1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

БЮДЖЕТТИ БАДЫЛААН

Ноябрьның 30-де Ты­ва Республиканың Дээ­ди Хуралының (пар­ла­ментиниң) ийиги чыыжының чедиги сессиязының бешки ээлчеглиг хуралында рес­публика бюджедин бадылаан. Хүн айтырыынга 24 айтырыгны чугаалашкан, ооң эң колу – «2018 чылда база планныг 2019 биле 2020 чылдарда Тыва Республиканың республика бюджединиң дугайында» Тыва Республиканың Хоойлузу болган. 
Көскү хөй-ниити ажылдакчызы Чимит-Доржу Ондарны Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының чаа кежигүнү кылдыр бадылаары-биле хурал эгелээн. Ол дугайында доктаал төлевилелин парламентиниң депутаттары шупту бир үн-биле бадылаан. Дээди Хуралдың даргазы Каң-оол Даваа регионнуң Хөй-ниити палатазының составынче киргени-биле байыр чедиргеш, үре-түңнелдиг ажылды аңаа күзээн. 
Депутаттар келир чылдың база планныг 2019 биле 2020 чылдың республика бюджединче улуг кичээнгейни салган. Хүлээп алган хоойлу езугаар документини бадылаан, үндүрүглер болгаш өске-даа орулгалар, эгидилге чок киирилделер-биле кады 2018 чылда республика бюджединиң орулгалыг кезээ 23 781 397,3 муң рубль. А бюджеттиң чарыгдалдыг кезээ 24 268 800,0 муң рубль, ынаар күш-ажыл төлевириниң фондузу, ажыл чок чурттакчы чоннуң албан медицина камгаладылгазының камгаладылга дадывырлары, нии­ти күрүне чарыгдалдары база өске-даа мурнады боттандырар угланыышкыннар кирген. 
Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарының сүмелери-биле кол саң-хөө документизин хүлээп алган. 
Чижээ, Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы биле Тыва Республиканың Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйы регионда школа назыны четпээн өөредилге системазын модернизастаары-биле Чадаана хоорайда 280 олуттуг чаа уруглар садының тудуун 2019 чылда тудар объектилер даңзызынче киирерин санал­даан. Тыва Республиканың Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызы «Тыва-кобальт» комбинаттың артынчыларын узуткаарынга немелде акша-хөреңгини тывар айтырыгны ажылдап кылырын сүмелээн. Республиканың тос яамызының база албаннарның сүмелерин база көрген. 
Сессия хуралынга 2018 чылда Тыва Республиканың күрүне өнчү-хөреңгизин хуужудар программаны база бадылаан. 2018 чылда күрүне өнчү-хөреңгизин садып-саарганындан республика бюджединче 35 млн. 225 муң рубль түңнүг акша кирери планнаттынган. Кызыл хоорайда Мир кудумчузунда элээн каш чурттавас оран-савалар программаның реестринде чок болганы-биле, ук программага өскерилгелерни киирип, хүлээген. Ынчангаш күрүне өнчүзүн сатканындан республика бюджединче кирер ужурлуг сан-түң 670 муң рубльге кызырлыр. 
Хуралда «Тыва Республикада иштиг херээженнерни, уруг эмзирип турар иелерни база үш харга чедир уругларны эмчиниң бижии-биле хоолулуг чем-биле хандырарының дугайында» деп хоойлу төлевилелин хүлээп алган. Тыва Республиканың кадык камгалал са­йы­дының оралакчызы Алла Намдак ол дугайында илеткелди кылган. Чаа хоойлуну хүлээп алыры ол эмчи-социал деткимче алыкчыларын база ону алырының чурумун тодарадырынга херек деп ол тайылбырлаан. 
Республика девискээринде чаштарның аттарын болгаш фамилияларын бүрүткээрин та­йылбырлаан хоойлу төлевилели база хүлээп алдынган. Аттарга «дефистен» аңгыда, чурагайларны, үжүктер-чурагайларны, санаашкыннарны база үжүктерге хамаарышпас демдектерни кии­рерин хораан өскерилгелерни киирген. Аттарга аттынган сөс­тер, ранг, албан-дужаал, титулдар турбас. Уругнуң фамилиязы дефис-биле коштунган ийи сөстен көвүдевес ужурлуг. 
«2018 чылда база планныг 2019 биле 2020 чылдарда Тыва Республиканың албан медицина камгаладылгазының девискээр фондузунуң бюджединиң дуга­йында», «Тыва Республиканың орук фондузунуң дугайында» Тыва Республиканың Хоой­лузунуң 1-ги чүүлүнге өскерилге киирериниң дугайында» база «Муниципалдыг ажыл-албан дугайында» Тыва Республиканың Хоойлузунга өскерилгелер киирериниң дугайында» хоойлуларны депутаттар бир үн-биле хүлээп алган. 
Оон аңгыда регионнуң 14 хоойлузунга федералдыг хоойлужудулгага дүүштүрери-биле өскерилгелерни киирип, бадылаан.
ТР-ниң Чазааның парлалга албаны.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.