимчелиг чыл болур. Орулга суг ышкаш агып кээп эгелээр. Чүгле шыңгыы кичээнгейлиг болуру артык эвес. Чоок улузунга дуза кадарындан ойталавас болза эки. Чылдың ортан үезинде өг-бүле тудар өөрүшкүлүг болуушкунга белен болур болза эки. Июль, август айларда кадыынче кичээнгей салып, оваарымчалыг болурун сылдыстар сагындырып турар.

БЛИЗНЕЦЫ (ИЙИСТЕР)

Чаа чылда амы-хууда аас-кежиктиг, ажыл-агыйында чедиишкиннерлиг эки үе оларны манап турар. Улуг хемчээлдиг эт-сеп садып алырынга, инвестиция кылырынга таарымчалыг чыл болур. Кадыкшылга хамаарыштыр хоочураан аарыглар база катап кичээнгей салырынче албадай бээр чадавас. Диш болгаш даван-даяк аарыгларын баш удур болдурбазы-биле оваарымчалыг болурун сылдыстар сүмелеп турар.

РАК (РАК)

2024 чылда артык серемчилел оларга аас-кежиктиг болурунга чүгле шаптыктаар. Дедирленген ажыы чок. Чаа чылда өнчү-хөреңгини экижидип, акша-көпеек чыырын сүмелеп турар. Боданмайн артык чарыгдалдар кылырынче далашкан ажыы чок. Чыл ортузунда орулга ажылдап алыр чаа аргалар тургустунуп кээр чадавас. Амы-хууда чуртталгазынга өскерлиишкиннер болуру манаттынып турар. Бот чораан улуска өг-бүле тударынга чылдагааннар көстүп кээр. Кадыкшылынга хамаарыштыр онза айыыл көзүлбейн турар-даа болза, ыштаан, дузаан болгаш хөй чигирлиг чемнерни өйлээни дээре деп, сылдыстар сагындырып турар.

ЛЕВ (АРЗЫЛАҢ)

Чоргаар, сүртенчиг болгаш шыдамык арзылаңнар 2024 чылда ам-на оожургап, дыштыг чуртталгаже кирер. Сагыш-сеткилде сиңген эки бодалдар, чаа чылда таваржып кээр үүрмек айтырыгларны нарыыдатпайн, саат чокка шиитпирлеп алырынга дузалыг болур. Кадыкшылга хамаарыштыр сагыш салыышкынны кошкатпас болза эки. Улусчу эмнээшкиннер бо удаада дузалыг болур. Июль, август айларда солун ужуражылгалар оларны манап турар. Өг-бүле бюджедин эки санап, артык чарыгдалдар кылбазын сылдыстар сагындырып турар.

ДЕВА (КЫСЧЫГАШ)

Улу чылында бурунгаар чүткүлдүг болур болза, чогаадыкчы ажыл-агыйлыглар боттарының чаа-чаа талаларын ажыдып болур. Ол депшииринге дыка дузалыг болур. Ажылынга немелде шаңнал алыр болгаш амы-хууда чуртталгазының материалдыг талазын экижидип алыр арга тургустунар. Акша хөөдүп алыксаан күзели бүтпейн барып болур. Ол талазы-биле далашкан ажыы чок. Сентябрь, октябрь айларда кадыыңарже кичээнгейден салыңар. Ылаңгыя удаа-дараа алгыш-кырыштан, стресстен нерв системазы баксырап болур. Ынакшыл талазы-биле өөрүшкү бичии када көстүп-даа келзе, ол харылзаадан хамаарылгалыг апаарыңар чадап чок. Аңаа хомудап артпазы-биле, бодамчалыг болуру артык эвес.

ВЕСЫ (ДЕҢЗИЛЕР)

2024 чылда улуг ужур-уткалыг болуушкуннар болуру магат чок – өг-бүле тудары азы чарлыры, ажы-төлденири, мергежилин солууру, хенертен ажылынга депшиири. Чаа үнүп келген чылда амы-хууда чуртталгазын эки талаже бүрүнү-биле өскертир деп бодаар болза, багай чаңчылдардан дораан адырылганы дээре. Олар силерниң кадыыңарга база хора чедирип турарын утпаза чогуур.

СКОРПИОН (ЭЭРЕМЧИК)

2024 чылда саң-хөө талазы-биле будулгаазынныг, алгыш-кырыштыг чыл болур чадавас. Ындыг чүүлдерни болдурбазы-биле акша-биле холбашкан оюн-тоглаадан ойталаарын сылдыстар сагындырып турар. Чаа бизнес ажыдарын соңгаарладып алганы дээре. Чаа чылдың ийиги чартыында ажыл-агыйыңар ам-на шуудап эгелээр. Бодуңарның сонуургалдарыңар аайы-биле чогаадыкчы ажылдап эгелээр болзуңарза, орулга кирер. Бир эвес өскээр көжер азы улуг септелге ажылы чорудар дээн болзуңарза, ол планыңарны ноябрь–декабрьга чедир соңгаарладып алырын сылдыстар сүмелеп турар. Кадыкшылыңар быжыг болзун деп бодаар болзуңарза, спорт болгаш кадык-чаагай амадырал силерге дузалаар. Ынакшылдың кандыг болуру, чүгле силерниң бодуңардан хамааржыр.

СТРЕЛЕЦ (АДЫГЖЫ)

“Берге-даа болза, болур” – шак ындыг кыйгырыг адаа-биле 2024 чыл эртер. Амы-хууда амыдырылга көскү өскерлиишкиннер болур чадавас, өг-бүле чарлып болур, бот чораан кижи кады чурттаар эжин октябрь айда тып алыр чадавас. Ынчалза-даа белен эвес болур. Саң-хөө талазы-биле байдалыңар эрги деңнелден өскерилбезе-даа, январь–февральда немелде акша кирери манаттынып турар. Чаа чылда команда-биле ажылдаарын сылдыстар сүмелеп турар. Бир эвес эки шынарлыг чемнер чиир болзуңарза, кадыкшылыңар силерни дүвүретпес. Март–апрель айларда ууттунмас ажыл силерни сы база бээри магат чок. Ону болдурбазы-биле бүгү ажыл-херээңерни чогуур үезинде кылырын кызыдыңар.

КОЗЕРОГ (ТЕ)

Ооң мурнунда шудургу кылып келген бүгү ажылдың түңнели бо чылын көстүп кээр, тиилелгелиг чыл болур. Январь айда саң-хөө байдалыңар экижиир, хенертен байыыр, салгал дамчыыр өнчү-хөреңги болгаш төрелдеринден дузаламчы алыр. Эң-не кол чүве, ажыл темпизин үспейн, уламчылаар болза эки. Спорт-биле хамаарышкан бичии кемдээшкиннер, дегдириишкин туруп болур. Ону болдубазы-биле кадыкшылче кичээнгейни суларатпайн, оваарымчалыг болурун сылдыстар сүмелеп турар. Чылдың чартыында шөлээлээр болза, таарымчалыг. Ынакшылга хамаарышкан хоозун күткүүшкүннерге алыспаңар, түңнели эки эвес болур.

ВОДОЛЕЙ (СУГ-СААРАР)

2024 чылда артык дүвүрээзин чок, амыр-тайбың чыл болур. Бот чораан улус кады чурттаар эжин тып алыр. Аас-кежиктиг амыдырал эгелээр. Ажыл-агыйынга депшиир. Кадыкшыл талазы-биле үүрмек айтырыглар тургустунуп-даа келзе, шиитпирлээри белен болур. 2024 чылдың төнчүзүнде чүрээңерни камнаңар. Арага-дары, хөй дузаан болаш чаглыг чемден ойталаарын сылдыстар сүмелеп турар.

РЫБЫ (БАЛЫКТАР)

Эң-не эки солун болуушкуннар-биле байлак чыл манаттынып турар. Чалгаа-ла болбас болзуңарза, Улу чылы силерге бүгү-ле чүүлдерниң дээжизин бээринден харамнанмас. Бот чораан улус өгленип алыр арганы эрттирбезин сылдыстар сүмелеп турар. Ол ышкаш чамдык улус ам-на бүзүрелдиг эштиг болур. Келир үеже бүзүрелдиг базарынга үр үениң акша салыышкынын кылза чогуур. Кадыкшыл чоорту аныяксыг апаарынга хөй чылдагааннар чыл дургузунда болгулаар. Дидим, шынчы, чаагай сеткилдиг кижилерни Улу дээрже үндүр деткиир. А шала мегечи, авыяастыг, хопчу, хоптак кижилерни кудуруу-биле черже киир таптап болур дээрзин сылдыстар сагындырып турар.

/ Интернеттен К. МОНГУШ белеткээн.

“Шын” №98 2023 чылдың декабрь 23