1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

МЕДЭЭЛЕР

БИЖИКЧИЛЕР-БИЛЕ УЖУРАШКАН
Парлалга хүнүн таварыштыр Бай-Тайга кожууннуң баштыңы — Төлээлекчилер хуралының даргазы Сергей Салчак база кожууннуң чагырга даргазының хүлээлгезин түр күүседип турар Алдай-Мерген Ховалыг хоочун бижикчилер, ат-алдарлыг башкылар-биле ужуражып, ажык чугааны кылган. 
Чаа чылдың бүдүүзүнде кожуунга ажылдап эгелээн удуртукчувуска арга-сүмени кадып, моон соңгаар кады демниг ажылдаарын дугурушканнар. Алдай-Мерген Ховалыг мооң мурнунда удуртукчу ажылдарга ажылдап чораан, эртем-билии шыырак, дөрт ажы-төлдүг, хей-аъды бедик, чончу, чугаакыр, ажыл-агыйжы өг-бүлеге төрүттүнген, угу-дөзү Сүт-Хөл кожуундан, күш-ажыл, спортка ынак болган. Олар келген аалчыларынга байыр чедирип, ам-даа янзы-бүрү солун-сеткүүлдер-биле харылзаа тудуп, кызымаккай ажылдаарын күзээннер. 
 
ХӨЙ-НИИТИЧИЛЕРНИҢ АЖЫЛ-ИЖИ
Бай-Тайга кожуунда хөй-ниитичилерниң ажыл-ижи чымыштыг. Оларның удуртукчузу Валентина Аракчаа, хоочуннар, аныяктар, хөй-ниити ажылынга идепкейлиг ажылдакчылар-биле бир демниг ажылдап турар. Кожууннуң хоо­чуннар даргазы Зоя Данаажаповна база Тээли суурнуң пенсионерлер даргазы Көкеш Серин-ооловна кылган ажылдарының түңнелдерин таныштырганнар.
Чаа үнүп келген чылда кожууннуң хоочуннар эвилелиниң удуртукчузунга Валентина  Дугул-ооловна  Севекти   бир үн биле бадылаан. 
Шеңне Куужаан.
Тээли суур.
 
ЧАА КОМБАЙННЫГ АПААР
Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлеринге күрүне деткимчезин көргүзер дээш, 2016 чылдың декабрьда көдээ ажыл-агый техниказы садары-биле 4627,0 муң рубльди шилчиткен.  
 2016 чылдың ноябрь 21-де, «Агрозапчасть» КХН биле Таңды кожуунда ТФА хуу бүдүрүлгениң баштыңы А.М. Боровиков 4700,0 муң рубль өртектиг, тараа ажаар, КЗС-5А маркалыг комбайнны садып алыр дугайында керээни чарганнар. Ол керээ езугаар 2016 чылдың декабрь 8-те Беларусь Республиканың «Гомсельмаш» заводу комбайнны Абакан хоорайже демир-орук-биле чоруткан. Бо чылдың март айда, агаар бойдус чылып кээрге, чаа техниканы шенеп эгелээр.
 
КАРАНТИННИ ЧАРЛААН
Россияның хереглекчилериниң эрге ажыын камгалаар хайгаарал албан чериниң Тывада эргелелиниң дыңнатканы-биле Кызыл хоорайга болгаш Бай-Тайга, Каа-Хем, Таңды, Чеди-Хөл, Кызыл кожуун, Чаа-Хөлге грипп болгаш ОРВИ аарыгларының өөскээни-биле январь 17-ден эгелээш чеди хонуктуң карантинин чарлаан. Оон ыңай өске кожууннарга гриппке удур камгаланыр ажылды чорударын сүмелээн.
Карантин үезинде уруглар садтарынче, школаларже, ол ышкаш уругларның немелде өөредилге төптеринче, культура бажыңнарынче, клубтарже баарын кызыгаарлаар. Бөлгүмнер болгаш секцияларны эрттирерин болдурбас. Массалыг хемчег­лер чорудар таварылгада маска кедер чурумну сагыыры албан. Профилактиктиг маскаларны ук албан черлериниң ажылдакчылары болгаш келген чон кедер ужурлуг. Грипптен аараан улус эмнелгеге дораан келир база боттары эмненмес болза эки.
 
КЫЗЫЛ ХООРАЙДА СПОРТ ЗАЛДАРНЫ ХЫНАП ЭГЕЛЭЭН
Хоорайның чагыргазы школаларның болгаш өөредилге черлериниң спорт залдарында хыналданы чорудуп турар. Уругларга айыылды болдурбазы-биле тренажер болгаш спорт херекселдериниң негелдеге дүүштүр кылдынганынга тускай комиссияны тургускан. Бо хыналда ам-даа уламчылап турар. Чамдык спорт залдарынга хыналданы чорударга, нормага дүгжүп турар, ажырбас болган. Оон ыңай уруглар садтарының спортчу херекселдерин база хыналдага алырын чугула деп санап турар.
 
БАШТАЙ ӨГЛЕНГЕН АНЫЯКТАР
2017 чылда Улуг-Хем кожууннуң Хайыракан сумузундан өг-бүле болуп, бады-даңгыраан берип, алдын билзектерни солушкан аныяктар Аяс Олегович Дамыймаа база Чойгана Анатольевна Аракчаа болган. Кожуун чагыргазының удуртулгазы аныяктарга байыр чедирип, мультиварканы белекке берген. Аныяк өг-бүлениң эр ээлеринге «Өг-бүлениң чөленгиижи, даян­гыыжы силер, өг-бүлеңерни азырап, камгалаары — силерниң хүлээлгеңер. Ашааның идик-хеви орбак, хирлиг чоруур болза, кадайы багай болур дээр, ынчангаш бот-боттарыңарны дыңнажып, хүндүлежип чоруңар!» деп чагыг сөстү чугаа­лааннар.
Шагаан-Арыг хоорайга бир дугаар бадылашкан аныяктар Мерген Чечек-оолович Сарыг-оол база Анай-Хаак Сарыг-оол­овна Куулар олар болган. Бо аныяк өг-бүлеге база байыр чедирип, белек-селекти сөңнээн.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.