1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЗОДИАКТАРНЫҢ БӨЛҮКТЕРИНГЕ ДАГАА ЧЫЛЫ КАНДЫГ БОЛУРУЛ?

Кошкарлар. 2017 чылда хөлүн эрттир төтчеглекчи болбас болза эки, оон башка хереглел чок бокталып чыдар чүвелер садып, көвей чарыгдалдыг ажык чок хемчеглер эрттирер апаар-дыр силер. Бүдүн чыл дургузунда өйлеп-өйлеп келир, өртектиг белектер манаар силер, ол дээрге шаңналдар азы акша шалың өстүргени бооп болур. Ынакшыл талазы-биле эмин эрттир ырадыр планнаан херээ чок. Ооң орнунга манаттынмаан, хенертен болур маадырлыг чоруктардан кылыңар. Ынак эжиңерден бүдүн чыл дургузунда аянныг солун белектер алыр-дыр силер.
Бугалар. Профессионал мергежил болгаш акша-көпеек талазы-биле кезээде чогуур үезинде болгаш чогуур черинде турар боор-дур си­лер. Yнүп келир чылда кадыкшыл байдалыңар эки хайгаарап, комплекстиг эмчи шинчилгезин эртери чугула. Чажыт айыылдыг аарыглар тодараттынып болур, ынчангаш серемчилелдиг болуңар. Өг-бүлелиг улус душ бооп болган күткүүшкүннер, ыдалаашкыннар дээш өг-бүлеңерден ыравазын бодаңар, оон башка ол чүүл улуг алгыш-кырышка чедирип болур, харын-даа ашак-кадайның чарлып болурунуң айыылы бар-дыр.
Ийистер. Профессионал ажыл-ижиңерге Дагаа чылында кандыг-даа бедик чедиишкиннер көрдүнмээн, ындыг-даа болза шупту чүве турум болгаш таарымчалыг болур. Лотерея ойнаар болза, көвей акша ойнадып алырының аргазы бар. Ынакшыл талазы-биле өг-бүлелиг-даа, бот-даа улустарга езулуг уттундурбас сеткил-сагыш хайныышкынныг чыл болур. Кадыкшыл талазы-биле ижин-шөйүндү органнарынче кичээнгейни угландырары чугула.
Рактарның профессионал мергежилинге чедиишкиннер кээр. Силерниң күш-ажылчы күжениишкиннериңер удуртукчу даргаларыңар эскерип каар, ынчангаш шалыңга немерелер үр манатпас. Ынакшыл талазы-биле баш төөредир ужуражыышкыннар, суй белектер, чырык сагыш-сеткил хайныышкыннары силерни манап турар, ынчалза-даа эмин эрттир хүннээчел аажы-чаңныг кижи ол эки чүүлдерни дораан үреп ап болур. Кадыкшыл талазы-биле шупту чүве эки болур, ындыг-даа болза спортче кирери чугула.
Арзылаңнарга ажыл-биле холбашкан бүгү-ле чүүлдер чедиишкиннерлиг болур – удуртукчуларга мактадып, коллегаларның хүндүткелин чаалап, харын-даа албан-дужаалыңар бедиир, акша-шалың талазы-биле чедиишкиннер кээр. Дагаа чылында ынак эжиңерниң ынакшылы, кичээнгейи көңгүс чок болур, бүдүн чыл дургузунда сагыш човаашкын, харын-даа хүннээшкин көөр-дүр силер. Бүдүн чыл дургузунда кадыкшылыңар баксырап бергедетпези-биле, спортка хандыкшып, шын чемненири чугула.
Кысчыгаштар. Хууда ажыл-херек ажыдып алыр болза, Дагаа чылында чедиишкинниг болур. Акша хөөдүп алырының бир аргазы ол. Өг-бү­ле­ңерде кижи бүрүзүнге онза ки­чээнгейни угландырары чугула, олар ону аажок хереглеп турар. Yнүп келир чылда нерв системазынче база көрүлге болгаш сыңый органнарынче кичээнгей салыр болза эки, чаа чылда олар силерни дүвүредип болур.
Деңзилер. Ажыл-ижиңерже шымнып, ажыл девискээринде чоруп турар хоп-чип аразынче киришпейн, оларны херекке албас болза эки, чүге дизе улуг аас дыл айыылы бар-дыр. Чеже-даа көвей акша чарыыр болза, бир-ле аянныг черже дыштаныры чугула, эки дыштанылга ажылыңарга эки салдарны чедирер. Ынак эжиңер-биле кады чорааш кээр болзуңарза, улам эки, өг-бүлеңер быжыгар. Кадыкшыл талазы-биле шупту чүве анаа, ындыг-даа болза арыг агаарга көвей турарын кызыдыңар. 
Шагар-Ээремчиктер. Чылдың бирги чартыында ажылыңарга аас-дыл, хоп-чиптен, ол ышкаш нерв сагыш аарыындан оваарнып туруңар. Ол бүгү чүгле ажылыңарга эвес, кадыкшылыңарга багай салдарны чедирер. Чылдың ийиги чартыы кедергей чедиишкинниг болур – ажыктыг харылзаалар тыптыр, албан-дужаалыңар бедиир, акша-шалыңыңар база өзер. Өг-бүлелиг шагар-ээремчиктер боттарының төрел болгаш чоок кижилеринче сагыш салыры чугула, бот кижилер кады кырыыр салым-чолун тып алыр. Дагаа чылы шагар-ээремчиктерниң кадыынга багай чүүлдерни чедирип болур, ындыг-даа болза эмчи хыналдазын үезинде эртип алгаш, шын эмненир болза, шупту чүве анаа болур.
Адыгжылар. Yнүп келир чылда колле­галарыңарның кара сагыштыг чоруктарындан оваарнып туруңар, олар силерниң профессио­нал чедиишкиннериңерге адаар­гааш, бакка суп болур. Удур­тукчуларыңар силерни чаңгыс эвес удаа үнелеп демдеглээр. Акша талазы-биле база эки чыл болур. Өг-бүлеңерге болгаш ынак кижилериңерге орта кичээнгей салбазындан алгыш-кырыш, маргыжыышкыннар туруп болур-дур. Кадыкшыл талазы-биле ажырбас, ынчалза-даа амыдыралдың кадык овур-хевири болгаш шын чемненилге – кадыкшылдың үндезини дээрзин утпазы чугула.
Телерниң ажыл-ижинге Дагаа чылы чедиишкинниг чыл болур. Чаа-чаа төлевилелдер, солун ажыл болгаш эки шалың ажылдаарыңарга сорук киирер. Ынак эжиңерге эки кичээнгейден салып туруңар, ол ону аажок хереглеп, манап турар. Бот телер кады чурттаар эжин тып алыр. Кадыкшыл байдалыңар ажырбас, ынчалза-даа сула салдынган херээ чок. Ону телер эки билир, чүге дизе олар черле кажан-даа каяа-даа серемчилелдиг чоруурлар.
Суггарыкчыларның профессионал мергежилинге Дагаа чылы чедимчелиг байдалдарны тургузар. Аап-саап чүүлдерже күжүңер чидирбеңер, кол ажылыңар силерге улуг-улуг чедиишкиннер, көвей орулгалар эккээр. Ынакшыл талазы-биле шуп­ту чүве тулган эки болур, бир талазында чайынналчак, өске талазында – дүшкүүрлүг. Хензиг-ле чүве дээш алгыш-кырыштар туруп болур, ынчангаш аксы-сөзүңер тыртып, чо­руктарыңар таптыг бодап чоруңар. Иштики бестер системазынга кичээнгейни угландырары чугула. Агаарлап үнгенде, эки чылыгланып турар болза эки.
Балыктарга 2017 чыл магалыг чыл болур. Чаа-чаа төлевилелдер ажыдып, аайлап кылган ажыл-херээңерниң ажыын көөр-дүр силер. Ол чүүлдер саң-хөө талазы-биле эки салдарлыг болур. Чылдың эгезинде ынак эжиңер-биле удур-дедир билишпейн баар таварылгалар тургустунар. Ол шенелделерни төлептиг эртерин кызыдыңар, ынчан чылдың ийиги чартыында шупту чүве аайлажы бээр. Спортка хандыкшып, витаминнер ижип, кадыкшылын быжыг­лаар болза эки-дир.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.