1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

БИЛИР СИЛЕР БЕ?

БАЙ-ШЫДАЛДЫГ БОЛУР ДИЗЕ…
  • Акша хавы аар өр­тектиг болгаш арыг хөмден кылган болур ужурлуг.
  • Шалыңны алган соонда, удуур мурнунда көрүнчүк адаанга шыгжап каар болза, оон-даа көвүдээр. 
  • Чемненир өрээлге азы чемненир стол чанынга көрүнчүк турар болза, чедимче болгаш бай-шыдал ээлерин белен кагбас деп санап турар. 
  • Дүштеки чем үезинде хлебтиң бир кескиндизин албан чиирин сүмелеп турар. 
  • Тогланчыларны хол-биле чыгбас – ядараар. 
  • Дусту, чигирни сал­чапкан таварылгада муң­гараваңар – ол акша­ла­нырының демдээ-дир.
  • Акша чээлиге алырда, үүрмек кылдыр албаңар – өске кижиниң чединмес амыдыралын ап болурунуң айыылы бар. 
  • Акшаны чүгле оң хол-биле бээр, а алырда солагай хол-биле алыр. 
  • Бажыңга акша чечээн (толстянка) тарып, өстүрүп алыңар. Yнүштүң ажаалдазы эки болуп өскен тудум, өг-бүлеңерге бай-шыдалыңар чоорту дыңзыг болур. 
 
INSTA-КЫРГАН-АВА
Красноярск хоорайның 89 харлыг хоочуну Елена Ерхова огородунга тараан чечектерин, аргаан чүүлдерин саткаш, акша-төгерикти, пенсиязын чыып алгаш, чылда 1-2 катап албан аян-чорук кылыр. 
Красноярскиниң аян-чорук агентилелиниң ажылдакчылары кырган-авага өртээ чогумчалыг болгаш агаар-бойдузу таарымчалыг чуртту шилип бээр. Орукче Елена Михайловна чүгле эң-не херек чүүлдерин алыр: эм-таң, документилер, фотоаппарат, диш чуур щетка, хеп. Хоочун энеге рюкзакты чүктээри аар болбайн канчаар. Ынчалза-даа аңаа дуза кадар күзелдиглер чурт санында хөй.
Аныяк үезинде кырган-ава акша-төгерииниң чедишпези-биле өске чурттар кезиир аргазы чок турган. Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде ол Оренбург хоорайга тылга ажылдап, тараа тарып, дүжүт ажаап турган. Ол-ла үеде Елена Михайловна өөнүң ээзи-биле таныжып алган. Амгы үеде аян-чорукчу эне чааскаан чурттап турар. Ооң уруу, уйнуктары удаа-дараа аалдап кээп, ооң кадыкшылын сонуургап турар.
Интернетте Instagram (babushka1927) социал четкизинде аян-чорукчу кырган-ава кайы чуртта чеде бергениниң дугайында медээлерни, фото-чуруктарны удаа-дараа салып турар. Ооң чагыдыкчыларының саны 3500 ашкан! Тылдың хоочуну чугаакыр, дузааргак, кезээде хүлүмзүрүп чоруур болгаш делегейниң кайы-даа булуңунга баарга, ооң эш-өөрү немежип-ле турар. 
 
СЕЗЕН  ХАРЛЫГ  МОДЕЛЬ
Кыдатка эрткен мода неделязының бир киржикчизи хамыкты кайгаткан. Сезен харлыг Ван Дэшунь аңаа  аныяктардан дудак чок күш-культуржу мага-бодун көргүзүп, интернеттиң “сылдызы” болган. Ол хүнде 3 шак иштинде сула шимчээшкиннерни кылып, бодунуң угаан-медерелин сайзырадыры-биле чаа чүүлдерни шенеп турар.
“Бистерден өске кым-даа бистиң чедиишкиннеривисче орукту дуглап шыдавас” – деп, Ван Дэшунь чугаалаар.
Мода неделязының көргүзүүнүң соонда, ол “Кыдаттың эң изиг кырган-ачазы” деп шолага чединген. Кырган-ача “Запретное царство” деп кинога нефрит императорнуң ролюн база ойнаан.
Кырган-ава, кырган-ачаның назы-хары чеже-даа улгаткан болза, оларның сагыш-сеткили ам-даа “аныяк” хевээр.
 
ОН  ДОЛЛАР
Кубин революцияның болгаш Кубаның келир үеде баштыңы Фидель Кастро 14 харлыында АКШ-тың Президентизи Франклин Рузвельт­че чагаа чоруткан турган. Ооң сөзүглели мындыг: “Мээң эки эжим Рузвельт! Бир эвес силерниң күзелиңер бар болза, меңээ 10 доллардан чорудуп бериңерем. Чүге дизе чуртталгамда ол хире түңнүг долларны көрүп-даа, холумга тудуп-даа көрбээн мен”.
1975 чылда Ак бажыңдан ооң чагаазынга харыыны чорутканын Фидель Кастро репортерларга чугаалаан. Ынчалза-даа ооң эдеринчизи болур ужурлуг 10 долларны кым-даа чорутпаан болган.

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.