1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КОЛ СОРУЛГАЗЫ - АКША ЧЫЫП АЛЫРЫ

Амгы үеде кижилерниң аксында астына берген чугаа – пенсияже үнериниң хар-назынын узат­каны. Эң ылаңгыя пен­сияже үнериниң кырында келген келир үениң пен­сионерлериниң сагыш-сеткилинге ол элээн аар согуг болган. Чүге дээрге оларның чамдыызының кадыкшылы эки болгаш, пенсияже үнгеш, улаштыр ажылдап, пенсия биле ша­лыңны катай хаара албышаан, шору чурт­таар боор мен деп идегеп турганнар болбайн аан. Бо удаада чугаа оларның дугайында эвес.

Пенсияже үнериниң хар-назынын узатканынга чоннуң хөй кезии удурланып эге­лээн. Ону төп парлалга, радио-теле­видение ажыт-чажыт чок чырыдып турар. Чижээлээрге, Иркутск хоорайга болган митингини төп телевидение көргүскен. Пенсияже үнер назынны узадыр мурнунда чуртта социал-экономиктиг байдалды экижидер талазы-биле хемчеглер алыры деп аңгы-аңгы хоорайларга болган митингилерниң киржикчилери чугаалап турганнар. Оларның чугаазында чөптүг чүве бар. Чижээлээрге, кадык камгалалынга оптимизацияны эвээш чурттакчылыг черлерге эмнелге пунктуларын хаары-биле база чорутканын чон ут­паан. 65-63 харга чедир чурт­таарывыс чигзинчиг деп пен­сияже үнеринге чедир талыгыр аныяктарның чамдыы­зы чугаалап турар. 

Пенсияже үнериниң хар-назынын узадырының кол сорулгазы, ындыг арга-биле пенсионерлерниң санын кызырып, ажылдаар кижилерни көвүдедип, амгы болгаш келир үениң пенсионерлериниң пенсиязын көвүдедири деп, Россия Федерациязының Күш-ажыл болгаш со­циал камгалал сайыды Максим Топилин «Известия» солунга интервьюзунга чугаалааш, Россияда кадык камгалалының экижээни, амыдырал-чуртталгазының байдалы үр чурттаарынга таарымчалыг апарганы-биле кижилерниң назыны улгаткан дээш хөй-ле тайылбырны берген.

Экономиканың, саң-хөө­нүң, кадык камгалалының дээш өске-даа адырларның билдингир специалистериниң, эксперттериниң чамдыызы пенсия акшаландырыышкынын өске аргалар-биле шиитпирлеп болур деп санап турарлар. 

Экономиктиг эртемнерниң доктору, эксперт Россияның хөй-ниити телевидениезинде «Отражение» программага киришкеш, пенсия фондузун акшаландырарының дөстерин РФ-тиң чазаа дилевейн турарын шүгүмчүлээн. Ооң бодалы-биле алырга, немелде өртектерден үн­дүрүгнү (НДС) 25 хууга көдүр­геш, хамаатының ажыл төлевиринден 22 хууну шуут ап кааптар болза, пенсияны акшаландырары хамааты бүрүзүнүң шалыңының хемчээлинден эвес, продукцияны бүдүрериниң, ону садып-саарарының хемчээлинден хамааржыр апаар, ажылдың бүдүрүкчүлүү көвүдээн тудум, пенсия фондузунче хөй акша кирер, ынчан «шоколадтыг» чурттаар бис. Социал айтырыгларны бухгалтерия аргазы-биле шиит­пирлеп болбазын база ол демдеглээн.

Экономика эртемнериниң доктору, ам артында экономиктиг айтырыглар талазы-биле эксперт кижиге бүзүревес арга чок-ла ышкаш-тыр.

Массалыг информация чеп­сектериниң чамдыызының медээлээни-биле алырга, пен­сионерлерниң санын хамааты­ларны орайтады пенсияже үн­дүрер арга-биле кызырар дээни пенсия фондузунуң чыгдынар кезииниң акша-хөреңгизин самчыгдааны-биле база харыл­заалыг.

Пенсияже үнер назынны узадырынга хамаарыштыр бодунуң шиитпирлиг сөзүн Россияның Президентизи ам-даа чугаалаваанын, ол Президентилеп турда пенсия­же үнер назынны узадыр деп чүве турбас дуга­йында ооң аазаашкынын тырттырган материал интернет делгеминде ам-даа ужугуп турар деп медээ күрүнении эвес массалыг информация чепсектеринде бар.

Шаңгыр-оол Моңгуш.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.