1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ДАЛАЙЖЫ ДАДЫГЫЫШКЫН

Тыва Республиканың прокуратуразының килдис начальниги, юстицияның улуг чөвүлекчизи Амир Монгуш прокуратура органнарынга 24 чыл иштинде албан-хүлээлге эрттирген. Ооң удурткан килдизи судтарга кеземче херектерин көөрүнге прокурорларның киржилгезин хандырып турар. Ол чүгле организастыг ажыл-биле кызыгаарланмайн, онза аар кемниг херектер үүлгеткен кижилерге хамаарыштыр күрүне буруудадыышкынын боду хандырып, ол ышкаш күрүне чажыды-биле холбашкан херектерге болгаш даңгыраглаан төлээлерлиг судтарга киржип турар. 
Ол Шериг-Далай флодунга албан эрттирип тургаш, атомнуг лайнерге эжиндириишкинче 5 ай иштинде чоруй баар турган. Ынчан төрээн Шемизиниң кайгамчык чараш черлери дүжүнге бо-ла кирип кээр. Шериг-Далай флодунга албан эрттирген соон­да, төрээн черинге келгеш, юрист болурун шиитпирлээн. Ачазы Достей-оол Кончук­ович эрге-хоойлу камгалаар органнарның хоочуну, акызы Артур ынчан Красноярскиниң университединиң юридиктиг факультединге өөренип турган. Ол база прокуратура органнарынга 18 чыл ажылдаан.
Амир акызының аайы-биле Красноярск хоорайның юридиктиг техникумун дооскаш, Барыын-Хемчик кожууннуң прокурорунуң дузалакчызынга ажылдап тура, база-ла Красноярскиниң күрүне университединиң юридиктиг факультедин доозуп алган. Бир чыл болганда ону истекчи кылдыр томуйлаан, аңаа 5 чыл иштинде дүн-хүн чок ажылдаан. Белен эвес мындыг албан-хүлээлгеге шериг-далай флодунга алган дадыгыышкыны аныяк ажылдакчыга кончуг дузалаан. 2000 чылда Амир Дос­тей-оолович Таңды кожууннуң прокурору апарган, а 2010 чылда ТР-ниң прокуратуразынче депшээн. 
Прокуратура органнарынга ак сеткилдиг ажылы дээш Амир Монгуш «Тергиин эки албан-хүлээлгези дээш» база «Россия Федерациязының про­куратуразының хүндүлүг ажылдакчызы» хөрек демдектериниң эдилекчизи, ол ышкаш «Россия прокуратуразының 290 чы­лы» юбилейлиг медаль-биле шаңнаткан.
Бо хүннерде Амир Дос­тей-оолович Монгуш Москвада Россияның прокуратура орган­нарының 295 чыл оюнуң байырлалында Тываның делегациязы-биле кады киржип турар.
Чурукта: юстицияның улуг чөвүлекчизи Амир Монгуш.
Василий КРИВДИКТИҢ тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.