Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Тыва Республиканыӊ Баштыӊыныӊ Чарлыы

2 апреля 2020
47

Тыва Республиканыӊ девискээринге хамаатыларныӊ долу бот-изоляция чурумун киирериниӊ дугайында

«Бойдустуӊ болгаш техногенниг янзылыг онза байдалдардан чурттакчы чонну болгаш девискээрлерни камгалаарыныӊ дугайында» 1994 чылдыӊ декабрь 21-ден №68-ФХ, Федералдыг хоойлуга дүүштүр, Тыва Республиканыӊ девискээринче 2019-nCoV чаа коронавирустуг халдавырлыг аарыгныӊ кирерин болгаш тараарын кичээндирер талазы-биле немелде хемчег­лерни хүлээп алыр сорулгалар-биле доктаадырым болза:

  1. Март 30-ден эгелээш, тус­кай айтыышкын үнеринге чедир хүлээндирер:

1.1. Пассажирлер аргыш­ты­рылгазы болгаш чиик машиналарга багаж сөөртүр талазы-биле хандырылгалар чедирер таварылгалардан аӊгыда, хамаа­тылар өске кижилерден аразы 1, 5 метр ырак эвес черге туруп, ооӊ иштинде хөй-ниити черлеринге болгаш хөй-ниити транспортунга чорааш, дистанцияны (социалдыг дистанцирование) сагыыр. 

1.2. Хамаатыларныӊ (ажыл­дак­чылар­ныӊ) социалдыг дистанцированиени сагыырын, чогуур девискээрлерде (оларныӊ чоогунда девискээрде) турар здание­лерге тускай демдектер кылырын, албан черлериниӊ оран-савазынга, ооӊ иштин­де турар помещениелерже кире­ри, аӊаа турары тускай чурумнуг болу­рун Тыва Рес­публиканыӊ күрүне эрге-чагыр­газы­ныӊ органнары, организациялар болгаш хуу сайгарлыкчылар, ол ышкаш чаӊгыс черге хамаатылар-биле кады турар ажыл-чорудулгалыг өске-даа улустар хандырар.

1.3. Хамаатылар дараазында тава­рылгалардан аӊгы үелерде, чурттап турар черинден (турар) черинден үнүп чоруп болбас:

Дүрген эмчи дузазын херег­леп кыйгыр­тыр, кижиниӊ амы-тынынга болгаш кадык­шылынга дорт айыыл тыптып келир тава­рылгаларда үнүп болур;

Ажыл-чорудулгазын (ооӊ иштинде ажылын) кылып күүседир черинче барып чедер таварылгада, ук Чарлыкка дүүштүр ажыл-чорудулгазын доктаатпаан болза, Тыва Республиканыӊ девискээринге чорууру-биле холбашкан ажыл-агыйын күүседир таварылгаларда үнүп чоруп болур;

Бир эвес аай-дедир аргыжып чорууру кылып күүседип турар ажыл-чорудулгазы-биле харылзаалыг болган таварылгада, ук Чарлыкка дүүштүр ажыл-чорудулгазын доктаатпаан болза, (ооӊ иштинде транспорт хандырылгазын, чедирилгелиг хандырылгалар, бок үндүр сөөртүр хандырылгаларны чедирип турар) болза, үнүп чоруп болур;

Барааннарны садып-саарарын, кылыр ажылын, чедирер хандырылгаларын кызыгаарлаваан болза, чоок-кавызында черден садып шиӊгээдип алыр дээн таварылгаларда үнүп болур;

Чоогунда бок төгер черлерже бок үндүр сөөртүрде, үнүп чоруп болур.

Ук пунктуда доктаадып каан кызыгаар­лаашкыннар болза, эмчи дузазын чедирер таварылгаларда, эрге-хоойлу камга­лаар органнарныӊ, хамааты камгалал бол­гаш онза байдалдар херектериниӊ талазы-биле органнарныӊ, ол ведомстволарга хамааржыр органнарныӊ, хереглекчилерниӊ эрге-ажыктарын болгаш кижиниӊ чаагай чоруун камгалаар база хандырар адырныӊ хайгаарал талазы-биле органнарныӊ ажыл-чорудулгалары, ажыл-чорудулгазы улустуӊ амы-тынын, кадыкшылын, хамаатыларныӊ эрге-ажыктарын болгаш хосталгаларын камгалаарынче, ооӊ иштинде кем-херектиг чоруктарга удур туржур, хөй-ниити чуру­мун, өнчү-хөреӊгини камгалаарынче, хөй-ниитиниң айыыл чок чоруун хандырарынче дорт угланган өске-даа органнарныӊ ажыл-чорудулгазынга таравас болур.

1.4. Командировкалап чоруп турарын бадыткаар документилиг таварылгалардан аӊгыда, республиканыӊ иштинде административтиг девискээрлер аразынга хамаатыларныӊ аргыжылгазын кызыгаарлаар.

1.5. Ук Чарлыктыӊ 1.1.-1.4. пунк­ту­ларын­да доктаадып каан кызыгаарлаашкыннарны сагыырынга контрольду Тыва Республиканыӊ Иштики херектер яамызыныӊ, Россияныӊ Тыва Республикада Националдыг гвардияныӊ федералдыг албаныныӊ эргелелинге дагзыр.

  1. Федералдыг күүсекчи эрге-чагыргалыг органнарыныӊ девис­кээр органнарынга болгаш Тыва Республиканыӊ девис­кээринде ол ведомстволарга хамааржыр албан черлеринге, март 30-ден эгелээш, тускай айтыышкын үнеринге чедир,ол органнарныӊ ажылын хан­дырар, федералдыг күрүне албан-хаакчыларыныӊ санын тодарадырын сүмелээр.
  2. Тыва Республиканыӊ күүсекчи эрге-чагырга органнарынга болгаш Тыва Республиканыӊ девискээринде турар муниципалдыг тургузугларныӊ тус чер бот-башкарылга органнары, санитар-эпидемиологтуг байдалдарга дүүштүр, март 30-ден эгелээш, тускай айтыышкын үнеринге чедир, ол органнарныӊ ажылын хандырар күрүнениӊ болгаш муниципалитеттиӊ албан-хаакчыларыныӊ санын тодарадыр.
  3. Массалыг информация чепсек­те­риниӊ бүдүрүлгезин болгаш үндүрүлгезин хандырып турар организациялар март 30-ден эгелээш, тускай айтыышкын үне­ринге чедир, ол организацияларныӊ ажылын хандырар ажылдакчыларныӊ санын тодарадыр.
  4. Долу бот-изоляция чурумун чорудуп турар үезинде, хөй-ниити черлеринге, муниципалдыг тургузугларда автобус док­таамнарынга өйлеп-өйлеп дезинфекция кылырын Республиканыӊ девискээринде турар муниципалдыг тургузугларныӊ тус чер бот-башкарылга органнарынга сүмелээр.
  5. 2019-nCoV чаа коронавирустуг хал­давырлыг аарыгныӊ кирерин болгаш тараарын болдурбас талазы-биле, Тыва Республиканыӊ девискээринде хүлээп алган хемчеглер дугайында чурттакчы чонга медеглеп дыӊнадырын Тыва Республиканыӊ Информатизация болгаш харылзаа яамызы хандырар.
  6. Ук Чарлыктыӊ хажыт чок күүселдезин Тыва Республиканыӊ күүсекчи эрге-чагырга органнары, Тыва Республиканыӊ муниципалдыг тургузугларныӊ тус чер бот-башкарылга органнары, федералдыг күүсекчи эрге-чагырга органнарыныӊ девискээр органнары хандырар.
  7. Ук Чарлыкты Тыва Республиканың «Эрге-хоойлу медээлериниң албан ёзузунуң интернет-порталынга» (www.pravo.gov.ru) болгаш «Интернет» информация-телекоммуникация четкизинде албан ёзузунуң сайтызынга чарлаар.
  8. Ук Чарлык ат салган үезинден эгелээш, күш кирер.
  9. Ук Чарлыктыӊ күүселдезинге конт­рольду Тыва Республиканың Чазааның Даргазыныӊ бирги оралакчызы А.В. Брокертке дагзыр.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2020 чылдыӊ март 30  

№70#Шын