Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн
Кызыл
28 июня, вт

Украинаны Швеция ышкаш...

18 марта 2022
4

Коронавирустуң чаа хевирлери

Израильче даштыкы чурттан ужуп келген ийи кижини шинчилээш, олардан халдавырлыг аарыг коронавирустуң стелс-микрон деп чаа хевирин тодарадып тыпканын ук күрүнениң Кадык камгалал яамызы дыңнаткан.

Коронавирустуң бо чаа хевирин халдавырлыг аарыгның омикрон вариантызының белогундан 2022 чылдың февраль айның 15-те Данияның эртемденнери шинчилеп тыпкан. Оларның шинчилел ажылдарының көргүскени-биле алырга, коронавирустуң бо чаа стелс-омикрон хевири эрги хевирлерден-даа дүрген болгаш калбаа-биле нептерээр шынарлыг, коронавирустан вакцина тарыткан кижилерге безин айыылдыг.

Стелс-омикрондан кижилерниң боостаазы болгаш тыныш органнары аарыыр, тынары бергедээр, деридер, баш аарыыр, ижин-шөйүндүзү аарышкылыг апарып, куду олуртур.

Россияның хайгаарал албанының дыңнадыглары ёзугаар, март 16-да байдал-биле алырга, бистиң чуртта коронавирустан аараан кижилерниң аразында ооң чаа хевири стелс-омикрондан аарааннар 20 хуу хире. Российжи хамаатыларның коронавирустан аарыыры эвээжеп турар болганда, ооң чаа хевири шоолуг-ла нептеревес деп, Росхайгаарал албаны санап турар.

📢Украинаны Швеция ышкаш...

Россияның удуртулгазының бодап турары-биле алырга, Украинага күрүне тургузуу Швецияда ышкаш бооп болур деп, Президентиниң парлалга секретары Дмитрий Песков чугаалаан. Европаның сайзыраңгай күрүнелери Швеция, Финляндия азы Австрия ышкаш, Украина боду чепсектиг күштерлиг болгаш кайы-даа шериг-политиктиг каттыжыышкыннарның кежигүнү болбас дугайында айтырыгны Россия биле Украинаның аразында чугаалажыышкыннарга көдүрүп болур деп Д. Песков демдеглээн.

Украина ындыг эрге-байдалдыг болурунуң дугайында айтырыгны ийи таланың чугаалажыышкыннарының үезинде Киев база саналдап турган дээрзин российжи делегацияның удуртукчузу Владимир Мединский база дыңнаткан. Россия биле Украинаның аразында шериг-политиктиг чөрүлдээни дүрген шиитпирлээриниң аргаларын Москва база дилеп турар деп В. Мединский демдеглээн.

Швеция делегейде эң шыырак экономикалыг чурттарның бирээзи. Ол Европа эвилелиниң кежигүнү, ынчалза-даа НАТО кежигүнү эвес. Бодунуң айыыл чок чоруунуң камгалалынче улуг кичээнгейни салып турар. Европада шериг-политиктиг байдал дүшкүүрээн тудум, НАТО күрүнелери биле Швецияның аразында харылзаазы элээн чоокшулажы берген. Швеция сөөлгү үеде бодунуң девискээрин НАТО-нуң шериглери дайынчы өөредилгелер эрттиреринге чөпшээреп, ол өөредилгелерге бодунуң чепсектиг күштерин киириштирип турар апарган.

Швецияның шыырак экономиктиг байдалы, чурттакчы чонунуң амыдырал-чуртталгазының социал хандырылгазының бедик деңнели өске күрүнелерниң чурттакчыларын бодунче хаара тыртып турар. Бо күрүнениң беш хамаатызының бирээзи-ле даштыкы чурттардан көжүп келген кижи. Көшкүннерниң аразында корум-чурум үрээр, ажык-кончаа сүрер кижилер эвээш эвес. Ынчангаш өске күрүнелерден келген кижилерни Швецияның үндезин чурттакчыларының көөр хөөн чок чоруу үе эрткен тудум күштелип турар. Национализмниң болгаш экстремизмниң дазылдары швед ниитилелде чок деп болбас.

📢Офицерлер дезип турар

Украинаның чепсектиг күштериниң офицерлери шериг хевин анаа хепке солуп кеткеш, шериг кезектеринден дезип чоруп турарын, ооң уржуунда командирлер чок арткан взводтарның болгаш роталарның солдаттары база ок-чепсээн октапкаш, дезип чоруй баарын, оларның ок-боозу тус черниң чурттакчыларының олчазы апаарын российжи шериглерге туттурган украин солдат Олег Игнатов дыңнаткан.

Харьков областың девискээринге дайынчы даалганы күүседип чораан бригаданың командирлериниң дескен уржуунда ол кезектиң украин солдаттарының российжи шериглерге дүжүп бергенин солдат Иван Чеховский чугаалаан.

Украинаның чепсектиг күштеринге дуза кылдыр даштыкы чурттарның бергени амгы үениң нарын ок-чепсээн канчаар ажыглаарын солдаттарга өөредир тускай белеткелдиг кижилер чок болганындан, украин солдаттар ону тулчуушкуннар үезинде ажыглап шыдавазын украин шеригниң 92-ги бригадазының дайынчызы Дмитрий Общинников дыңнаткан.

Тускай сорулгалыг дайынчы операция чорудуп турар российжи шериг кезектеринге удур тулчур хөңнү чок солдаттар болгаш офицерлерниң украин чепсектиг күштерде улам-на көвүдээниниң херечизи – оларның российжи шериглерге боттары дүжүп берип турары.

📢Норвегияга дайынчы өөредилге

Делегейниң чээрби чеди чурттарының шериг кезектериниң “Соок харыы” аттыг шериг өөредилгези Норвегияның соңгу талакы девискээринде чоруп эгелээн. Норвеж далайга болгаш ооң эрии черлерге камгалал хевирлиг дайынчы белеткел өөредилгезин эрттирип турар. Бо дайынчы өөредилгениң башкарылгазын Норвегияның чепсектиг күштериниң дээди командылалы бодунга алган. Өөредилгеде 27 күрүнениң 30 муң дайынчызын хаара туткан. Ол хире хөй киржикчилиг дайынчы өөредилге Норвегияның девискээринге 1980 чылдардан бээр эртпээнин шериг хайгааракчылар демдеглээн.

Норвегияның далай болгаш чер девискээринге улуг хемчээлдиг камгалал сорулгалыг дайынчы өөредилге эрттирер дугайында Россияның дээди шериг командылалынга баш бурунгаар албан ёзузу-биле медеглээнин, российжи дээди шериг командылалы бодунуң хайгааракчыларын бо өөредилгеже чорутпас деп шиитпирлээнин Норвегияның чепсектиг күштериниң кол оперативтиг штавының удуртукчузу генерал-лейтенант Ингве Одло өөредилгени чырыдып турар массалыг информация чепсектеринге дыңнаткан.

Норвегияда “Соок харыы” дайынчы өөредилге апрель 2-ге чедир уламчылаар.

📢Америк политик удурланган

Украинага 13,6 млрд. доллар түңнүг экономиктиг болгаш шериг дузазын көргүзер шиитпирни Американың Каттышкан Штаттарының президентизи Джо Байден хүлээп алган.

Бо дузаның шериг кезээнге хамаарыштыр удурланганын АКШ-та көскү политик, президент соңгулдаларынга Джо Байденге чаржалаштыр киржип турган Рон Пол медеглээн. Президент Джо Байденниң болгаш ооң администрациязының чорудуп турар политиказын Рон Пол дыка чидии-биле шүгүмчүлээн. Солдат бодунуң эктинге чүктеп алгаш, 10 километр хире ырактан адарга, боду башкарлып, дайызынның танкыларын болгаш өске-даа техниказын агаарга болгаш черге чок кылып, часпас адар чиик ракеталарны; тулчуушкун шөлүнүң кырынга ужуп тургаш, дайзынны тодарадып тып, чок кылып болур, боттары башкарлыр ракеталар-биле чепсеглээн дайынчы ужудар аппараттарны украин талага дамчыдып бээр деп турары украин-российжи шериг чөрүлдээлерни улам чидиглендирер деп Рон Пол санап турар. Россияның Президентизи Владимир Путинге хуу­да кыжанныышкыннар, амгы үениң бедик технологиялыг чепсектери-биле украин шериглерни чепсеглээри Россия биле АКШ-тың аразынга дайынчы хөделиишкиннерге чедирип болур деп америк политик Рон Пол кичээндирген.

Россияның информация агентилелдериниң ажык медээле­ринден Ш. МОҢГУШ белеткээн.