Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Улусчу программага немей 70 хире өскерилгелерни киирген

19 июня 2023
14

«Чаӊгыс демниг Россия» партия улусчу программазынга немелделерни, өскерилгелерни киирип турар.

Ук программаныӊ документизинде шупту эгелеринге немелделерни, «Чаа регионнарны хөгжүдери», «Туризмни сайзырадыры» деп чаа эгелерни киирген.

• Школаларныӊ, колледжтерниӊ, техникумнарныӊ оран-савазыныӊ үндезин септелгезиниӊ программазынга чаа дүрүмнерни киирген. Улусчу программаны «Чаӊгыс демниг Россия» партиязы биле Чырыдыышкын яамызы кады боттандырып турар.
• Ортумак профессионал өөредилге албан черлериниӊ башкыларыныӊ бюрократчы ёзу-биле саазыннар долдурар ажылын чиигедир талазы-биле эгелекчи саналды делгереӊгей чугаалап турар.
• Телемедицина технологияларын шалыпкын ажыглап эгелээр. Ырак-узак суурларда аарыг улус хоорайже эмчилеп келбейн, телемедицина технологияларын таварыштыр улуг эмнелгениӊ специалист эмчилеринге шинчидип ап болур апаар.
• Уругларныӊ дыштанылга, кадыкшыдылга лагерьлериниӊ инфраструктуразын чаартыр.

Улусчу программада бо чүүлдерни албан ёзузу-биле бадылаваан-даа болза, айыткан угланыышкыннар аайы-биле ажылдап эгелей берген.

«Оларныӊ хөй нуруузу эки үре-түӊнелдерлиг. 2022 чылдыӊ планыныӊ 92 хуузу чедиишкинниг күүсеттинген. 2023 чылдыӊ бирги кварталында ажылдарныӊ 35 хуузу кылдынган» — деп, «Чаӊгыс демниг Россия» партияныӊ Төп күүсекчи комитединиӊ удуртукчузу Александр Сидякин чугаалаан.

Регионнарга коммуналдыг ажыл-агый объектилериниӊ үндезин септелгези болгаш чаартып кылыр программаны боттандырарыныӊ дугайында дүрүмнү документиде киирген. Партияныӊ деткимчези-биле ол ажылдарны кылып боттандырар талазы-биле акшаландырыышкынны бюджетте көрдүнген.

Чаа регионнарны хөгжүдүп сайзырадыры

Улусчу программага «Чаа регионнарны хөгжүдери» деп аӊгы эгени немээн. Луганск биле Донецк республикаларны, Запорожье, Херсон областарны чурттуӊ социал-экономиктиг амыдыралынга ижиктирип, транспорт-логистика инфраструктуразын тургузуп, чурттаар бажыӊнарны, социал албан черлерин дүрген кылып, гуманитралыг дуза чедирер, воленторларны хаара тудар ажылды организастаарыныӊ дүрүмнерин ында бижээн.

«Донбасска, Запорожьеге, Херсонга чүгле бо чылдыӊ баштайгы үш айларында безин чартык миллион дөрбелчин метр шөлдүг бажыӊнарны тудуп кылган, септээн. Ниитизи-биле 400 ажыг школаларны, уруглар садтарын катап септеп кылган, ам-даа 360 ажыг объектини катап тудуп кылырын планнап турар» — деп, «Чаӊгыс демниг Россия» партиязыныӊ Чиӊгине чөвүлелиниӊ секретарыныӊ оралакчызы Анна Кузнецова дыӊнаткан.

Чаа регионнарныӊ чурттакчыларын Россияныӊ стандарттарынга дүүштүр бүгү социал деткимчелер-биле хандырары дээрге, мурнады шиитпирлээр ажыл-дыр.

«Чаӊгыс демниг Россия» партиязы гуманитарлыг кады-ажылдажылга талазы-биле штабты тургускан. Социал политика адырыныӊ системазын тодаргай байдал бүрүзүнге таарыштыр тургузар дээш ведомстволар-биле харылзажып, кады ажылдаарынга штаб дузалап турар. Донбасстыӊ өскүс уруглар албан черинге социал-педагогтарныӊ болгаш эмчи ажылыныӊ талазы-биле дуза чедирер ажылды база аайлап баштаар ужурлуг. Амгы үеде чаа регионнарда ажылдап турар социал албан черлериниӊ шуптузунга мониторинг эрттиргеш, дузалаар херек» — деп, Анна Кузнецова чугаалаан.

Чаа регионнарга гуманитарлыг дуза чедирер талазы-биле угланыышкынны шуут аӊгы кылып каан.

Чурт иштинге туристээри

«Чаӊгыс демниг Россия» партияныӊ улусчу программазында чурт иштинге туризмни сайзырадырынга тураскааткан эге немежип келген.

Аян-чорук кылып агаарлап баар черлерниӊ шынарын бедидер, туризм талазы-биле билиг-мергежилдиг кадрлар белеткээр, аныяк-өскенни патриотчу чорукка кижизидер өөредилгелиг туризмни, сүүзүннүг аъш-чем белеткээри-биле таныжар (гастро), көдээ черниӊ амыдыралы-биле таныжар (арго), чурумалдыг бойдусту камгалап хумагалаар (эко) туризмни сайзарыдырыныӊ дугайында айтырыгларны шиитпирлээринге дузалаар.

Улусчу программаныӊ акшаландырыышкынын бадылаан

«Чаӊгыс демниг Россия» партиязы кижилерниӊ амыдыралынга ажык-дузалыг 294 ажыл-херекти кылыр деп улусчу программазы-биле Күрүне Думазыныӊ депутаттарыныӊ соӊгулдаларынга тиилээн. Оларны 2021 — 2025 чылдарда боттандырарын планнаан. Ук документиниӊ майыын хевирлеп тургузарынга бүдүн Россияныӊ 2,5 сая чурттакчызы киришкен. Регионнарныӊ чурттакчылары боттарыныӊ санал-оналын онлайн таварыштыр чорудуп турган. Оон аӊгыда, социал албан черлеринге анкеталарны долдуруп, кандидаттар-биле ужуражып тургаш, саналдап чугаалаан.

«Чаӊгыс демниг Россия» партиязы 2023 — 2025 чылдарныӊ бюджеди дээш демнии-биле бадылаан. Күрүнениӊ Баштыӊчызыныӊ, Президентиниӊ 2020 — 2021 чылда айыткалдарынга болгаш «Чаӊгыс демниг Россия» партиязыныӊ съездизинге киирген эгелекчи саналдарыныӊ даалгаларыныӊ шуптузу Улусчу программаныӊ документизинде бар.

Улусчу программаныӊ шупту блоктарыныӊ акшаландырыышкынын партия биле тус-тус яамылар, Чазак Даргазыныӊ оралакчылары болгаш Чазактыӊ саӊ-хөө блогу бирден бирээ чокка сайгарбышаан, ажылдап кылган.

Күрүнениӊ социал хүлээлгелерин, улусчу программаныӊ бүгү ажыл-херээн бо чоокку үш чылда амыдыралга боттандырып күүседирин партия хандырар.

«Чаӊгыс демниг Россия» партияныӊ медээзи-биле Р. Демчик белеткээн.