1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КӨДЭЭДЕ ШАГАА

ЧИҢГЕ-ДАГДА КЫШТАГГА
 
Республика наадымнарынга, аът чарыштырган өске-даа маргылдааларга удаа-дараа эртип келир чүгүрүк аъттарның ээзи, 800 хире чылгы малды, 1800 ажыг шээр малды база 100 ажыг баш бода малды Чиңге-Даг деп черде, чуртунда тудуп, «Чечек» деп көдээ ажыл-агый кооперативин удуртуп турар Дашмир Кууларның кыштаанга Кур-Чер сумунуң чурттакчы чону бо чылдың Шагаазын солун кылдыр байырлап эрттирген.
Тыва Республиканың Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа, Кызыл кожуун чагыргазының даргазының оралакчылары Леонид Ховалыг, Ушпас Куулар, Кур-Чер сумунуң чагырга даргазы Андрей Янчат болгаш өскелер-даа сарыг шажын календарын ёзугаар чаа келген Ыт чылы-биле чыылган чонга байыр чедирип, хөй чылдарда эки ажылдап, Тываның бурунгаар сайзыраа­рынга төлептиг үлүүн киирип чораан хоочуннарга, амгы үеде кызымак ажылдап чоруур аныяк малчыннарга, көдээниң ажыл-ишчилеринге, арат-тараачын ажыл-агыйларның удуртукчуларынга шаңналдарны, суй белектерни тывыскан. Дээди Хуралдың Хүндүлел бижиктери-биле 8 кижи — Кур-Чер суурнуң үндезин чурттакчызы, эрткен үеде механизаторлап, чолаа­чылап, удуртур ажылдарга-даа ажылдап чораан Каң-оол Куулар, хоочуннар Алексан­­дра Куулар, Вера Хиигет, Ызый Монгуш, Маргарита Ооржак, Ычык Ооржак, Павел Дармажап, Чечекмаа Сарыглар, а кожуун чагыргазының Хүндүлел бижии-биле 20 кижи, оларның аразында «Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» деп төлевилелдиң киржикчилери шаңнаткан. Элээн каш кижиге белектерни  суму чагыргазындан база тывыскан.
Шыдыраа маргылдаазынга (организакчызы Вячеслав Оюн), тевек теверинге, даш көдүреринге база өске-даа спортчу маргылдааларга шылгарааннар база хоомай эвес шаңналдарны алган.
Кур-Чер суурда Культура бажыңының ажылдакчылары Ляна Монгуш биле Сайырмаа Оюн байырлалды башкарып эрттирип турда, Кызыл кожууннуң культура эргелелиниң ажылдакчылары Алдынай Хиигет, Айгуль Оюн, игилге ойнавышаан, сыгыртыр-хөөмейлээр оолдарның бөлүү (Айдаш Херлии, Адыгжы Саая, Май-оол Седип) оларга каттыжып келгеш, ыры-хөөмейи-биле байырлалды улам шинчи киирген.
Кызыл кожуун чагыргазының көдээ ажыл-агый эргелелиниң ажылдакчызы Аяна Куулар, мал эмнелгезиниң эргелелиниң фельдшери Баят-оол Кара-Сал, кожуун эмнелгезиниң бөлүк эмчилери Шагаа байырлалын эрттиржиринге идепкейлиг киржип, боттарының ажылын база кылып турганнар. Сумунуң чурттакчыларындан элээн каш кижи эмчилерге шинчиттирип, рентгенге тырттырып алганнар.
Хенче-Кара МОНГУШ.
Авторнуң тырттырган чуруктары.
 
ЫРЛЫГ-ШООРЛУГ УТКААН
 
Шагаа бүдүүзүнде Ак-Эриктиң аныяк малчынна­ры Эдуард биле Аида Эрен­дейлерниң кыштаанга малчыннар Шагаазын ба­йыр­лаан. Малчыннар “Ыт чылы моорлап келди, ырлыг-шоорлуг уткуулуңар!” деп кыйгы-биле Ыт чылын уткааннар.
Хүндүлүг аалчылар ТР-ниң Чазааның Даргазының Тес-Хем кожуунда төлээзи Б. Эрендей, Ак-Эриктиң суму чагырыкчызы В.Дижитмаа база суму депутаттары Алла Берей-ооловна биле Белек Шиметовна олар малчыннарны шаңнап-мактап, Шагаа-биле байыр чедиргеннер.
Байырлалга оюн-тоглаа үзүк­тел чок, шаңнал-мактал, аъш-чем-даа элбек болган. Малчыннар “Челер-ойлап”, аргамчы тыртып, тевектеп дээш шупту тыва оюннарга мөөрейлешкеннер.
Дараазында келир чылгы Шагааны “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” төлевилелдиң киржикчилери аныяк малчыннар Дөрбет-оол биле Аялга Алдын-Херелдерниң кыштаанга эрттирери-биле дамчыткан.
Бистиң корр.

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.