1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ДЕПУТАТТАРНЫҢ САНАЛДАРЫ

Тыва Республиканың Дээди Хуралының Айыыл чок чорук, хоойлу-дүрүм болгаш кызыгаар чоогунуң айтырыгларының талазы-биле комитединиң хуралы болуп эрткен. Аңаа парламентиниң чүгле бо комитединиң кежигүннери эвес, а Энергетика, тудуг, транспорт болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый талазы-биле комитединиң даргазы Алдын-кыс Коңгар, аграр политика, өнчү-хөреңги харылзааларының болгаш экология талазы-биле комитединиң даргазы Радислав Наважап олар база киришкеннер.
Тыва Республиканың Иштики херектер яамызының ажыл-чорудулгазының дугайында кыска отчетту яамының хөй-ниитиниң корум-чурумун камгалаар килдизиниң начальнигиниң оралакчызы Март-оол Тарначы кылган. Отчеттуг үе дургузунда кылып чоруткан ажылдарда чедиишкиннер барын ол айыткан. Чижээлээрге, өжегерээн үүлгеткен өлүрүүшкүннер, кижилерниң кадыынга чедирген өлүмнүг кемдээшкиннер, дээр­бечи халдаашкыннар, бажың оорлаар болгаш транспорт оорлаар кем-херек үүлгедиглериниң саны кызырылган. Кем-херек үүлгедиглери-биле демиселде чамдык чедиишкиннер бар-даа болза, кем-херек үүлгедиглериниң саны ниитизи-биле көвүдээн. Кызыл хоорайның болгаш сес кожууннуң девискээринге кем-херек үүлгедии хөй болган. Соталыг телефоннар оорлаары, назы четпээннер болгаш кеземче херээ эрттирип чо­раан кижилерниң кем-херек үүлгедири дүвүренчиг болуп артпышаан. 
Тыва Республиканың Иштики херектер яамызының хөй-ниитиниң корум-чурумун камгалаар килдизиниң начальнигиниң оралакчызы Март-оол Тарначының отчедун Дээди Хуралдың депутаттары дыңнааш, хөй-ниитиниң корум-чурумун камгалаарынга ажыктыг болур саналдарны бергеннер. 
ТР-ниң Дээди Хуралының Айыыл чок чорук, хоойлу-дүрүм болгаш кызыгаар чоогунуң айтырыгларының талазы-биле комитединиң даргазы Виталий Бартына-Сады кызыгаар чоогунуң кожууннарынга полиция ажылдакчыларының санын көвүдедириниң аргазын өөренип көөрүн саналдааш, полицияның орукка постуларын катап тургузар айтырыгже Иштики херектер яамызының удуртулгазының кичээнгейин угландырган. Ол ышкаш бөлүктежип алгаш, наркотиктер, арага садар, мал оорлаар, мөлчүкчү оюннар организастаар кем-херек үүлгедиглерин илередип тывар болгаш оларны чок кылыр талазы-биле ажылды улам күштелдирериниң чугулазын демдеглээн. 
ТР-ниң Дээди Хуралының Энергетика, тудуг, транспорт болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый талазы-биле комитединиң даргазы Алдын-кыс Коңгар Иштики херектер яамызының хөй-ниитиниң корум-чурумун камгалаар килдизиниң начальнигиниң оралакчызы отчедунга кем-херек үүлгедиглерин ээвээжедириниң болгаш чидиг айтырыг­ларны шиитпирлээриниң аргаларын саналдаар ужурлуг деп демдеглээн. 
Республиканың парламентизиниң Аграр политика, өнчү-хөреңги харылзааларының болгаш экология талазы-биле комитединиң даргазы Радислав Наважап ооң Дээди Хуралда төлээлеп турары округтарның чурттакчылары оларның билдириишкиннери-биле корум-чурум камгалаар ажыл болгаш кем-херектер-биле демисел  полицияның ажылдакчыларының талазындан шалыпкын эвес дээрзинге хомудап турарын чугаалаан. 
Тыва Республиканың Иштики херектер яамызының хөй-ниитиниң корум-чурумун камгалаар килдизиниң начальнигиниң оралакчызы Март-оол Тарначының допчу отчедун чугаалажып көрген соон­да, кеземче херээн эрттирип чораан кижилер-биле профилактиктиг ажылды күштелдирерин депутаттар саналдаан.
Тыва Республиканың иштики херектер сайыды Александр Щур яамының 2017 чылда ажылының дугайында отчетту бо чылдың март 28-те ТР-ниң Дээди Хуралының сески сессиязының үшкү ээлчеглиг хуралынга кылыр. Ооң илеткелинге полиция органнарынга хамаатыларның билдириишкиннери-биле ажылды дээштиг чорударының аргаларын база айтырын депутаттар саналдаан. 
ТР-ниң Дээди Хуралының парлалга албаны. 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.