1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АЛБАН ЧЕРЛЕРИНГЕ БЫЖЫГЛААН

ТР-ниң Чазааның декабрь 5-те №444-р айтыыш­кыны-биле Бай-Тайга кожууннуң девискээринге улуг хар чагган соонда тургустунган онза байдалдың уржуктарын чайладыр талазы-биле хемчеглерни ап чорудары-биле Кара-Хөл сумузунуң малчыннар турлагларын республиканың яамы, ведомстволарынга быжыглаан.
Бердинген даңзы езугаар Күрүнениң «Убса-Нур ыйгылаа­жы» биосферлиг камгалалдыг албан черинге (чөпшээрешкени-биле) Кара-Хөлдүң Хөл-Бажы деп черде 11 малчын турлагны, Дириг амытаннар объектилерин болгаш сугнуң биологтуг курлавырын камгалаарының талазы-биле күрүне комитединге Делег-Хөл деп черде 14 кыштагны,  Ажыл-чорудулганың чамдык хевирлерин лицензиялаар болгаш хайгаараар талазы-биле албанга Тапсы деп черде 5 коданны, Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызынга  Алдыы, Ортаа, Yстүү Шивилиглерде 22 коданны,  Арга-арыг ажыл-агыйының, бойдус курлавырларының болгаш экологияның күрүне комитединге (Барыын-Хемчиктиң болгаш Бай-Тайганың арга-арыг ажыл-агыйларынга) Даштыг-Хөлде 15 малчын турлагны, Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар талазы-биле албанга Арга-Баары деп черде 21 коданны, Ветеринарлыг хайгаарал албанынга  Борлуг-Хову биле Ховужук деп черлерде 5 кыштагны быжыглаан. 
                  Даш-оол МОНГУШ.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.