1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

МЕДЭЭЛЕР

«ПРОГРЕССТИҢ» БУЗУНДУЛАРЫ ТЫВЫЛГАН
Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хемден 15 километрде Тос-Тевек деп черден тус черниң чурттакчызы борбак демир херексел тып алган дугайында медээ­ни алгаш, өрт гарнизонунуң оперативтиг бөлүү ол девискээрге хыналданы чоруткаш, даг ийинден космиктиг корабльдиң сфера хевирлиг демир бузундузун тыпкан. ОБЯ-ның Тывада кол эргелелиниң баш бурунгаар дыңнадыы-биле, Тываның девискээринге дүшкен корабль бузундуларындан когарааннар чок болган. Чазылган «Прогресс МС-04» чүък кораблиниң бузундулары агаарга-ла өрттенген, бүдүн арткан кезектери республиканың девискээринче кээп дүшкенин Роскосмос бадыткап турар. Ынчангаш тус черниң девискээринде малчыннар болгаш аңчылар турлагларындан демир бузундулары тыптып болур. Тып алган таварылгада аңаа дээп болбас, дораан «изиг шугумче» 9-99-99 азы кожууннуң чаңгыс аай дежурный диспетчер албанынче (ЕДДС) дыңнадыр.
 
ТЕРГИИННЕРНИ ШАҢНАП МАКТААН
Декабрь 2-де Кызыл хоорай судунга юристер хүнүнүң бүдүүзүнде «Шииткекчиниң эң эки дузалакчызы», «Суд хуралының эң эки секретары» деп профессионал мергежил мөөрейин түңнээн. Шииткекчиниң дузалакчыларының база суд хуралдарының секретарьларының  ажылының шынарын, корум-чурумун, билиин, мергежилин эки билирин, кижилер база коллегалары-биле чугаалажыр аянын, ол ышкаш судтуң хөй-ниити амыдыралынга киржилгезин өөренип көргеш, түңнээн. 2016 чылдың эң-не тергииннеринге кеземче херээ талазы-биле шииткекчиниң дузалакчызы Оолак Сат база суд хуралының секретары Ирина Семенова, хамааты херектер талазы-биле шииткекчиниң дузалакчызы Буян Тувен-Байыр база суд хуралының секретары Чечек Монгуш олар санадып, шаңнадып мактаткан.
 
«АНЫЯК ГВАРДЕЙЖИЛЕР» — УРУГЛАРГА
«Чаңгыс демниг Россия» партияның «Аныяк гвардейжилери» биле Россияның Ажаалда банкызының аныяктары Уруг­лар бажыңынче четкеш, уругларга белектер сөңнээринден аңгыда, Чаа чылдың шивизинге ойнаарактар кылыр мастер-классты эрттиргеннер. Аныяк активистер уругларның холдары-биле кылган ойнаарактарын садып-сааргаш, Чаа чылдың белектерин садып бээрин аазааннар. Уруглар аалчылары-биле катай ойнап, пластилин-биле дүрзүлер кылып, чуруктар өңнеп, шүлүктер номчааннар.
 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.