1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"Кадыкшылдың оруу" төлевилел-биле

Чазак Даргазының «Кадыкшылдыё оруу» деп т=левилелинге дүүштүр республиканың эмчилер бригадазы август айда Ч==н-Хемчик, Улуг-Хем болгаш Чеди-Х=л кожууннарныё чурттакчыларын шинчип хынаан. Мобильдиг бригадада УЗИ, карак, кулак, ч\рек, ижин-баар эмчилерин, маммография лаборантызын болгаш психолог эмчини хаара туткан.

УЗИ-ни 140 кижи эрткен, шинчилээшкиннер соонда бүүректер аарыглары, ооң иштинде бүүрекке даштар тыптыры, бүүректер ыйлаңгылаары, хоочураан пиелонефрит дээш оон-даа =ске аарыглар тодараттынган.

Карак эмчизи 120 кижини хынаан, чүрек эмчизи – 83-тү. Бежен үш кижиде артерияның гипертензиязын, 12 кижиде чүрек аарын илереткен. Он эмнедикчиге «Вегето-сосудистая дистония» деп диагнозту тургускан. Ханында чигириниң болгаш холестерининиң деңнели дээш беш чүс ажыг кижини хынаан. Эмиглер бестериниң маммографтыг шинчилээшкинин 160 ажыг херээжен улус эрткен.

Эмчилерден аңгыда чурттакчы чонга амыдыралдың кадык овур-хевирин тургузарының талазы-биле методиктиг дузаны чедирер дээш, «Кадыкшылдың оруу»-биле кады республиканыё аарыгларга удур кадыкшыдылга төвүнүң ажылдакчылары база чораан. Олар кожууннар эмнелгелериниң профилактика талазы-биле ажыл-чорудулгазын харыылап турар ажылдакчылары-биле чурттакчы чонну амыдыралдың кадык овур-хевиринге чаңчыктырарының талазы-биле ужуражылгаларны эрттирген.

Республиканың аарыгларга удур

кадыкшыдылга төвүнүң медээлеринден.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.