1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КЫРГАН-АЧАМ КАЙГАП КААР

Хамааты инициативаларны деткиир талазы-биле Тыва Республиканың Баштыңының чанында чөвүлелдиң ээлчеглиг хуралы дүүн, ноябрь 8-те, Чазак бажыңынга болуп эрткен.
Кызыл хоорайның агаарының хирленгенин болгаш ону арыг кылыр дээш чорудар хемчеглер дугайында бо хуралга чугаалашкан. Хуралдың хүн айтырыынга хамаарыштыр илеткелдерни ТР-ниң бойдус курлавырларының болгаш экология сайыды Шолбан Хопуя, Кызыл хоорайның мэри Карим Сагаан-оол кылганнар.
Шолбан Хопуя бодунуң илеткелинге найысылалдың агаа­рының хирленип турар чылдагааннарының, ооң байдалын бойдус камгалалының албан черлери канчаар хайгаарап турарының дугайында колдады илеткээн. Бүдүрүлгелерниң 116 одалга черлери, хууда бажың­нарның 14 муң печкалары, Кызыл хоорайның чылыг-энергетика төвү, 62 муң автомашиналар Тываның найысылалының агаарын хирлендирип турар деп, сайыт дыңнаткан. Хоорайның агаарын арыглаар талазы-биле хемчеглерни ол саналдаан.
Кызылдың агаарын арыг­лаар дээш кылыр ажылдарның планының болгаш бүдүрген ажыл-херектерниң дугайында хоорайның мэри Карим Сагаан-оолдуң илеткели тодарай болган. Оларның аразында эң улуг хемчээлдиг ажыл Хакасияда “Аршан хөмүр-даш” уургайындан хөмүр-дашты Кызылга сөөртүп эккеп, “Чаагайжыдылга” муниципалдыг бүдүрүлгениң баазазынга хөмүр-даш брикеттерин кылырын организастап эгелээни.
Хамааты инициативалар дет­киир талазы-биле Тыва Рес­публиканың Баштыңының чанында чөвүлелдиң кежигүннери Кызыл хоорайның агаарын арыг­лаар талазы-биле боттарының саналдарын берген. Чижээлээр­ге, эртемден Любовь Тас-оол Тываның бодунуң хөмүр-дажын брикеттээр аргаларын дилеп тыварын саналдаан.
Хөмүр-даш кырында олурар хиревисте өскээртен хөмүр-даш сөөртүп эккеп турарывысты кырган-ачам көрген болза, кайгап каар ыйнаан деп, Шолбан Кара-оол чугаалааш, республикада хөмүр-даш рыногунда хууда компаниялар тергиидеп, өртектерни улгаттырып турары ындыг хемчеглерни алырынче бисти албадапкан, ол дээрге конкуренцияны тургузарының бир аргазы-дыр дээрзин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн.
Тывада хөмүр-даш рыногунда өртектер талазы-биле байдалды чүгээртедир, энергияниң агаар-бойдуска хоразы чок хевирлерин ажыглаарын шиңгээдип алыр дээш Кызылдың агаарын арыглаарының өске-даа аргаларын хуралга чугаалажып көрген.
Шаңгыр-оол МОҢГУШ.
Арслан Аракчааның тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.