1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЛИЦЕНЗИЯЛАР, ДАДЫВЫРЛАР, ЧИИГЕЛДЕЛЕР...

«Бистиң чурттап орар бажыңывыс  коргунчуг байдалда, чаа чурттаар оран-саваже  кажан көжү­­рер ирги?», «Коммунал ажыл-агыйын харыылап турар чамдык организацияларда четпестер хөй, оларның-биле кандыг хемчеглер алдынып турарыл?», «Каът бажыңнарда өрези хөй улусту канчаарыл?», «Моон соң­гаар мындыг хуралдардан эрттирип турар болза эки-дир» деп сагыш-сеткилди дүвүредип чоруур айтырыгларлыг  ужуражылганы Орус культура төвүнге Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутаттары эрттирген. Россияның чуртталга хоой­лужудулгазынга чаа чүүл­­­­­­дерни киир­гени-биле холбаштыр  Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының даргазының оралакчызы Аяс  Лопсан, чуртталга-коммунал ажыл-агый, чаагайжыдылга, транспорт болгаш оруктар талазы-биле комитеттиң даргазы Роман Поманисочкин, Кызыл хоо­райның мэриязының чуртталга-коммунал  ажыл-агыйын чаартыр талазы-биле килдистиң начальниги Болат Ооржак, ТР-ниң чуртталга-коммунал ажыл-агый агентилелиниң директорунуң оралакчызы Тамара Авыда, ТР-ниң Күрүнениң тудуг болгаш чуртталга инспекциязының башкарыкчы эксперти Светлана Ооржак олар аңаа илеткелдерни кылган.

 Кол дыңнадыгның бирээзи — организация эргелелдерин лицензиялаары. 2015 чылдың май 1-ден эгелеп бажыңнарны эргелеп-башкарар талазы-биле ажыл-чорудулганы чүгле лицензия үндезининге чорудар. Организацияның эргелелдери эштежилгелер болгаш кооперативтер боттарының кыл­ган ажылдарының түңнелдериниң дугайында чурт­таар оран-саваның  ээлеринге үе­­зинде  дыңнадыр. Ылаңгыя саң-хөө ажыл-агый чорудулгазының көргүзүг­­лериниң  дугайында, күүсеткен ажылдарның (ачы-дузаның, өртектерниң тарифтерниң) коммунал курлавырларының дугайында. Ол медээлерни парлалгага азы организация эргелелиниң сайтызынга болгаш тус чер бот-башкарылга органының сайтызынга чырыдып болур. Чүү дээш төлеп турарын кижилер билип алыр ужурлуг.

Мэрияның төлээзиниң сагындырганы болза, хөй каът чурттакчылыг бажыңнарны чүг­­­­ле олар хайгааралга алыр эвес, чуртталга инспекциязынга ажыл-агый талазы-биле хомудалды киирип болур.

Кызыл хоорайның Төлээ­­лек­­чилер  хуралының депутады «Оң талакы хем эрии» ААН-ниң «ВКС» участогунуң начальниги Роман Поманисочкин чоокта чаа үндүрген номунда чуртталга-коммунал ажыл-агыйының   эргелел компаниязының  ажылдарының дугайында бижээнин таныштырган. Чурттаар оран-саваның тудуу дээш канчаар санажырын, капитал септелге дээш кым харыысалгалыын, компанияның эргелекчизин канчаар солуурун ында киирген.

Тодаргайлаарга,  компанияның эргелелдери болгаш чурттаар оран-саваның эштежилгелери бодунуң ажыл-чорудулгазының дугайында чурттакчыларның мурнунга отчедун доктаамал берип турарының дугайында бо номда бижээн.

Тывага келир чылдан эгелеп  хөй аал чурттаар бажыңнарның капитал септелгезиниң девискээр фондузунче бирги дадывырларны  ээлери  төлеп эгелээр. Капитал септелге талазы-биле үр хуусаалыг девискээр программазын хү­­лээп алган. ТР-ниң чуртталга-коммунал ажыл-агый директорунуң оралакчызы Тамара Авыданың илеткели ол темага хамаарышкан. Ооң сагындырганы болза, чурттаар оран-саваның ээлери капитал септелгениң девискээр фондузунуң агар санынга бодунуң агар санын ажыдып ап болур,  бажыңның акша-хөреңгизи аңаа чыглыр. Оон-даа тодаргай медээни хоорайжылар ТР-ниң капитал септелге фондузунуң ажылдакчыларындан билип ап болур.

Айтырыгларның хөй кезии компания эргелелдериниң кошкак ажылының дугайында болган.  «Жилсервис» компаниязынга хамааржып турар, кадыкшылга  айыыл­дыг  эргижирээн бажыңнардан чурттакчыларны көжүрер талазы-биле муниципалдыг программа, квартираларны хөлезиге (арендага) ап турары дээш хөй-ле айтырыглар салдынган. Муниципалдыг программаже  165 эрги бажыңнар кирген. Программаны 2018 чылга чедир боттандырар. Тудугларны девискээрниң Тудуг яамызының чанында капитал тудуг эргелели чорудуп турарын дың­наткан.

Чамдык чөптүг саналдар база кирген. Бир бажың­ның чурттакчылары «Чаагайжыдылга» МУБ-туң башкарып турары немелде кассаны хоорай төвүнге ажыдарын дилеп турар. Бо санал Кызыл хоорайның Хүндүлүг хамаатызы, эмчи Аргина Паладан кирген. Бо саналды олурганнар шупту дет­кээн.

Кызыл хоорай мэриязының социал политика талазы-биле департаментизиниң ажылдакчыларының сагындырганы болза, чуртталга-коммунал ажыл-агыйынга чиигелделер дугайында орулгазы эвээш өг-бүлелер билдириишкиннерни киирер ужурлуг. Кочетов кудумчузу 29, кабинет №105-ке  документилерни дужаар.

Анисья Тюлюш.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.