1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЖУРНАЛИСТЕРНИ ШАҢНААН

Россияның парлалга хүнүн­де Кызыл хоорайның мэриязынга «Центр Азии» солуннуң кол редактору Надежда Антуфьеваны,  «Ава» солуннуң редактору, хоочун журналист Лидия Иргитти, КТРК «Тываның» хоочуну Александра Монгушту, «Тувинская правда» солуннуң хоочуну фотокорреспондент Владимир Савиныхты, хоочун журналист, фотокорреспондент Виталий Шайфулинни, «Плюс-Информ» солуннуң журнализи Татьяна Рамазанованы «Кызыл хоорайның сайзыралынга киир­ген үлүг-хуузу дээш» деп медальдар-биле шаңнаан.
Кызыл хоорайның Төлээ­лекчилер Хуралы ТР-ниң журналистер эвилелиниң даргазы Эльвира Лифановага, «Голос Азии» радио станцияның кол редактору Ольга Возовикованы, «Плюс Информ» солуннуң корреспондентизи Ирина Качанга, «Тувинская правда» солуннуң кол редакторунуң оралакчызы Саяна Цойга, «Тувинская правда» солуннуң кол редактору Роман Тас-оолга, «Тувинская правда» солуннуң политика болгаш эрге килдизиниң редактору Кирилл Самохваловка, «Шын» солуннуң кол редактору Александр Шоюнга Хүндүлел бижиктерни тывыскан.
НЕПАЛДАН ӨӨРҮП ЧЕТТИРИИШКИН
2015 чылдың чазын Непалга күштүг чер шимчээшкининге 8 млн. кижи когараан. Делегейниң улуг чурттары Непалга саң-хөө болгаш материалдыг ачы-дузаны дораан көргүскен. Россия, АКШ, Кыдат база Индия чурттары чурттуң когараан регионнарынче камгалакчыларын чоруткан. Тываның Чуковский аттыг уруг­лар библиотеказының ажылдакчылары школачы херекселдер, номнар база чигирзиг чемнер чыггаш, «Делегейниң 7 шыпшыы» деп төлевилелдиң киржикчилери тыва альпинис­терден дамчыткан турган.
Бо чылдың январь эгезинде «Чуковка» Непалдан өөрүп четти­риишкинниг харыы чагаа алган. Ча­гаада ачы-буян фондузунуң төлээзи Мингма Гелу Шерпа Тываның культура ажылдакчыларынга үнелиг деткимчези дээш өөрүп четтиргениниң чылыг сөстерин бижээн. 
ТЫВАГА ЧАА КЛУБТАР
2017 чылда РФ-тиң Культура яамызының «100 көдээ клубтар» деп программазы-биле Тывага 5 чаа клуб тудуунга болгаш 5 клубтуң капиталдыг септелгезинге 150 млн. рубльди берип турар. Республиканың кайы сумуларынга чаа клубтар тудары тодараттынган. Ол дээр­ге Сарыг-Сепке, Баян-­Колга, Эйлиг-Хемге, Ак-Дашка база Чаа-Суурга. Ол ышкаш Барыын-Хемчик кожуун­да Кызыл-Мажалыктың база Дөң-Терезинниң, Тес-Хемде Белдир-Арыгның, Таңды кожуун­да Дүргенниң база Чаа-Хөлде Кызыл-Дагның Культура одагларынга капиталдыг септелгени чорудар. Тудуг болгаш септелге ажылдары 2017 чылдың ноябрьга чедир доо­зулган турар ужурлуг. Ук прог­рамманы боттандырарынга республика бюджединден 8 млн. рубльди немей бээр.
ЭҢ-НЕ ИДЕПКЕЙЖИ СУМУ
Каа-Хем кожууннуң суму­ла­рының аразынга бо чылдың январь 1-ден февраль 26-га чедир «Эң-не идепкейжи суму» деп мөө­рейни чарлаан. Мөөрейниң тии­лекчилерин «Шагаа-2017» байырлалында шаңнап-мактаар. Ам бо хүннүң бадылаашкыны-биле Ильинка, Кундустуг, Суг-Бажы суурлары идепкейлиг чоруп турар. 
ХУУЛГААЗЫН ОЮННАР
Барыын-Хемчик кожууннуң «Өг-бүлеге дуза чедирер» төп­түң ажылдакчылары хөй ажы-төлдүг болгаш орулгазы эвээш өг-бүлелерниң уругларынга «Хуулгаазын оюннар» деп солун хемчегни эрттирген. Идепкейлиг киришкен уругларга кожууннуң күш-ажыл болгаш социал эргелели шаңналдарны тывыскан.
ХЕРЭЭЖЕН ЧОННУҢ ХЕЙ-АЪДЫ ДЭЭШ
Тыва чуртувус 100 ажыг чылдар иштинде канчаар-даа аажок хөгжүп сайзырап келген. Сөөлгү чылдарда экономика, тудуг-суур, орук, социал адыр дыка шапкын хөгжүп орар. Эң ылаңгыяда чединмес өг-бүлелерге, өскүс-чавыс ажы-төлге эки чүүлдер кылдынып, оларга бажың-балгатты берип, моральдыг, материалдыг дуза чедиртинип турары өөрүнчүг. 
Оон аңгыда сайгарлыкчы ажыл-чорукка деткимче база улуг. «Чаңгыс суур — чаңгыс бүдүрүлге» деп губернатор төлевилел таварыштыр сайгарлыкчы эвес чораан улус-даа сайгарлып ажылдап эгелээни дыка эки. Янзы-бүрү делгелгелерден көөрге безин оларның сайгарлып, хөгжүп турары каракка көскү. Ындыг эгелээшкин чоннуң хей-аъдын көдүрген, кончуг улуг деткимче-дир.
 Оон-даа ыңай республикада күш-культура, спорт, культура адырлары аажок сайзырап турар-дыр. Тываның спортчулары чүгле бодунуң чуртунда эвес, харын-даа делегейде сурагжып, чемпионнап турарлар. Янзы-бүрү улуг форумнар, мөөрейлер, семинарлар, конференциялар биске чаңгыс эвес удаа эрткилээн. Тыва дугайында хөй номнар парлаттынгылаан. Оларның бирээзинге «Азия төвүнүң херээ­женнери» деп альбом ном хамааржыр. Ол номнарның үндүрүлгезин Тываның херээ­женнер эвилелиниң даргазынга 12 чыл ажылдаан Ирина Шекпер-ооловна Очур организастап эгелээн болгаш ам-даа ында киржип турар. Ол төөгүге артып калыр кончуг-даа чараш тураскаал номнар-дыр. Ол ажылы дээш Ирина Шекпер-ооловнага улуу-биле четтиргенивисти илередип, черге чедир мөгейдивис. 
Ажылдап турган үезинде Ирина Шекпер-ооловна театр, Улусчу чогаадылга бажыңын долдур херээжен чонну чыып алгаш, кончуг солун хемчеглерни уттундурбас кылдыр эрттирип турганын бо-ла сактып чугаалажыр бис. Шынап-ла, кончуг-даа ажылгыр, могаг-шылаг чок, талантылыг даргавыс болгай. Ол үеде херээжен чоннуң идепкейи, хей-аъды дыка-ла бедик турган. Та чеже кижи Россияның херээженнер эвилелиниң медальдарын, Тываның Чазааның, Дээди Хуралының шаңнал-макталдарын алган чүве, санаары-даа берге. Бо үнүп келген чаа чылда Тываның херээжен чонунуң хей-аъдын ынчалдыр бедик көдүрүп чораан даргавыс Ирина Шекпер-ооловнага каң дег кадыкшылды, бүгү-ле эки чаагай чүүлдерни күзеп, улуу-биле өөрүп четтиргенивисти сеткиливис ханызындан илереттивис.
Тываның херээженнер шимчээшкининиң бөлүк хоочуннары. 

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.