1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ДЕЛЕГЕЙ ДЕҢНЕЛИНЧЕ ҮНЕР

Тываның төөгүзүнде арткан көскү күрүне ажылдакчылары, политиктер – Анчымаа Тока, Долчанмаа Байкара, амгы үеде РФ-тиң Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу, Тываның Чазааның Даргазының бирги оралакчызы Органа Натсак дээш өске-даа херээжен удуртукчуларны адап болур. Бо үндүрүлгеде эрге-чагыргада аныяктарны төлээлээн кыс удуртукчу Роланда Самбу-Хоону номчукчуларга таныштырар-дыр бис. 
 
— Роланда Михайловна, баштай Тыва Республиканың Даштыкы экономиктиг харылзаалар талазы-биле агентилелдиң директорун­га томуйлатканыңар-би­ле “Шын” солуннуң номчук­чуларының байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер.
— Четтирдим.
— Агентилелдиң 2016 чылда ажыл-чорудулгазының түңнелдери-биле таныштырып көрүңерем?
— Бо чылын Тывага келген ийи улуг делегацияларны демдег­леп болур. Бирээзи, Татар Республиканың Президентизи Рустам Миннихановтуң ажыл-агый аайы-биле Тыва­га келгени. Тываның база Татар­станның удуртукчулары экономика, эртем болгаш культураның аңгы-аңгы адырларынга кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалашкан.  Ол ынчан Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол татар биле тыва чоннар ук төө­гүзүнден база сагыш-сеткилинден төрел чоннар дээрзин демдеглээн.  
Татарстан Россияда үлетпүр хөгжүлдезиниң талазы-биле мурнуку одуругда, инфраструктуразы бедии-биле сайзыраан регион.  Тываның Баштыңы Ш.В. Кара-оол болгаш Татарстанның Президентизи Р.Н. Минниха­нов июль 1-де Тыва биле Татар­станның аразында садыг-экономиктиг, эртем-техниктиг, социал болгаш культурлуг кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага аттарны салган. Ында 2016-2020 чылдарда адыр бүрүзүнге аңгы-аңгы хемчеглерниң планы кирген. Ооң иштинде курорт комплекизиниң тудуу, Кызыл – Казань – Москва – Казань – Кы­зыл авиарейсти ажыдары, студентилеривистиң билиин бедидери болгаш арга-дуржулга солчулгазы дээш оон-даа өске хемчег­лер көрдүнген.
Ол ышкаш чоокта чаа Моол­дуң үш аймааның: Убсанур аймак­тың губернатору Д. Батсайхан, Захван аймактың губернатору Д. Батсайхан база Копту аймактың губернатору Д.Галсандондог Тывага албан езузу-биле кээп чораан. Тыва­ның Баштыңы Шолбан Кара-оол Моол аймактарның удуртукчулары-биле садыг-экономиктиг, эртем-техниктиг, культурлуг кады ажылдажылга дугайын­да дугуржулгаларга атты салган. Россия биле Моолдуң аразында дипломатчы харылзааларны тургусканының 95 чылын база Тыва-биле кожа-хелбээ Моол-биле дипломатчы хамаарылганың 90 чылын кады демдеглээнивис онзагай болуушкуннарның бирээзи. 
Тыва Республикага Убсанур, Завхан база Копту аймактарның губернаторларының ажыл-албанының түңнелдери-биле демниг кады ажылдажылганың бурунгаар угланыышкыннары кирген хемчеглер планынга база атты салган.

Уланчызын 2017 чылдың январь 1-де үнген №1 "Шын" солундан номчуңар.

Шончалай  ХОВАЛЫГ 
чугаалашкан.
Авторнуң тырттырган чуруу.

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.