1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КӨДЭЭ ТУРИЗМНИ САЙЗЫРАДЫРЫ-БИЛЕ

Бүгү-делегейниң «Хүн­дүлээчел тараачын» деп агротуризм федерациязының тургузукчуларының бирээ­зи Жан Мари Перье биле Россияның эң чараш суурлары каттыжыышкынның президентизи, Москваның К.А. Тимирязев аттыг көдээ ажыл-агый академиязының болгаш Россияның эргелеп-башкарылга акаде­миязының Көдээ девискээр­лер сайзырадыр төвүнүң удуртукчузу, экономика эртемнериниң доктору Алек­сандр Мерзлов олар бо чылдың июнь 21-ден 26 хүннеринде Тывага кээп чорааннар.  
Олар бо каш хонуктарның дургузунда «Хүндүлээчел тараа­чын» деп төлевилелге киржири-биле Тыва Республиканың Культура яамызының сүмелээни беш ажыл-агыйга чедип, төлеви­лелдиң негелдезин езугаар бо черлерже баар оруктар эки бе, бойдузу чараш бе, ажыл-агыйлар туристерни бедик деңнелге уткуп, шынарлыг, ашкарып-чемгерип, оларның культурлуг дыштанылгазын хандырып шыдаар бе, ажыл-агыйларда даштыкы аалчыларны сонуургадыптар бүдүрүлгелер бар бе дээрзин көрүп хынааннар. 
Келген аалчыларны ТР-ниң Культура яамызының төлээлери үдеп чорааннар. Олар Бии-Хем кожуунда күрүнениң «Туран» сыын ажыл-агыйы» унитарлыг бүдүрүлгеге, Кызыл, Чаа-Хөл кожууннарда көдээ ажыл-агый хереглекчилериниң «Саян Даа», «Чодураа» кооперативтеринге, Чеди-Хөлде Алена Оруспайның арат-фермер ажыл-агыйынга барып, бүдүрүлгелерниң ажыл-ижин сонуургап, оларда ажылчыннарның болгаш малчыннарның амыдырал-чуртталга байдалдары-биле танышкан.
Даштыкыдан келген аалчы Жан Перье, Москвадан профессор Александр Мерзлов Тывага келгеш бир дугаарында ооң каас-чараш бойдузун, чоннуң культуразын, амыдыралының бурунгу бот-тускайлаң овур-хевирин чидирбээнин магадап-ла ханмааннар. Тыва чон кайгамчык хүндүлээчел, аалчыларны уткуп алыры, хүндүлеп езулаары, оларга делгеп салыр аъш-чеми безин онзагай улус-тур деп көргеннер. Тыва национал аъш-чем аймаа: изиг-хан, быштак, хойтпак, тарак, ааржылаан, сметаннаан чиңге-тараа, саржаглыг тыва далган, чодураалыг чөкпек болгаш өске-даа тыва езу-биле белеткээн чемнерни амзап, чип шенеп көргеш, бот-тускайлаң эки-дир деп үнелеп турганнар.
Эксперттерниң хыналда­зы­ның түңнелинде Тываның беш ажыл-агыйынга «Хүндүлээчел тараачын» деп Бүгү-делегейниң агротуризм федерациязының кежигүнү болган дугайында сертификат шынзылгаларны тывыскан. Ынчалдыр Тыва Алтай крайның соонда Россияда Бүгү-делегейниң агротуристчи федерациязының кежүгүнүнде турар ажыл-агыйларлыг ийиги регион болган. 
«Хүндүлээчел тараачынның» марказы дээрге-ле бүгү деле­гейниң туристеринге шынарның демдээ-биле дөмей болур. Бо марка-биле ажылдап турар ажыл-агыйларны шилип ап тура, туристер шынарны болгаш онзагай хамаарылганы шилип ап турар.
Тывага көдээ туризмни сайзырадырынга бо улуг базым. Ам сорулга болза «Хүндүлээчел тараачын» деп Бүгү-делегейниң агротуристчи федерациязының деткимчези-биле Тывага «Хүн­дүлээчел арат» деп туристчи ассоциацияны тургузары болур дээрзин Тыва Республиканың Культура яамызы дыңнаткан.
Даш-оол МОНГУШ.
Чуруктарны ТР-ниң
 Культура яамызының 
сайтызындан алган.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.