1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"БИЧЕ БУТ-БӨМБҮҮН - ШКОЛАЛАРЖЕ"

Бүгү-россияда чарлаттынган бо төлевилел езугаар ооң регионалдыг чадазының спортчу маргылдаалары школачыларның кышкы дыштанылгазының үезинде Кызылда Сүбедей аттыг спорт ордузунга болуп эрткен. 
Аңаа бо удаада 1999-2000 чылдарда төрүттүнген оолдар, уруглар аразынга солун маргылдаалар ийи хонук үргүлчүлээн. Оолдар аразынга ниитизи-биле 11 командаларның ойнакчыларын 3 аңгы бөлүкке чаргаш ойнаткан. Бөлүк бүрүзүнге 1-2 черлерни алган командаларны каттыштыргаш, оларның аразынга болган оюннардан тиилекчизин илереткен. 
Маргылдааның бирги хүнүнден эгелээш, республиканың Агролицейиниң өөреникчилери ук оюннарга эки белеткенгенин көргүскеш, чартык финал оюнда ыраккы Мөңгүн-Тайгадан келген оолдарны уткаш, чемпион ат дээш оюнга киржир эргени чаалап алганнар. 
Өске бөлүкке Кызылдың 5 дугаар школазының өөреникчилери чаңгыс-даа аштырыышкын чок ойнааш, түңнелинде Агролицейниң командазы-биле чем­пион ат дээш ойнааннар. Маңаа 5 дугаар школаның оолдары артык белеткелдиин көргүскеш, чемпион атка төлептиг болганнар. Кызыл-Мажалыктан келген оолдар Мугур-Аксының школачыларын тиилээш, 3-кү шаңналдыг черни алганнар. 
Уруглар аразынга болган маргылдаага Ак-Довурак хоорайдан келген школачылар – бирги, Кызылдың 14 дугаар школазы – ийиги, Агролицейниң шилиндек командазының бут бөмбүкчүлери – үшкү черлерни ээлээннер. 
Ооң соонда 2001-2002 чылдарда төрүттүнген биче бөлүктүң оолдарының, уругларының аразынга болган маргылдаа январьның 11-ге чедир уламчылаан. Маңаа оолдарның 14, уругларның 10 командазы шөлче үнүп, солун оюнун көргүскеннер. 
Бөлүк бүрүзүнге тиилелгени чедип алган оолдарның-даа, уругларның-даа командалары Тыва Республиканың спортчу адын Сибирь Федералдыг округтуң Красноярск хоорайга болур түңнел маргыл­дааларынга барып киржир эргени чаалап алганнар.
Владимир ЧАДАМБА. 
Авторнуң тырттырган чуруу.
 
БАЙ-ТАЙГАНЫҢ СПОРТЧУ ЭЛИТАЗЫ
Бай-Тайга кожууннуң уруг­лар болгаш элээдилерниң спорт школазының башкылар коллективи (директору С.Х. Кашпык-оол) Чаа чыл бүдүүзүнде «2016 чылдың школачы спорттуң элитазы» деп байырлал кежээзин эрттирген. Аңаа спорт школаның Шуй, Бай-Тал, Кызыл-Даг сумуларында салбырларының тергиин спортчулары база чедип келген.
Спорт школаның өөредилге эргелекчизи А.С. Даржаа байырлалды ажыткаш, ук школаның дугайында кыска тайылбырны кылган: «Бистиң кожууннуң уруглар болгаш элээдилерниң спорт школазында 7 спортчу секцияда (баскетбол, хол бөмбүү, бут бөмбүү, бокс, кикбоксинг, хостуг хүреш, шахмат) ниитизи-биле 933 өөреникчи хаа­ра туттунган. Спорт школаның 28 тренер- башкының 12-зи «Тыва Республиканың күш-культура болгаш спорттуң тергиини» деп хөрек демдектериниң эдилекчилери. Тренер-башкылар С.Х. Кашпык-оол, Л.Н. Төре, С.Н. Куулар, К.Х. Бурундукай олар «Тыва Республиканың спорттуң хоочуну» деп хүндүлүг адынга төлептиг ажылдап, аныяк салгалга дагдыныкчылар болуп турар. 2015-2016 өөредилге чылында тре­нер-башкыларның өөредип кижизиткен аныяк спортчулары 49 алдын, 58 мөңгүн, 94 хүлер медальдарны республика болгаш Сибирь федералдыг округка болган маргылдааларга киришкеш, чаалап эккелген. Аныяк спортчуларның бо ча­йынналчак чедиишкиннери башкыларның болгаш өөреникчилериниң кызымаккай күш-ажылының түңнели-дир».
Дараазында Бай-Тайга кожууннуң чагырга даргазы К.К. Салчак аныяк спортчуларга чедиишкиннерни, ат-алдары бедик чоруурун күзээн чылыг сөстерни илереткен.
Кежээниң база бир онзагай болуушкуну Россия чергелиг хостуг хүреш маргылдаазынга Бай-Тайганың 16 харлыг мөге кызы Алдынай Даржаа (тренери С.О. Даржаа) 3-кү черни алгаш, «Россияның хостуг хүрешке спорт мастеринге кандидат» деп спортчу атты хөрек демдээ-биле алган. Ону байырлыг байдалга кожууннуң чагырга даргазы Алдынай Даржаага тывыскан. Хуу сайгарлыкчы Орлан Таргын аныяк мөге кыска келир үеде Лориса Ооржак ышкаш чедиишкинниг хүрежип, Олимпий чемпиону болурун йөрээгеш, 5000 рубльди болгаш өртектиг белекти сөңнээн. 
Шылгараан аныяк спортчуларга кожуун чагыргазының  өөредилге эргелели, саң-хөө килдизи, көдээ ажыл-агый эргелели, санажылга палатазы, ОБЯ-ның өрт кезээ, полиция албаны, пенсия фондузу, харылзаа чери, ажаалга банкызы дээш өске-даа албан черлери, хуу сайгарлыкчылар деткикчилеп, шаңналдарны тывыскан. Кожууннуң культура адырының ажылдакчылары солун оюн-көргүзүүн чыылган чонга бараалгаткан.
Байырлалдың төнчүзүнде төлептиг­лерни илереткен. Бодунуң спортчу чедииш­киннери дээш «Эң эки спортчу-2016» деп атка Алаш Хертек (хостуг хүреш) төлептиг болган. Номинация аайы-биле Айдаш Даваа (бокс), Чаптаар Сагды (кикбоксинг), Алдынай Даржаа (хостуг хүреш), Хемчик-оол Салчак (тыва хүреш) олар алган. Альберт Адыг-оол «Эң эки тренер башкы» деп аттың эдилекчизи болган.
Бай-Тайганың аныяк спортчуларынга моон-даа соңгаар чайынналчак чедиишкиннерни, хей-аъды, сүлдези бедик, оруу ак, чоруу чогунгур болурун күзедим.
 
АНЫЯК БОКСЕРЛАР
2016 чылдың декабрьда Кызыл хоорайга Сибирь федералдыг округтуң элээди оолдар аразынга кикбоксингиге шилилге маргылдаа болган. Аңаа Бай-Тайга кожууннуң уруглар болгаш элээдилерниң спорт школазының аныяк боксерлары киришкеш, чедиишкинниг болган.
Аңгырак Хертек (42 кг) чемпионнааш, алдын медальды чаалап алган. Чаптаар Сагды (44 кг) мөңгүн медальды, Киваа Борбай-оол (39 кг), Ай-Хаан Коңгар (33 кг), Уран-Даш Хүрең-оол (27 кг) хүлер медальдарның эдилекчилери болган.
Тренер-башкылары Альберт Адыг-оол, Арат Салчак оларның кызымаккай күш-ажылының түңнели-дир. Спортчуларга болгаш башкыларга моон-даа соңгаар спортчу чедиишкиннерни күзеп каалы.
Көк-оол САЛЧАК.
Тээли суур. 

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.